. Shabad : Rooaamla Chhaand ॥ -ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਪਾਇ ਲਾਗ ਬੁਲਾਇ ਬਿੱਪਨ ਦੀਨ ਦਾਨ ਦੁਰੰਤਿ ॥

This shabad is on page 401 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ॥

Rooaamla Chhaand ॥

ROOAAMAL STANZA


ਜੀਤ ਜੀਤ ਨ੍ਰਿਪੰ ਨਰੇਸੁਰ ਸੱਤ੍ਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਬੁਲਾਇ ॥

Jeet Jeet Nripaan Naresur Sa`tar Mi`tar Bulaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਪ੍ਰ ਆਦਿ ਬਿਸਿਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੈ ਸਭੈ ਰਿਖਰਾਇ ॥

Bipar Aadi Bisisatta Te Lai Kai Sabhai Rikhraaei ॥

After conquering the kinds, the king Dasrath called together the enemies as well as friends, the sages like Vashisht and the Brahmins.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਰੁੱਧ ਜੁੱਧ ਕਰੇ ਘਨੇ ਅਵਗਾਹਿ ਗਾਹਿ ਸੁਦੇਸ ॥

Karu`dha Ju`dha Kare Ghane Avagaahi Gaahi Sudesa ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਨ ਆਨ ਅਵਧੇਸ ਕੇ ਪਗ ਲਾਗੀਅੰ ਅਵਨੇਸ ॥੪੭॥

Aan Aan Avadhesa Ke Paga Laageeaan Avanesa ॥47॥

Those who did not accept his supremacy, in great fury, he destroyed them and in this way the kings of all the earth became subservient to the king of Oudh.47.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿਨ ਦੈ ਲਏ ਸਨਮਾਨ ਆਨ ਨ੍ਰਿਪਾਲ ॥

Bhaanti Bhaantin Dai Laee Sanmaan Aan Nripaala ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਰਬ ਖਰਬਨ ਦਰਬ ਦੈ ਗਜ ਰਾਜ ਬਾਜ ਬਿਸਾਲ ॥

Arba Khraban Darba Dai Gaja Raaja Baaja Bisaala ॥

All the kings were honoured in various ways they were given the wealth, elephants and horses equivalent to millions and billions of gold coin.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੀਰ ਚੀਰਨ ਕੋ ਸਕੈ ਗਨ ਜਟਤ ਜੀਨ ਜਰਾਇ ॥

Heera Cheeran Ko Sakai Gan Jattata Jeena Jaraaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਉ ਭੂਖਨ ਕੋ ਕਹੈ ਬਿਧ ਤੇ ਨ ਜਾਤ ਬਤਾਇ ॥੪੮॥

Bhaau Bhookhn Ko Kahai Bidha Te Na Jaata Bataaei ॥48॥

The garments studded with diamonds and the saddles of horses studded with gems cannot be enumerated and even Brahma cannot describe the grandeur of the ornaments.48.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਸਮ ਬਸਤ੍ਰ ਪਟੰਬਰਾਦਿਕ ਦੀਏ ਭੂਪਨ ਭੂਪ ॥

Pasama Basatar Pattaanbaraadika Deeee Bhoopn Bhoop ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੂਪ ਅਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸੋਭਿਤ ਕਉਨ ਇੰਦ੍ਰ ਕਰੂਪੁ ॥

Roop Aroop Saroop Sobhita Kauna Eiaandar Karoopu ॥

The woolen and silken garments were given by the king and seeing the beauty of all the people it seemed that even Indra was ugly before them.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਸਟ ਪੁਸਟ ਤ੍ਰਸੈ ਸਭੈ ਥਰਹਰਯੋ ਸੁਨਿ ਗਿਰਰਾਇ ॥

Dustta Pustta Tarsai Sabhai Tharharyo Suni Griraaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਟਿ ਕਾਟਿਨ ਦੈ ਮੁਝੈ ਨ੍ਰਿਪ ਬਾਂਟਿ ਬਾਂਟਿ ਲੁਟਾਇ ॥੪੯॥

Kaatti Kaattin Dai Mujhai Nripa Baantti Baantti Luttaaei ॥49॥

All the tyrants were frightened and even the Sumeru mountain trembled with fear that the king may not chop him and distribute his bits to the participants.49.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੪੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਦ ਧੁਨਿ ਕਰਿ ਕੈ ਸਭੈ ਦਿਜ ਕੀਅਸ ਜੱਗ ਅਰੰਭ ॥

Beda Dhuni Kari Kai Sabhai Dija Keeasa Ja`ga Araanbha ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਬੁਲਾਇ ਹੋਮਤ ਰਿੱਤ ਜਾਨ ਅਸੰਭ ॥

Bhaanti Bhaanti Bulaaei Homata Ri`ta Jaan Asaanbha ॥

All the Brahmins started the Yajna by reciting the Vedic performed the havan (fire-worship) in accordance with the mantras.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧਿਕ ਮੁਨਿਬਰ ਜਉ ਕੀਯੋ ਬਿਧ ਪੂਰਬ ਹੋਮ ਬਨਾਇ ॥

Adhika Munibar Jau Keeyo Bidha Pooraba Homa Banaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਗ ਕੁੰਡਹੁ ਤੇ ਉਠੇ ਤਬ ਜਗ ਪੁਰਖ ਅਕੁਲਾਇ ॥੫੦॥

Jaga Kuaandahu` Te Autthe Taba Jaga Purkh Akulaaei ॥50॥

When many sages and hermits performed the havan in appropriate manner, then from the sacrificial pit arose the agitated sacrificial purushas.50.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੀਰ ਪਾਤ੍ਰ ਕਢਾਇ ਲੈ ਕਰਿ ਦੀਨ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਆਨ ॥

Kheera Paatar Kadhaaei Lai Kari Deena Nripa Ke Aan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਪ ਪਾਇ ਪ੍ਰਸੰਨਿ ਭਯੋ ਜਿਮੁ ਦਾਰਦੀ ਲੈ ਦਾਨ ॥

Bhoop Paaei Parsaanni Bhayo Jimu Daaradee Lai Daan ॥

They had a milkpot in their hands, which they gave to the king. The kiing Dasrath was so much pleased on obtaining it, just as a pauper is pleased on receiving a gift.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਤ੍ਰ ਭਾਗ ਕਰਯੋ ਤਿਸੈ ਨਿਜ ਪਾਨ ਲੈ ਨ੍ਰਿਪਰਾਇ ॥

Chatar Bhaaga Karyo Tisai Nija Paan Lai Nriparaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਏਕ ਦਯੋ ਦੁਹੂ ਤ੍ਰੀਅ ਏਕ ਕੋ ਦੁਇ ਭਾਇ ॥੫੧॥

Eeka Eeka Dayo Duhoo Tareea Eeka Ko Duei Bhaaei ॥51॥

The king divided it into four parts with his own hands and gave one part each to two queen and two parts to the third one.51.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਰਭਵੰਤ ਭਈ ਤ੍ਰਿਯੋ ਤ੍ਰਿਯ ਛੀਰ ਕੋ ਕਰਿ ਪਾਨ ॥

Garbhavaanta Bhaeee Triyo Triya Chheera Ko Kari Paan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹਿ ਰਾਖਤ ਭੀ ਭਲੋ ਦਸ ਦੋਇ ਮਾਸ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

Taahi Raakhta Bhee Bhalo Dasa Doei Maasa Parmaan ॥

The queens on drinking that milk, became pregnant and remained as such for twelve months.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਸ ਤ੍ਰਿਉਦਸਮੋ ਚਢਯੋ ਤਬ ਸੰਤਨ ਹੇਤ ਉਧਾਰ ॥

Maasa Triudasamo Chadhayo Taba Saantan Heta Audhaara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਵਣਾਰਿ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਜਗ ਆਨ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ॥੫੨॥

Raavanaari Pargatta Bhaee Jaga Aan Raam Avataara ॥52॥

At the beginning of the thirteenth month, Ram, the enemy of Ravan incarnated for the protection of the saints.52.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਰਥ ਲਛਮਨ ਸਤ੍ਰੁਘਨ ਪੁਨਿ ਭਏ ਤੀਨ ਕੁਮਾਰ ॥

Bhartha Lachhaman Satarughan Puni Bhaee Teena Kumaara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿਨ ਬਾਜੀਯੰ ਨ੍ਰਿਪ ਰਾਜ ਬਾਜਨ ਦੁਆਰ ॥

Bhaanti Bhaantin Baajeeyaan Nripa Raaja Baajan Duaara ॥

Then the three princes named Bharat, Lakshman and Shatrughan were born and various kinds of musical instruments were played at the gate of Dasrath’s palace.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇ ਲਾਗ ਬੁਲਾਇ ਬਿੱਪਨ ਦੀਨ ਦਾਨ ਦੁਰੰਤਿ ॥

Paaei Laaga Bulaaei Bi`pan Deena Daan Duraanti ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੱਤ੍ਰੁ ਨਾਸਤ ਹੋਹਿਗੇ ਸੁਖ ਪਾਇ ਹੈਂ ਸਭ ਸੰਤ ॥੫੩॥

Sa`taru Naasata Hohige Sukh Paaei Hain Sabha Saanta ॥53॥

Bowing at the feet of Brahmins, he gave them innumerable gifts and all the people felt that now the enemies will be destroyed nad the saints will attain peace and comfort.53.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਲ ਜਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸਟ ਰਿਖਬਰ ਬਾਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ॥

Laala Jaala Parvesatta Rikhbar Baaja Raaja Samaaja ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿਨ ਦੇਤ ਭਯੋ ਦਿਜ ਪਤਨ ਕੋ ਨ੍ਰਿਪਰਾਜ ॥

Bhaanti Bhaantin Deta Bhayo Dija Patan Ko Nriparaaja ॥

Wearing the necklaces of diamonds and jewels, the sages are extending th royal glory and the king is presenting documents to the twice-born (dvijas) for gold and silver.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਸ ਅਉਰ ਬਿਦੇਸ ਭੀਤਰ ਠਉਰ ਠਉਰ ਮਹੰਤ ॥

Desa Aaur Bidesa Bheetr Tthaur Tthaur Mahaanta ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਚ ਨਾਚ ਉਠੇ ਸਭੈ ਜਨੁ ਆਜ ਲਾਗ ਬਸੰਤ ॥੫੪॥

Naacha Naacha Autthe Sabhai Janu Aaja Laaga Basaanta ॥54॥

The chieftains of various places are exhibiting their delight and all the people are dancing like the frolicsome people in the spring season.54.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿੰਕਣੀਨ ਕੇ ਜਾਲ ਭੂਖਤਿ ਬਾਜ ਅਉ ਗਜਰਾਜ ॥

Kiaankaneena Ke Jaala Bhookhti Baaja Aau Gajaraaja ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜ ਸਾਜ ਦਏ ਦਿਜੇਸਨ ਆਜ ਕਉਸਲ ਰਾਜ ॥

Saaja Saaja Daee Dijesan Aaja Kausla Raaja ॥

The network of bells is seen decorate on the elephants and horses nd such-like elephants and horses have been presented by the kings to Dasrath, the husband of Kaushalya.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੰਕ ਰਾਜ ਭਏ ਘਨੇ ਤਹ ਰੰਕ ਰਾਜਨ ਜੈਸ ॥

Raanka Raaja Bhaee Ghane Taha Raanka Raajan Jaisa ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਮ ਜਨਮਤ ਭਯੋ ਉਤਸਵ ਅਉਧ ਪੁਰ ਮੈ ਐਸ ॥੫੫॥

Raam Janaamta Bhayo Autasava Aaudha Pur Mai Aaisa ॥55॥

There has been festival in Ayodhya on the birth of ram that the beggars laden with gifts have become kinglike.55.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁੰਦਭ ਅਉਰ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਤੂਰ ਤੁਰੰਗ ਤਾਨ ਅਨੇਕ ॥

Duaandabha Aaur Mridaanga Toora Turaanga Taan Aneka ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਨ ਬੀਨ ਬਜੰਤ ਛੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬੀਨ ਬਿਸੇਖ ॥

Beena Beena Bajaanta Chheena Parbeena Beena Bisekh ॥

The tunes of drums and clarionets are being heard alongwith the sound of flutes and lyres.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਝਾਂਝ ਬਾਰ ਤਰੰਗ ਤੁਰਹੀ ਭੇਰਨਾਦਿ ਨਿਯਾਨ ॥

Jhaanjha Baara Taraanga Turhee Bheranaadi Niyaan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਗਿਰੇ ਧਰਾ ਪਰ ਸਰਬ ਬਯੋਮ ਬਿਵਾਨ ॥੫੬॥

Mohi Mohi Gire Dharaa Par Sarab Bayoma Bivaan ॥56॥

The sound of bells, walrus and kettledrums are audible and these sound are so attaractive that the air-vehicles of gods, being impressed are coming down to the earth.56.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੱਤ੍ਰ ਤੱਤ੍ਰ ਬਿਦੇਸ ਦੇਸਨ ਹੋਤ ਮੰਗਲਚਾਰ ॥

Ja`tar Ta`tar Bidesa Desan Hota Maangalachaara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੈਠਿ ਬੈਠਿ ਕਰੈ ਲਗੇ ਸਬ ਬਿਪ੍ਰ ਬੇਦ ਬਿਚਾਰ ॥

Baitthi Baitthi Kari Lage Saba Bipar Beda Bichaara ॥

Here, there and everywhere the songs of praise are being sung and the Brahmins have begun the discussion on Vedas.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਪ ਦੀਪ ਮਹੀਪ ਗ੍ਰੇਹ ਸਨੇਹ ਦੇਤ ਬਨਾਇ ॥

Dhoop Deepa Maheepa Gareha Saneha Deta Banaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੂਲਿ ਫੂਲਿ ਫਿਰੈ ਸਭੈ ਗਣ ਦੇਵ ਦੇਵਨ ਰਾਇ ॥੫੭॥

Phooli Phooli Phrii Sabhai Gan Dev Devan Raaei ॥57॥

Because of the incense and earthen lamps, the palace of the king has become so impressive that Indra alongwith gods are moving hither and thither in their delight.57.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਜ ਕਾਜ ਭਏ ਸਬੈ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਬੋਲਤ ਬੈਨ ॥

Aaja Kaaja Bhaee Sabai Eih Bhaanti Bolata Bain ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂੰਮ ਭੂਰ ਉਠੀ ਜਯਤ ਧੁਨ ਬਾਜ ਬਾਜਤ ਗੈਨ ॥

Bhooaanma Bhoora Autthee Jayata Dhuna Baaja Baajata Gain ॥

All the people are saying that on that day all their wishes have been fulfilled. The earth is filled with shouts of victory and the musical instruments are being played in the sky.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਨ ਐਨ ਧੁਜਾ ਬਧੀ ਸਭ ਬਾਟ ਬੰਦਨਵਾਰ ॥

Aain Aain Dhujaa Badhee Sabha Baatta Baandanvaara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੀਪ ਲੀਪ ਧਰੇ ਮੱਲਯਾਗਰ ਹਾਟ ਪਾਟ ਬਜਾਰ ॥੫੮॥

Leepa Leepa Dhare Ma`layaagar Haatta Paatta Bajaara ॥58॥

There are small flags at all the places, there are greetings on all the paths and all shops and bazaars have been plastered with sandalwood.58.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਜਿ ਸਾਜਿ ਤੁਰੰਗ ਕੰਚਨ ਦੇਤ ਦੀਨਨ ਦਾਨ ॥

Saaji Saaji Turaanga Kaanchan Deta Deenan Daan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਸਤ ਹਸਤਿ ਦਏ ਅਨੇਕਨ ਇੰਦ੍ਰ ਦੁਰਦ ਸਮਾਨ ॥

Masata Hasati Daee Anekan Eiaandar Durda Samaan ॥

The poor people are being given the horses decorated with gold, and many intoxicated elephants like Airavat (the elephant of Indra) are being given in charity.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿੰਕਣੀ ਕੇ ਜਾਲ ਭੂਖਤ ਦਏ ਸਯੰਦਨ ਸੁੱਧ ॥

Kiaankanee Ke Jaala Bhookhta Daee Sayaandan Su`dha ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਾਇਨਨ ਕੇ ਪੁਰ ਮਨੋ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਆਵਤ ਬੁੱਧ ॥੫੯॥

Gaaeinn Ke Pur Mano Eih Bhaanti Aavata Bu`dha ॥59॥

The horses studded with bells are being given as gifts it appears that in the city of singers, the prudence is coming by itself.59.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੫੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਜ ਸਾਜ ਦਏ ਇਤੇ ਜਿਹ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਪਾਰ ॥

Baaja Saaja Daee Eite Jih Paaeeeaai Nahee Paara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਯੋਸ ਦਯੋਸ ਬਢੈ ਲਗਯੋ ਰਨਧੀਰ ਰਾਮਵਤਾਰ ॥

Dayosa Dayosa Badhai Lagayo Randheera Raamvataara ॥

The innumerable horses and elephants were given as gifts by the king on one hand and Ram began to grow day by day on the other hand.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਸਤ੍ਰ ਸਾਸਤ੍ਰਨ ਕੀ ਸਭੈ ਬਿਧ ਦੀਨ ਤਾਹਿ ਸੁਧਾਰ ॥

Sasatar Saastarn Kee Sabhai Bidha Deena Taahi Sudhaara ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸਟ ਦਯੋਸਨ ਮੋ ਗਏ ਲੈ ਸਰਬ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ॥੬੦॥

Asatta Dayosan Mo Gaee Lai Sarab Raamkumaara ॥60॥

He was taught all the required wisdom of the arms and religious texts and Ram learned everything within eight days (i.e. a very short period).60.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਪਾਨ ਕਮਾਨ ਲੈ ਬਿਹਰੰਤ ਸਰਜੂ ਤੀਰ ॥

Baan Paan Kamaan Lai Bihraanta Sarjoo Teera ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੀਤ ਪੀਤ ਪਿਛੋਰ ਕਾਰਨ ਧੀਰ ਚਾਰਹੁੰ ਬੀਰ ॥

Peet Peet Pichhora Kaaran Dheera Chaarahuaan Beera ॥

They began to roam on the banks of the Saryu river and all the four brother collected the yellow leaves and butterflies.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਖ ਬੇਖ ਨ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਬਿਹਰੰਤ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ॥

Bekh Bekh Nripaan Ke Bihraanta Baalaka Saanga ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਨ ਕੇ ਧਰੇ ਤਨ ਚੀਰ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ॥੬੧॥

Bhaanti Bhaantan Ke Dhare Tan Cheera Raanga Taraanga ॥61॥

Seeing all the princes moving together, eh waves of Saryu exhibited many coloured garments.61.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸਿ ਬਾਤ ਭਈ ਇਤੈ ਉਹ ਓਰ ਬਿਸ੍ਵਾਮਿਤ੍ਰ ॥

Aaisi Baata Bhaeee Eitai Auha Aor Bisavaamitar ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੱਗ ਕੋ ਸੁ ਕਰਿਯੋ ਅਰੰਭਨ ਤੋਖਨਾਰਥ ਪਿਤ੍ਰ ॥

Ja`ga Ko Su Kariyo Araanbhan Tokhnaaratha Pitar ॥

All this was going on this side and on the other side Vishwamitra began a Yajna for the worship of his manes.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋਮ ਕੀ ਲੈ ਬਾਸਨਾ ਉਠ ਧਾਤ ਦੈਤ ਦੁਰੰਤ ॥

Homa Kee Lai Baasanaa Auttha Dhaata Daita Duraanta ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੂਟ ਖਾਤ ਸਬੈ ਸਮਗਰੀ ਮਾਰ ਕੂਟਿ ਮਹੰਤ ॥੬੨॥

Lootta Khaata Sabai Samagaree Maara Kootti Mahaanta ॥62॥

Attracted by the incense of fire-worship (Havana), the demons would come to the sacrificial pit and would eat the materials of Yajna, snatching it from the performer.62.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੂਟ ਖਾਤਹ ਵਿਖਯ ਜੇ ਤਿਨ ਪੈ ਕਛੂ ਨ ਬਸਾਇ ॥

Lootta Khaataha Vikhya Je Tin Pai Kachhoo Na Basaaei ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਕ ਅਉਧਹ ਆਇਯੋ ਤਬ ਰੋਸ ਕੈ ਮੁਨਿ ਰਾਇ ॥

Taaka Aaudhaha Aaeiyo Taba Rosa Kai Muni Raaei ॥

Seeing the loot of the materials of the fire-worship and feeling himself helpless, the great sage Vishwamitra came to Ayodhya in great anger.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਇ ਭੂਪਤ ਕੱਉ ਕਹਾ ਸੁਤ ਦੇਹੁ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ॥

Aaei Bhoopta Ka`au Kahaa Suta Dehu Mo Kau Raam ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਤ੍ਰ ਤੋ ਕੱਉ ਭਸਮ ਕਰਿ ਹੱਉ ਆਜ ਹੀ ਇਹ ਠਾਮ ॥੬੩॥

Naatar To Ka`au Bhasama Kari Ha`au Aaja Hee Eih Tthaam ॥63॥

On reaching (Ayodhya) he said to the king. “Give me your son Ram for a few days, otherwise I shall reduce you to ashes on this very spot.”63.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪ ਦੇਖਿ ਮੁਨੀਸ ਕੱਉ ਨ੍ਰਿਪ ਪੂਤ ਤਾ ਸੰਗ ਦੀਨ ॥

Kopa Dekhi Muneesa Ka`au Nripa Poota Taa Saanga Deena ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੱਗ ਮੰਡਲ ਕੱਉ ਚਲਯੋ ਲੈ ਤਾਹਿ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥

Ja`ga Maandala Ka`au Chalayo Lai Taahi Saangi Parbeena ॥

Visualising the fury of the sage, the king asked his son to accompany him and the sage accompanied by Ram went to begin the Yajna again.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਹੈ ਇਕ ਨੀਅਰ ਹੈ ਸੁਨਿ ਰਾਮ ॥

Eeka Maaraga Doora Hai Eika Neear Hai Suni Raam ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਹ ਮਾਰਤ ਰਾਛਸੀ ਜਿਹ ਤਾਰਕਾ ਗਨਿ ਨਾਮ ॥੬੪॥

Raaha Maarata Raachhasee Jih Taarakaa Gani Naam ॥64॥

The sage said, “O Ram ! listen, there are two routes, on the one the Yajna-spot is far away and on the other it is quit near, but on the later route there lives a demoness named Taraka, who kills the wayfares.64.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਉਨ ਮਾਰਗ ਤੀਰ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਹ ਚਾਲਹੁ ਆਜ ॥

Jauna Maaraga Teera Hai Tih Raaha Chaalahu Aaja ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿੱਤ ਚਿੰਤ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦਿਵ ਦੇਵ ਕੇ ਹੈਂ ਕਾਜ ॥

Chi`ta Chiaanta Na Keejeeaai Diva Dev Ke Hain Kaaja ॥

Ram said, “Let us go by the small-distance-route, abandoning the anxiety, this work of killing the demons is the work of the gods.”

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਟਿ ਚਾਪੈ ਜਾਤ ਹੈਂ ਤਬ ਲਉ ਨਿਸਾਚਰ ਆਨ ॥

Baatti Chaapai Jaata Hain Taba Lau Nisaachar Aan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਹੁਗੇ ਕਤ ਰਾਮ ਕਹਿ ਮਗਿ ਰੋਕਿਯੋ ਤਜਿ ਕਾਨ ॥੬੫॥

Jaahuge Kata Raam Kahi Magi Rokiyo Taji Kaan ॥65॥

They began to move on that route and at the same time the demoness came and laid obstruction on the path saying, “O ram ! how will you proceed and save yourself?”65.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਖਿ ਰਾਮ ਨਿਸਾਚਰੀ ਗਹਿ ਲੀਨ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ॥

Dekhi Raam Nisaacharee Gahi Leena Baan Kamaan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਲ ਮਧ ਪ੍ਰਹਾਰਿਯੋ ਸੁਰ ਤਾਨਿ ਕਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ॥

Bhaala Madha Parhaariyo Sur Taani Kaan Parmaan ॥

On seeing the demoness Tarka, ram held his bow and arrows in his hand, and pulling the cow discharged the arrow on her head.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਗਿਰੀ ਬਿਸੰਭਾਰੁ ਦੇਹਿ ਬਿਸਾਲ ॥

Baan Laagata Hee Giree Bisaanbhaaru Dehi Bisaala ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਾਥਿ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਕੇ ਭਯੋ ਪਾਪਨੀ ਕੋ ਕਾਲ ॥੬੬॥

Haathi Sree Raghunaatha Ke Bhayo Paapanee Ko Kaal ॥66॥

On being struck by the arrow, the heavy body of the demoness fell down and in this way, he end of the sinner came at the hands of Ram.66.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸ ਤਾਹਿ ਸੰਘਾਰ ਕੈ ਕਰ ਜੱਗ ਮੰਡਲ ਮੰਡ ॥

Aaisa Taahi Saanghaara Kai Kar Ja`ga Maandala Maanda ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਇਗੇ ਤਬ ਲਉ ਨਿਸਾਚਰ ਦੀਹ ਦੇਇ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥

Aaeige Taba Lau Nisaachar Deeha Deei Parchaanda ॥

In this way, after killing the demoness, when the Yajna was started, two large-sized demons, Marich and Subahu, appeared there.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਜਿ ਭਾਜਿ ਚਲੇ ਸਭੈ ਰਿਖ ਠਾਂਢ ਭੇ ਹਠਿ ਰਾਮ ॥

Bhaaji Bhaaji Chale Sabhai Rikh Tthaandha Bhe Hatthi Raam ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁੱਧ ਕ੍ਰੁੱਧ ਕਰਿਯੋ ਤਿਹੂੰ ਤਿਹ ਠਉਰ ਸੋਰਹ ਜਾਮ ॥੬੭॥

Ju`dha Karu`dha Kariyo Tihooaan Tih Tthaur Soraha Jaam ॥67॥

Seeing them, all the sages ran away and only Ram persistently stood there and the war of those three was waged continuously for sixteen watches.67.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰ ਦਾਨਵ ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਸੰਭਾਰਿ ॥

Maara Maara Pukaara Daanva Sasatar Asatar Saanbhaari ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਪਾਨ ਕਮਾਨ ਕੱਉ ਧਰਿ ਤਬਰ ਤਿੱਛ ਕੁਠਾਰਿ ॥

Baan Paan Kamaan Ka`au Dhari Tabar Ti`chha Kutthaari ॥

Holding firmly their arms and weapons, the demons began to shout “kill, kill” they caught hold of their axes, bows and arrows in their hands.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੋਰਿ ਘੋਰਿ ਦਸੋ ਦਿਸਾ ਨਹਿ ਸੂਰਬੀਰ ਪ੍ਰਮਾਥ ॥

Ghori Ghori Daso Disaa Nahi Soorabeera Parmaatha ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਇ ਕੈ ਜੂਝੇ ਸਬੈ ਰਣ ਰਾਮ ਏਕਲ ਸਾਥ ॥੬੮॥

Aaei Kai Joojhe Sabai Ran Raam Eekala Saatha ॥68॥

From all the ten directions, the demon warriors rushed forth for fighting only with Ram.68.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ