. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜਬ ਤਾਹਿ ਸੰਤਾਯੋ ॥

अधिक त्रिखा जब ताहि संतायो ॥


ਬਾਗ ਬੂਬਨਾ ਕੇ ਮਹਿ ਆਯੋ ॥

When he became over thirsty, he came to the garden in Boobna.

बाग बूबना के महि आयो ॥


ਪਾਨੀ ਉਤਰਿ ਅਸ੍ਵ ਤੇ ਪੀਯੋ ॥

पानी उतरि अस्व ते पीयो ॥


ਤਾ ਕੋ ਤਬ ਨਿੰਦ੍ਰਹਿ ਗਹਿ ਲੀਯੋ ॥੬॥

He dismounted, drank water and was overwhelmed by the sleep.(6)

ता को तब निंद्रहि गहि लीयो ॥६॥