. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਭੇਜਿ ਸਹਚਰੀ ਤਾਹਿ ਬੁਲਾਯੋ ਨਿਜੁ ਸਦਨ ॥

She sent her maid and called him to her place.

भेजि सहचरी ताहि बुलायो निजु सदन ॥


ਕਾਮ ਭੋਗ ਤਿਹ ਸੰਗ ਕਰਿਯੋ ਤ੍ਰਿਯ ਛੋਰਿ ਮਨ ॥

She made love with him in full swing.

काम भोग तिह संग करियो त्रिय छोरि मन ॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੈ ਆਸਨ ਲਏ ਸੁਧਾਰਿ ਕੈ ॥

She invariably adopted numerous postures,

भाति भाति कै आसन लए सुधारि कै ॥


ਹੋ ਚੁੰਬਨ ਲਿੰਗਨ ਕਿਯ ਮਤ ਕੋਕ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ॥੪॥

And enjoyed the sex according to Koka Shastra.(4)

हो चु्मबन लिंगन किय मत कोक बिचारि कै ॥४॥