. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਮਿਰਗ ਆਗੇ ਤਿਹ ਆਯੌ ॥

Chaupaee

एक मिरग आगे तिह आयौ ॥


ਤਿਹ ਪਾਛੇ ਤਿਨ ਤੁਰੈ ਧਵਾਯੋ ॥

One deer crossed his way and he put his horse to pursue it.

तिह पाछे तिन तुरै धवायो ॥


ਛੋਰਿ ਸੈਨ ਐਸੇ ਵਹ ਧਾਯੋ ॥

छोरि सैन ऐसे वह धायो ॥


ਸਹਿਰ ਬੂਬਨਾ ਕੇ ਮਹਿ ਆਯੋ ॥੫॥

He deserted his army and drifted towards the city of Boobna.(5)

सहिर बूबना के महि आयो ॥५॥