. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਸਵਤਿਨ ਖਬਰਿ ਐਸ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ॥

सवतिन खबरि ऐस सुनि पाई ॥


ਚੜਿ ਰਾਨੀ ਹਮਰੇ ਪਰ ਆਈ ॥

चड़ि रानी हमरे पर आई ॥


ਨਿਜੁ ਕਰ ਗ੍ਰਿਹਨ ਆਗਿ ਲੈ ਦੀਨੀ ॥

निजु कर ग्रिहन आगि लै दीनी ॥


ਜਰਿ ਬਰਿ ਬਾਟ ਸ੍ਵਰਗ ਕੀ ਲੀਨੀ ॥੫॥

जरि बरि बाट स्वरग की लीनी ॥५॥