. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕੋਪ ਕੈ ਮਹਿਖੇਸ ਦਾਨੋ ਧਾਈਯੋ ਤਿਹ ਕਾਲ ॥

Then in great ire, the demon Mahishasura marched forward.

कोप कै महिखेस दानो धाईयो तिह काल ॥


ਅਸਤ੍ਰ ਸਸਤ੍ਰ ਸੰਭਾਰ ਸੂਰੋ ਰੂਪ ਕੈ ਬਿਕਰਾਲ ॥

He appeared in a frightful form and held up all his weapons and arms.

असत्र ससत्र स्मभार सूरो रूप कै बिकराल ॥


ਕਾਲ ਪਾਣਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਲੈ ਤਿਹ ਮਾਰਿਯੋ ਤਤਕਾਲ ॥

The goddess Kalka took her sword in her hand and killed him instantly.

काल पाणि क्रिपाण लै तिह मारियो ततकाल ॥


ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਬਿਖੈ ਮਿਲੀ ਤਜ ਬ੍ਰਹਮਰੰਧ੍ਰਿ ਉਤਾਲ ॥੩੭॥

His soul left Brahmrandhir (life-channel of Dasam Dyar) and merged in Divine Light.37.

जोति जोति बिखै मिली तज ब्रहमरंध्रि उताल ॥३७॥