. Shabad : Saarasutee Chhaand ॥ -ਸਾਰਸੁਤੀ ਛੰਦ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਸਾਰਸੁਤੀ ਛੰਦ ॥

This shabad is on page 427 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਸਾਰਸੁਤੀ ਛੰਦ ॥

Saarasutee Chhaand ॥

SARSWATI STANZA


ਦੇਸ ਦੇਸਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਆ ਸਿਖਵੰਤ ਹੈਂ ਦਿਜ ਏਕ ॥

Desa Desan Kee Kriaa Sikhvaanta Hain Dija Eeka ॥

On one side the Brahmins are teaching about the activities of various countries,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਅਉਰ ਕਮਾਨ ਕੀ ਬਿਧ ਦੇਤ ਆਨਿ ਅਨੇਕ ॥

Baan Aaur Kamaan Kee Bidha Deta Aani Aneka ॥

And on the other side the methods of archery are being reveled.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਸੋਂ ਪੜਾਵਤ ਬਾਰ ਨਾਰਿ ਸਿੰਗਾਰ ॥

Bhaanta Bhaantan Sona Parhaavata Baara Naari Siaangaara ॥

Instructions are being given about various types of the embellishments of women.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਕ ਕਾਬਯ ਪੜੈ ਕਹੂੰ ਬਯਾਕਰਨ ਬੇਦ ਬਿਚਾਰ ॥੧੯੫॥

Koka Kaabaya Parhai Kahooaan Bayaakarn Beda Bichaara ॥195॥

The art of love, poetry, grammar and Vedic learning are being taught side by side.195.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਰਘੁਬੰਸ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ॥

Raam Parma Pavitar Hai Raghubaansa Ke Avataara ॥

The incarnation of Ram of the clan of Raghu is extremely pure.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਸਟ ਦੈਤਨ ਕੇ ਸੰਘਾਰਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

Dustta Daitan Ke Saanghaaraka Saanta Paraan Adhaara ॥

He is the destroyer of tyrants and demons and is thus the support of the life-breath of the saints.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਸਿ ਦੇਸਿ ਨਰੇਸ ਜੀਤ ਅਸੇਸ ਕੀਨ ਗੁਲਾਮ ॥

Desi Desi Naresa Jeet Asesa Keena Gulaam ॥

He has subordinate the king of various countries by conquering them,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੱਤ੍ਰ ਤੱਤ੍ਰ ਧੁਜਾ ਬਧੀ ਜੈ ਪੱਤ੍ਰ ਕੀ ਸਭ ਧਾਮ ॥੧੯੬॥

Ja`tar Ta`tar Dhujaa Badhee Jai Pa`tar Kee Sabha Dhaam ॥196॥

And his banners of victory are fluttering here, there and everywhere.196.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਟਿ ਤੀਨ ਦਿਸਾ ਤਿਹੂੰ ਸੁਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਮ ॥

Baatti Teena Disaa Tihooaan Suta Raajadhaanee Raam ॥

The king gave his three sons the kingdoms of three directions and gave Ram the kingdom of his capital Ayodhya,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੋਲ ਰਾਜ ਬਿਸਿਸਟ ਕੀਨ ਬਿਚਾਰ ਕੇਤਕ ਜਾਮ ॥

Bola Raaja Bisisatta Keena Bichaara Ketaka Jaam ॥

After discussing for a long time with Vasishtha,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜ ਰਾਘਵ ਰਾਜ ਕੇ ਘਟ ਪੂਰਿ ਰਾਖਸਿ ਏਕ ॥

Saaja Raaghava Raaja Ke Ghatta Poori Raakhsi Eeka ॥

There lived a demoness in the house of Dasrath in disguise,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਂਬ੍ਰ ਮਉਲਨ ਦੀਸੁ ਉਦਕੰ ਅਉਰ ਪੁਹਪ ਅਨੇਕ ॥੧੯੭॥

Aanabar Maulan Deesu Audakaan Aaur Puhapa Aneka ॥197॥

Who had asked for all this activity the fructifying mango dust, pure water of the stream and many flowers.197.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਥਾਰ ਚਾਰ ਅਪਾਰ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨਾਦਿ ਅਨੰਤ ॥

Thaara Chaara Apaara Kuaankama Chaandanaadi Anaanta ॥

Four adorned slavers containing saffron, sandalwood etc.,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜ ਸਾਜ ਧਰੇ ਸਭੈ ਤਹ ਆਨ ਆਨ ਦੁਰੰਤ ॥

Raaja Saaja Dhare Sabhai Taha Aan Aan Duraanta ॥

Were kept with the king for the fulfillment of this function.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੰਥਰਾ ਇਕ ਗਾਂਧ੍ਰਬੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਠੀ ਤਿਹ ਕਾਲ ॥

Maantharaa Eika Gaandharbee Barhamaa Patthee Tih Kaal ॥

At the same time Brahma sent a Gandharva woman named Manthra to the place,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਜ ਸਾਜ ਸਣੈ ਚੜੀ ਸਭ ਸੁਭ੍ਰ ਧਉਲ ਉਤਾਲ ॥੧੯੮॥

Baaja Saaja Sani Charhee Sabha Subhar Dhaula Autaala ॥198॥

Who embellished with all kinds of arts and wearing white garments started very quickly.198.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਣ ਬੀਣ ਮ੍ਰਦੰਗ ਬਾਦ ਸੁਣੇ ਰਹੀ ਚਕ ਬਾਲ ॥

Bena Beena Mardaanga Baada Sune Rahee Chaka Baala ॥

She was surprised to listen to the sound of lyre, drum and other musical instruments,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮਰਾਜ ਉਠੀ ਜਯਤ ਧੁਨਿ ਭੂਮਿ ਭੂਰ ਬਿਸਾਲ ॥

Raamraaja Autthee Jayata Dhuni Bhoomi Bhoora Bisaala ॥

And also saw on that wide plain the sound hailing the victory of ram Rajya was being heard.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਹੀ ਸੰਗਿ ਕੇਕਈ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਬੋਲੀ ਬਾਤਿ ॥

Jaata Hee Saangi Kekaeee Eih Bhaanti Bolee Baati ॥

Going near Kaikeyi she addressed her in this way :

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਾਥ ਬਾਤ ਛੁਟੀ ਚਲੀ ਬਰ ਮਾਂਗ ਹੈਂ ਕਿਹ ਰਾਤਿ ॥੧੯੯॥

Haatha Baata Chhuttee Chalee Bar Maanga Hain Kih Raati ॥199॥

“When the opportunity will go out of hand, then for whom you will ask for the boons?”199.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੧੯੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੇਕਈ ਇਮ ਜਉ ਸੁਨੀ ਭਈ ਦੁੱਖਤਾ ਸਰਬੰਗ ॥

Kekaeee Eima Jau Sunee Bhaeee Du`khtaa Sarabaanga ॥

When Kaikeye heard all the account, she was completely full of anguish,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਝੂਮ ਭੂਮ ਗਿਰੀ ਮ੍ਰਿਗੀ ਜਿਮ ਲਾਗ ਬਣ ਸੁਰੰਗ ॥

Jhooma Bhooma Giree Mrigee Jima Laaga Ban Suraanga ॥

And fell down unconscious on the earth like the doe pierced by an arrow.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਤ ਹੀ ਅਵਧੇਸ ਕੱਉ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਬੋਲੀ ਬੈਨ ॥

Jaata Hee Avadhesa Ka`au Eih Bhaanti Bolee Bain ॥

Going in the presence of king of Oudh, she said this :

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੀਜੀਏ ਬਰ ਭੂਪ ਮੋ ਕਉ ਜੋ ਕਹੇ ਦੁਇ ਦੈਨ ॥੨੦੦॥

Deejeeee Bar Bhoop Mo Kau Jo Kahe Duei Dain ॥200॥

“O king ! You had promised to grant me two boons, grant them to me just now.200.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮ ਕੋ ਬਨ ਦੀਜੀਐ ਮਮ ਪੂਤ ਕਉ ਨਿਜ ਰਾਜ ॥

Raam Ko Ban Deejeeaai Mama Poota Kau Nija Raaja ॥

“Give exile to Ram and your kingdom, wealth, whisk an canopy-everything.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜ ਸਾਜ ਸੁ ਸੰਪਦਾ ਦੋਊ ਚਉਰ ਛੱਤ੍ਰ ਸਮਾਜ ॥

Raaja Saaja Su Saanpadaa Doaoo Chaur Chha`tar Samaaja ॥

Give him ( Bharat) the kingdom, wealth, whisk and canopy-everything

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਸ ਅਉਰਿ ਬਿਦੇਸ ਕੀ ਠਕੁਰਾਇ ਦੈ ਸਭ ਮੋਹਿ ॥

Desa Aauri Bidesa Kee Tthakuraaei Dai Sabha Mohi ॥

“When you will grant me the ruling power over the inland and foreign countries,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੱਤ ਸੀਲ ਸਤੀ ਜਤ ਬ੍ਰਤ ਤਉ ਪਛਾਨੋ ਤੋਹਿ ॥੨੦੧॥

Sa`ta Seela Satee Jata Barta Tau Pachhaano Tohi ॥201॥

“Then I shall consider you the observer of truthfulness and recognizer of righteousness.”201.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਪਨੀ ਬਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪੈ ਹੈਂ ਕਹਾ ਜਸ ਕਾਢ ॥

Paapanee Ban Raam Ko Pai Hain Kahaa Jasa Kaadha ॥

The king replied, “O sinful woman ! What approbation you will gain by sending Ram to the forest?

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਸਮ ਆਨਨ ਤੇ ਗਈ ਕਹਿ ਕੈ ਸਕੇ ਅਸਿ ਬਾਢ ॥

Bhasama Aann Te Gaeee Kahi Kai Sake Asi Baadha ॥

“By such surpassing utterance of yours the ash of magnificence on my forehead has flown down with the upcoming perspiration.”

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪ ਭੂਪ ਕੁਅੰਡ ਲੈ ਤੁਹਿ ਕਾਟੀਐ ਇਹ ਕਾਲ ॥

Kopa Bhoop Kuaanda Lai Tuhi Kaatteeaai Eih Kaal ॥

The king taking his bow in his hand said this angrily, “I would have chopped and thrown you just now,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਸ ਤੋਰਨ ਕੀਜੀਐ ਤਕ ਛਾਡੀਐ ਤੁਹਿ ਬਾਲ ॥੨੦੨॥

Naasa Toran Keejeeaai Taka Chhaadeeaai Tuhi Baala ॥202॥

“And destroyed you, but I let you go because you are a woman.”202.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੨੦੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ