. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਮਰਗਜ ਸੈਨ ਹੁਤੋ ਇਕ ਨ੍ਰਿਪ ਬਰ ॥

मरगज सैन हुतो इक न्रिप बर ॥


ਮਰਗਜ ਦੇਇ ਨਾਰਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ॥

मरगज देइ नारि जा के घर ॥


ਰੂਪਵਾਨ ਧਨਵਾਨ ਬਿਸਾਲਾ ॥

रूपवान धनवान बिसाला ॥


ਭਿਛਕ ਕਲਪਤਰੁ ਦ੍ਰੁਜਨਨ ਕਾਲਾ ॥੧॥

भिछक कलपतरु द्रुजनन काला ॥१॥