. Shabad : Raavan Baacha ॥ -ਰਾਵਣ ਬਾਚ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਰਾਵਣ ਬਾਚ ॥

This shabad is on page 461 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਰਾਵਣ ਬਾਚ ॥

Raavan Baacha ॥

Speech of Ravana :


ਬਾਵਰੀ ਰਾਂਡ ਕਿਆ ਭਾਂਡਿ ਬਾਤੈ ਬਕੈ ਰੰਕ ਸੇ ਰਾਮ ਕਾ ਛੋਡ ਰਾਸਾ ॥

Baavaree Raanda Kiaa Bhaandi Baatai Bakai Raanka Se Raam Kaa Chhoda Raasaa ॥

O foolish prostitute ! why do you prattle Stop the praises of Ram

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਢਹੋ ਬਾਸਿ ਦੈ ਬਾਨ ਬਾਜੀਗਰੀ ਦੇਖਿਹੋ ਆਜ ਤਾ ਕੋ ਤਮਾਸਾ ॥

Kaadhaho Baasi Dai Baan Baajeegaree Dekhiho Aaja Taa Ko Tamaasaa ॥

He will only discharge very small arrows like incense-stick towards me, I shall see this sport today.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਸ ਬਾਹੇ ਧਰੰ ਸੀਸ ਦਸਯੰ ਸਿਰੰ ਸੈਣ ਸੰਬੂਹ ਹੈ ਸੰਗਿ ਮੇਰੇ ॥

Beesa Baahe Dharaan Seesa Dasayaan Srin Sain Saanbooha Hai Saangi Mere ॥

I have twenty arms and ten heads and all the forces are with me

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਜ ਜੈ ਹੈ ਕਹਾਂ ਬਾਟਿ ਪੈਹੈਂ ਊਹਾਂ ਮਾਰਿਹੌ ਬਾਜ ਜੈਸੇ ਬਟੇਰੇ ॥੩੮੬॥

Bhaaja Jai Hai Kahaan Baatti Paihina Aoohaan Maarihou Baaja Jaise Battere ॥386॥

Ram will not even get passage for running away, wherever I shall find him, I shall kill him there like a flacon killing a quil.386.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਏਕੰ ਹਿਰੈਂ ਝੂਮ ਝੂਮੰ ਮਰੈਂ ਆਪੁ ਆਪੰ ਗਿਰੈਂ ਹਾਕੁ ਮਾਰੇ ॥

Eeka Eekaan Hriina Jhooma Jhoomaan Marina Aapu Aapaan Griina Haaku Maare ॥

I shall search for each one and kill him, and all of them will fall down on listening to my challenge

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਗ ਜੈਹੱਉ ਤਹਾਂ ਭਾਜ ਜੈਹੈ ਜਹਾਂ ਫੂਲ ਜੈਹੈ ਕਹਾਂ ਤੈ ਉਬਾਰੇ ॥

Laaga Jaih`au Tahaan Bhaaja Jaihi Jahaan Phoola Jaihi Kahaan Tai Aubaare ॥

Wherever they will run to, shall pursue them and reach there, they shall not be able to conceal themselves.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜ ਬਾਜੇ ਸਭੈ ਆਜ ਲੈਹੱਉਂ ਤਿਨੈ ਰਾਜ ਕੈਸੋ ਕਰੈ ਕਾਜ ਮੋ ਸੋ ॥

Saaja Baaje Sabhai Aaja Laih`auna Tini Raaja Kaiso Kari Kaaja Mo So ॥

After bedecking myself, I shall catch them today and my whole work will be accomplished by my men.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨਰੰ ਛੈ ਕਰੋ ਰਾਮ ਲੱਛੈ ਹਰੋ ਜੀਤ ਹੌ ਹੋਡ ਤਉ ਤਾਨ ਤੋ ਸੋ ॥੩੮੭॥

Baanraan Chhai Karo Raam La`chhai Haro Jeet Hou Hoda Tau Taan To So ॥387॥

I shall destroy the army of monkeys, I shall kill ram and Lakshman and after conquering them I shall break to pieces your arrogance.387.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਟਿ ਬਾਤੈ ਗੁਨੀ ਏਕ ਕੈ ਨਾ ਸੁਨੀ ਕੋਪਿ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ ਪੁੱਤ ਪੱਠੈ ॥

Kotti Baatai Gunee Eeka Kai Naa Sunee Kopi Muaandee Dhunee Pu`ta Pa`tthai ॥

Many things were said but Ravana paid a deaf ear to them and highly infuriated, he sent his sons to war-arena

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਨਾਰਾਂਤ ਦੇਵਾਂਤ ਦੂਜੋ ਬਲੀ ਭੂਮ ਕੰਪੀ ਰਣੰਬੀਰ ਉੱਠੈ ॥

Eeka Naaraanta Devaanta Doojo Balee Bhooma Kaanpee Ranaanbeera Auo`tthai ॥

One of them was Narant and the other Devant, they were mighty warriors, on seeing whom the earth trembled,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਰ ਭਾਰੰ ਪਰੇ ਧਾਰ ਧਾਰੰ ਬਜੀ ਕ੍ਰੋਹ ਕੈ ਲੋਹ ਕੀ ਛਿੱਟ ਛੁੱਟੈਂ ॥

Saara Bhaaraan Pare Dhaara Dhaaraan Bajee Karoha Kai Loha Kee Chhi`tta Chhu`ttaina ॥

The steel struck with steel and with the shower of arrows, there was splash of blood

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੁੰਡ ਧੁਕਧੁਕ ਪਰੈ ਘਾਇ ਭਕਭਕ ਕਰੈ ਬਿੱਥਰੀ ਜੁੱਥ ਸੋ ਲੁੱਥ ਲੁੱਟੈਂ ॥੩੮੮॥

Ruaanda Dhukadhuka Pari Ghaaei Bhakabhaka Kari Bi`tharee Ju`tha So Lu`tha Lu`ttaina ॥388॥

The headless trunks writhed, the blood gushed out of the wounds and the corpses were scattered here and there.388.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੱਤ੍ਰ ਜੁੱਗਣ ਭਰੈ ਸੱਦ ਦੇਵੀ ਕਰੈ ਨੱਦ ਭੈਰੋ ਰਰੈ ਗੀਤ ਗਾਵੈ ॥

Pa`tar Ju`gan Bhari Sa`da Devee Kari Na`da Bhairo Rari Geet Gaavai ॥

The Yoginis filled their bowls with blood and began to call out for the goddess kali, Bhairavas began to sing songs with terrible sounds.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਤ ਔ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਤਾਲ ਬੀਰੰ ਬਲੀ ਮਾਸ ਅਹਾਰ ਤਾਰੀ ਬਜਾਵੈ ॥

Bhoota Aou Pareta Baitaala Beeraan Balee Maasa Ahaara Taaree Bajaavai ॥

The ghosts, fiends and other flesh-eaters clapped their hands

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੱਛ ਗੰਧ੍ਰਬ ਅਉ ਸਰਬ ਬਿੱਦਿਆਧਰੰ ਮੱਧਿ ਆਕਾਸ ਭਯੋ ਸੱਦ ਦੇਵੰ ॥

Ja`chha Gaandharba Aau Sarab Bi`diaadharaan Ma`dhi Aakaas Bhayo Sa`da Devaan ॥

The Yakshas, Gandharvas and gods specialist in all science moved in the sky

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੁੱਥ ਬਿਦੁੱਥਰੀ ਹੂਹ ਕੂਹੰ ਭਰੀ ਮੱਚੀਯੰ ਜੁੱਧ ਅਨੂਪ ਅਤੇਵੰ ॥੩੮੯॥

Lu`tha Bidu`tharee Hooha Koohaan Bharee Ma`cheeyaan Ju`dha Anoop Atevaan ॥389॥

The corpses were scattered and on all the four sides the atmosphere was filled with terrible din and in this way the terrible war made a unique advancement.389.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੩੮੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ