. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਪੁਰਖ ਰਾਨੀ ਲਖਿ ਪਾਯੋ ॥

एक पुरख रानी लखि पायो ॥


ਤੇਜਮਾਨ ਗੁਨਮਾਨ ਸਵਾਯੋ ॥

तेजमान गुनमान सवायो ॥


ਪੁਹਪ ਰਾਜ ਜਨੁ ਮਧਿ ਪੁਹਪਨ ਕੇ ॥

पुहप राज जनु मधि पुहपन के ॥


ਚੋਰਿ ਲੇਤਿ ਜਨੁ ਚਿਤ ਇਸਤ੍ਰਿਨ ਕੇ ॥੩॥

चोरि लेति जनु चित इसत्रिन के ॥३॥