. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕਿਹ ਨਿਮਿਤਿ ਇਹ ਠਾਂ ਤੂ ਆਈ ॥

किह निमिति इह ठा तू आई ॥


ਹੇਰਿ ਰਹੀ ਕਿਹ ਕਹ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਈ ॥

हेरि रही किह कह द्रिग लाई ॥


ਤਬ ਰਾਨੀ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਉਚਾਰੋ ॥

तब रानी इह भाति उचारो ॥


ਸੁਨਹੁ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਤੁਮ ਬਚਨ ਹਮਾਰੋ ॥੭॥

सुनहु न्रिपति तुम बचन हमारो ॥७॥