. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਾਢੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੈ ਭਯੋ ਖੁਸਾਲ ॥

Listening to such praise, he (the husband) was much pleased,

बाढी ऐसे बचन सुनि मन मै भयो खुसाल ॥


ਜਾਰ ਸਹਿਤ ਤ੍ਰਿਯ ਖਾਟ ਲੈ ਨਾਚਿ ਉਠਿਯੋ ਤਤਕਾਲ ॥੮॥

And carrying the bed on his head he started to dance.(8)(1)

जार सहित त्रिय खाट लै नाचि उठियो ततकाल ॥८॥