. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਰੋ ॥

यौ कहि कै परदेस सिधारो ॥


ਖਾਟ ਤਰੇ ਛਪਿ ਰਹਿਯੋ ਬਿਚਾਰੋ ॥

Saying so, presumably he went abroad, but, as a matter of fact, he hid himself under the bed.

खाट तरे छपि रहियो बिचारो ॥


ਤਬ ਬਾਢਿਨ ਇਕ ਜਾਰ ਬੁਲਾਯੋ ॥

तब बाढिन इक जार बुलायो ॥


ਕਾਮਕੇਲ ਤਿਹ ਸਾਥ ਕਮਾਯੋ ॥੩॥

Then lady-carpenter called her paramour and revelled in making love with him.(3)

कामकेल तिह साथ कमायो ॥३॥