. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਸੁਨਿ ਰਾਕਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਦੇਵੀ ਉੱਤਰ ਦੀਨ ॥

Hearing the words of the demon, the goddess replied thus:,

सुनि राकस की बात को देवी उतर दीन ॥


ਜੁਧ ਕਰੈ ਬਿਨੁ ਨਹਿ ਬਰੋ ਸੁਨਹੁ ਦੈਤ ਮਤਹੀਨ ॥੮੪॥

“O foolish demon, I cannot marry him without waging the war.”84.,

जुध करै बिन नहि बरों सुनहु दैत मत हीन ॥८४॥