. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਕਛੂ ਰੁਦ੍ਰ ਤੁਮ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥

कछू रुद्र तुम बचन उचारे ॥


ਤਬ ਊਪਰ ਸਿਵ ਕੁਪਿਯੋ ਤਿਹਾਰੇ ॥

‘You must have spoken badly about Shiva and, now, you are facing Shiva’s wrath.

तब ऊपर सिव कुपियो तिहारे ॥


ਚਮਤਕਾਰ ਯਹ ਤੁਮੈ ਦਿਖਾਯੋ ॥

चमतकार यह तुमै दिखायो ॥


ਪਟਕਿ ਖਾਟ ਤੇ ਭੂਮਿ ਗਿਰਾਯੋ ॥੯॥

‘He has shown you his miracle by knocking you down the bed.’(9)

पटकि खाट ते भूमि गिरायो ॥९॥