. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਪੁਤ੍ਰ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਾਰਿਯੋ ॥

एक पुत्र ताहू को मारियो ॥


ਸੋ ਚਿਤਾਰਿ ਤਿਨ ਰੋਦਨ ਕਰਿਯੋ ॥

‘He had only one son and that died too,’ thinking this, Chattar started to cry as well.

सो चितारि तिन रोदन करियो ॥


ਤਬ ਹੀ ਘਾਤ ਸੁਨਾਰੇ ਪਾਯੋ ॥

तब ही घात सुनारे पायो ॥


ਨਾਲ ਬੀਚ ਕਰ ਸ੍ਵਰਨ ਚੁਰਾਯੋ ॥੬॥

Instantly, he took advantage and, in the blow pipe, he stole the gold.(6)

नाल बीच कर स्वरन चुरायो ॥६॥