. Shabad : Paurhee ॥ -ਪਉੜੀ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁੰਹ ਜੁੜੇ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਬਜੇ ॥

This shabad is on page 245 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਪਉੜੀ ॥

Paurhee ॥

PAURI


ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁੰਹ ਜੁੜੇ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਬਜੇ ॥

Duhaa Kaandhaaraa Muaanha Jurhe Dhola Saankh Nagaare Baje ॥

Both the armies faced each other and the drums, conches and trumpets sounded.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਤਰਵਾਰੀ ਬਖਤਰ ਸਜੇ ॥

Raakasa Aaee Rohale Tarvaaree Bakhtar Saje ॥

The demons came in great rage, decorated with swords and armour.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਟੇ ਸਉਹੇ ਜੁਧ ਨੋ ਇਕ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਣਨਿ ਭਜੇ ॥

Jutte Sauhe Judha No Eika Jaati Na Jaanni Bhaje ॥

The warriors were facing the war-front and none of them knows to retrace his steps.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਜੋਧੇ ਗਜੇ ॥੭॥

Kheta Aandar Jodhe Gaje ॥7॥

The brave fighters were roaring in the battlefield.7.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਬਜਿਆ ਰਣਿ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ ॥

Jaanga Musaaphaa Bajiaa Rani Ghure Nagaare Chaavale ॥

The war-trumpet sounded and the enthusiastic drums thundered in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਝੂਲਨਿ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾ ਨੀਸਾਣ ਲਸਨਿ ਲਸਾਵਲੇ ॥

Jhoolani Neje Barikaa Neesaan Lasani Lasaavale ॥

The lances swung and the lustrous tassels of the banners glistened.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਉਣਦੇ ਊਘਨ ਜਾਣੁ ਜਟਾਵਲੇ ॥

Dhola Nagaare Paunade Aooghan Jaanu Jattaavale ॥

The drums and trumpets echoed and the worriors were dozing like the drunkard with matted hair.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਰਣਿ ਡਹੇ ਖੇਤ ਵਜਨਿ ਨਾਦ ਭੀਹਾਵਲੇ ॥

Durgaa Daano Rani Dahe Kheta Vajani Naada Bheehaavale ॥

Durga and demons waged war in the battlefield where dreadful music is being played.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਰ ਪ੍ਰੋਤੇ ਬ੍ਰਛੀਏ ਜਣੁ ਡਾਲ ਚਮੁਟੇ ਆਵਲੇ ॥

Beera Parote Barchheeee Janu Daala Chamutte Aavale ॥

The brave fighters were pierced by daggers like the phylianthus emblica sticking with the bough.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਵਢੇ ਤੇਗੀ ਤੜਫੀਅਨ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਨਿ ਬਾਵਲੇ ॥

Eika Vadhe Tegee Tarhapheean Mada Peete Lottani Baavale ॥

Some writhe being chopped by the sword like the rolling mad drunkards.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਝਾੜਹੁ ਕਢੀਅਨ ਰੇਤ ਵਿਚੋ ਸੋਇਨਾ ਡਾਵਲੇ ॥

Eika Chuni Chuni Jhaarhahu Kadheean Reta Vicho Soeinaa Daavale ॥

Some are picked up from the bushes like the process of panning out gold from the sand.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਦਾ ਤ੍ਰਿਸੂਲਾ ਬਰਛੀਆ ਤੀਰ ਵਗਨਿ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ ॥

Gadaa Trisoolaa Barchheeaa Teera Vagani Khre Autaavale ॥

The maces, tridents, daggers and arrows are being struck with real hurry.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਡਸੇ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਵਲੇ ਮਰਿ ਜਾਵਨਿ ਬੀਰ ਰੋਹਾਵਲੇ ॥੮॥

Janu Dase Bhuyaangama Saavale Mari Jaavani Beera Rohaavale ॥8॥

It appears that black snakes are stinging and the furious heroes are dying.8.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੮/(੯) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵੇਖਣ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੋ ਰਣਿ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ॥

Vekhn Chaandi Parchaanda No Rani Ghure Nagaare ॥

Seeing the intense glory of Chandi, the trumpets souded in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ ਚਉਗਿਰਦੇ ਭਾਰੇ ॥

Dhaaee Raakasa Rohale Chaugride Bhaare ॥

The highly furious demons ran on all four sides.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਥੀ ਤੇਗਾ ਪਕੜਿ ਕੈ ਰਣਿ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ ॥

Hathee Tegaa Pakarhi Kai Rani Bhirhe Karaare ॥

Holding their swords in their hands they fought very bravely in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਦੇ ਨ ਨਠੈ ਜੁਧ ਤੇ ਜੋਧੇ ਜੁਝਾਰੇ ॥

Kade Na Natthai Judha Te Jodhe Jujhaare ॥

These militant fighters never ran away from war-arena.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੋਹ ਬਢਾਇ ਕੈ ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਪੁਕਾਰੇ ॥

Dila Vicha Roha Badhaaei Kai Maaru Maaru Pukaare ॥

Highly infuriated they shouted “kill, kill” in their ranks.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰੇ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ ਬੀਰ ਖੇਤਿ ਉਤਾਰੇ ॥

Maare Chaandi Parchaanda Nai Beera Kheti Autaare ॥

The intensely glorious Chandi killed the warriors and threw them in the field.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰੇ ਜਾਪਨਿ ਬਿਜੁਲੀ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ਮੁਨਾਰੇ ॥੯॥

Maare Jaapani Bijulee Sri Bhaari Munaare ॥9॥

It appeared that the lightning had eradicated the minarets and thrown them headlong.9.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੯/(੭) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟ ਪਈ ਦਮਾਮੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Chotta Paeee Damaame Dalaa Mukaabalaa ॥

The drum was beaten and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵੀ ਦਸਤਿ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣਿ ਸਾਰ ਦੀ ॥

Devee Dasati Nachaaeee Seehani Saara Dee ॥

The goddess caused the dancing of the lioness of steel (sword)

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੇਟਿ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੋ ॥

Petti Malaande Laaeee Mahikhe Daita No ॥

And gave a blow to the demon Mahisha who was rubbing his belly.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾ ਖਾਈ ਨਾਲ ਰੁਕੜੇ ॥

Gurde Aanadaa Khaaeee Naala Rukarhe ॥

(The sword) pierced the kindneys, intestines and the ribs.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੇਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਇ ਕੈ ॥

Jehee Dila Vicha Aaeee Kahee Sunaaei Kai ॥

Whatever hath come in my mind, I have related that.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟੀ ਜਾਣੁ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੇ ਧੂਮਕੇਤਿ ॥੧੦॥

Chottee Jaanu Dikhaaeee Taare Dhoomaketi ॥10॥

It appears that Dhumketu (the shooting star) had displayed its top-knot.10.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੦/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟਾ ਪਵਨਿ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆ ਜੁਟੀਆ ॥

Chottaa Pavani Nagaare Aneeaa Jutteeaa ॥

The drums are being beaten and the armies are engaged in close fight with each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਲਈਆ ਤਰਵਾਰੀ ਦੇਵਾ ਦਾਨਵਾ ॥

Dhoohi Laeeeaa Tarvaaree Devaa Daanvaa ॥

The gods and demons have drawn their swords.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਾਹਨਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਘਰੇ ॥

Vaahani Vaaro Vaaree Soore Saanghare ॥

And strike them again and again killing warriors.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਗੈ ਰਤੁ ਝੁਲਾਰੀ ਜਿਉ ਗੇਰੂ ਬਾਬੁਤ੍ਰਾ ॥

Vagai Ratu Jhulaaree Jiau Geroo Baabutaraa ॥

The blood flows like waterfall in the same manner as the red ochre colour is washed off from clothes.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵੇਖਨਿ ਬੈਠਿ ਅਟਾਰੀ ਨਾਰੀ ਰਾਕਸਾ ॥

Vekhni Baitthi Attaaree Naaree Raakasaa ॥

The ladies of demons see the fight, while sitting in their lofts.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਈ ਧੂਮ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ ॥੧੧॥

Paaeee Dhooma Savaaree Durgaa Daanvee ॥11॥

The carriage of the goddess Durga hath raised a tumult amongst the demons.11.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੧/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਖ ਨਗਾਰੇ ਵਜਨਿ ਆਮ੍ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ॥

Lakh Nagaare Vajani Aamho Saahamane ॥

A hundred thousand trumpets resound facing one another.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਕਸ ਰਣਹੁੰ ਨ ਭਜਨਿ ਰੋਹੇ ਰੋਹਲੇ ॥

Raakasa Ranhuaan Na Bhajani Rohe Rohale ॥

The highly infuriated demons do not flee from the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੀਹਾ ਵਾਗੂੰ ਗਜਣ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ ॥

Seehaa Vaagooaan Gajan Sabhe Soorame ॥

All the warriors roar like lions.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਣਿ ਤਣਿ ਕੈਬਰ ਛਡਨਿ ਦੁਰਗਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥੧੨॥

Tani Tani Kaibar Chhadani Durgaa Saamhane ॥12॥

They stretch their bows and shoot the arrows in front it Durga.12.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਡੋਹਰੇ ਰਣਿ ਸੰਗਲੀਆਲੇ ॥

Ghure Nagaare Dohare Rani Saangaleeaale ॥

The dual chained trumpets sounded in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂੜਿ ਲਪੇਟੇ ਧੂਹਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਟਾਲੇ ॥

Dhoorhi Lapette Dhoohare Sardaara Jattaale ॥

The demon chieftains having matted locks are enveloped in dust.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉੱਖਲੀਆ ਨਾਸਾ ਜਿਨਾ ਮੂੰਹਿ ਜਾਪਨ ਆਲੇ ॥

Auo`khleeaa Naasaa Jinaa Mooaanhi Jaapan Aale ॥

Their nostrils are like mortars and the mouths seem like niches.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਾਏ ਦੇਵੀ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੀਰ ਮੁਛਲੀਆਲੇ ॥

Dhaaee Devee Saamhane Beera Muchhaleeaale ॥

The brave fighters bearing long moustaches ran in front of the goddess.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਰਪਤਿ ਜੇਹੇ ਲੜਿ ਹਟੇ ਬੀਰ ਟਲੇ ਨ ਟਾਲੇ ॥

Surpati Jehe Larhi Hatte Beera Ttale Na Ttaale ॥

The warriors like the king of gods (Indra) had become tired of fighting, but the brave fighters could not be averted from their stand.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਜੇ ਦੁਰਗਾ ਘੇਰਿ ਕੈ ਜਣੁ ਘਣੀਅਰੁ ਕਾਲੇ ॥੧੩॥

Gaje Durgaa Gheri Kai Janu Ghaneearu Kaale ॥13॥

They roared. On besieging Durga, like dark clouds.13.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੩/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Chotta Paeee Khrachaamee Dalaa Mukaabalaa ॥

The drum, wrapped in donkey’s hide, was beaten and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੇਰਿ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਇ ਕੈ ॥

Gheri Laeee Variaamee Durgaa Aaei Kai ॥

The brave demon-warriors besieged Durga.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਖਸ ਬਡੈ ਅਲਾਮੀ ਭਜ ਨ ਜਾਣਦੇ ॥

Raakhsa Badai Alaamee Bhaja Na Jaande ॥

They are greatly knowledgeable in warfare and do not know running back.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਤਿ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ॥੧੪॥

Aanti Hoee Surgaamee Maare Devataa ॥14॥

They ultimately went to heaven on being killed by the goddess.14.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਣਤ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾ ਭਿੜੰਦਿਆ ॥

Aganta Ghure Nagaare Dalaa Bhirhaandiaa ॥

With the flaring up of fight between the armies, innumerable trumpets sounded.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਏ ਮਹਖਲ ਭਾਰੇ ਦੇਵਾ ਦਾਨਵਾ ॥

Paaee Mahakhla Bhaare Devaa Daanvaa ॥

The gods and demons both have raised great tumult like male buffalos.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਾਹਨਿ ਫਟ ਕਰਾਰੇ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ ॥

Vaahani Phatta Karaare Raakasa Rohale ॥

The infuriated demons strike strong blows causing wounds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਪਨਿ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆ ॥

Jaapani Tegee Aare Miaano Dhooheeaa ॥

It appears that the sword pulled from the scabbards are like saws.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਧੇ ਵਡੇ ਮੁਨਾਰੇ ਜਾਪਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ॥

Jodhe Vade Munaare Jaapan Kheta Vicha ॥

The warriors look like high minarets in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਪਬਾਂ ਜਵੇਹਣੇ ॥

Devee Aapa Savaare Pabaan Javehane ॥

The goddess herself killed these mountain-like demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਦੇ ਨ ਆਖਨਿ ਹਾਰੇ ਧਾਵਨਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥

Kade Na Aakhni Haare Dhaavani Saamhane ॥

They never uttered the word ‘defeat’ and ran in front of the goddess.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਸਭੇ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਖਸ ਖੜਗ ਲੈ ॥੧੫॥

Durgaa Sabhe Saanghaare Raakhsa Khrhaga Lai ॥15॥

Durga, holding her sword, killed all the demons.15.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੫/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਮਲ ਲਥੇ ਜੋਧੇ ਮਾਰੂ ਵਜਿਆ ॥

Aumala Lathe Jodhe Maaroo Vajiaa ॥

The fatal martial music sounded and the warriors came in the battlefield with enthusiasm.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਦਲ ਜਿਉ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਰਣ ਵਿਚ ਗਜਿਆ ॥

Badala Jiau Mahikhaasur Ran Vicha Gajiaa ॥

Mahishasura thundered in the field like the cloud

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਜੇਹਾ ਜੋਧਾ ਮੈਥੋ ਭਜਿਆ ॥

Eiaandar Jehaa Jodhaa Maitho Bhajiaa ॥

“The warrior like Indra fled from me

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਉਣ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਜਿਨਿ ਰਣ ਸਜਿਆ ॥੧੬॥

Kauna Vichaaree Durgaa Jini Ran Sajiaa ॥16॥

“Who is this wretched Durga, who hath come to srart war with me?”16.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Vaje Dhola Nagaare Dalaa Mukaabalaa ॥

The drums and trumpets have sounded and the armies have attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰ ਫਿਰੈ ਰੈਬਾਰੇ ਆਮ੍ਹੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥

Teera Phrii Raibaare Aamho Saamhane ॥

The arrows move opposite to each other guidingly.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਣਤ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਲਗਦੀ ਕੈਬਰੀ ॥

Aganta Beera Saanghaare Lagadee Kaibaree ॥

With the infliction of arrows countless warriors have been killed.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡਿਗੇ ਜਾਣ ਮੁਨਾਰੇ ਮਾਰੈ ਬਿਜੁ ਦੈ ॥

Dige Jaan Munaare Maarai Biju Dai ॥

Falling like the minarets smote by lightning.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਾਲੀ ਦੈਤ ਅਹਾੜੇ ਸਭੇ ਸੂਰਮੇ ॥

Khulahee Vaalee Daita Ahaarhe Sabhe Soorame ॥

All the demon-fighters with untied hair shouted in agony.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਤੇ ਜਾਣੁ ਜਟਾਰੇ ਭੰਗਾ ਖਾਇ ਕੈ ॥੧੭॥

Sute Jaanu Jattaare Bhaangaa Khaaei Kai ॥17॥

It seems that the hermits with matted locks are sleeping after eating the intoxicating hemps.17.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੭/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁੰਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧਉਸਾ ਭਾਰੀ ॥

Duhaa Kaandhaaraa Muaanha Jurhe Naala Dhausaa Bhaaree ॥

Both the armies are facing each other alongwith the resounding big trumpet.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੜਕਿ ਉਠਿਆ ਫਉਜ ਤੇ ਵਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ॥

Karhaki Autthiaa Phauja Te Vadaa Haankaaree ॥

The highly egoist warrior of the army thundered.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕੈ ਚਲਿਆ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲਿ ਵਡੇ ਹਜਾਰੀ ॥

Lai Kai Chaliaa Soorame Naali Vade Hajaaree ॥

He is moving towards the war-arena with thousands of mighty warriors.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਭਾਰੀ ॥

Miaano Khaandaa Dhoohiaa Mahikhaasur Bhaaree ॥

Mahishasura pulled out his huge double-edged sword from his scabbard.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਮਲ ਲਥੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਮਚੀ ਕਰਾਰੀ ॥

Aumala Lathe Soorame Maara Machee Karaaree ॥

The fighters entered the field enthusiastically and there occurred formidable fighting.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲੇ ਜਾਪਨਿ ਰਤ ਦੇ ਸਲਲੇ ਜਟਧਾਰੀ ॥੧੮॥

Chale Jaapani Rata De Salale Jattadhaaree ॥18॥

It appears that the blood flows like the water (of Ganges) from the tangled hair of Shiva.18.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੮/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Satta Paeee Jamadhaanee Dalaa Mukaabalaa ॥

When the trumpet, enveloped by the hide of the male buffalo, the vehicle of Yama, sounded, the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਲਈ ਕਿਰਪਾਣੀ ਦੁਰਗਾ ਮਿਆਨ ਤੇ ॥

Dhoohi Laeee Kripaanee Durgaa Miaan Te ॥

Durga pulled her sword from the scabbard.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡੀ ਰਾਕਸ ਖਾਣੀ ਵਾਹੀ ਦੈਤ ਨੂੰ ॥

Chaandi Raakasa Khaanee Vaahee Daita Nooaan ॥

She struck the demon with that Chandi, the devourer of demons (that is the sword).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪਰ ਚੂਰਿ ਚਵਾਣੀ ਲਥੀ ਕਰਗ ਲੈ ॥

Kopar Choori Chavaanee Lathee Karga Lai ॥

It broke the skull and face into pieces and pierced through the skeleton.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਖਰ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਰੜਕੀ ਧਰਤਿ ਜਾਇ ॥

Paakhra Turaa Palaanee Rarhakee Dharti Jaaei ॥

And it further pierced through the saddle and caparison of the horse, and struck on the earth supported by the Bull (Dhaul).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈਦੀ ਅਘਾ ਸਿਧਾਣੀ ਸਿੰਗਾ ਧਉਲ ਦਿਆ ॥

Laidee Aghaa Sidhaanee Siaangaa Dhaula Diaa ॥

It moved further and struck the horns of the Bull.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੂਰਮ ਸਿਰ ਲਹਲਾਣੀ ਦੁਸਮਨ ਮਾਰ ਕੈ ॥

Koorama Sri Lahalaanee Dusman Maara Kai ॥

Then it struck on the Tortoise supporting the Bull and thus killing the enemy.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਢੇ ਗੰਨ ਤਿਖਾਣੀ ਮੂਏ ਖੇਤ ਵਿਚ ॥

Vadhe Gaann Tikhaanee Mooee Kheta Vicha ॥

The demons are lying dead in the battlefield like the pieces of wood sawed by the carpenter.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਣ ਵਿਚ ਘਤੀ ਘਾਣੀ ਲੋਹੂ ਮਿਝ ਦੀ ॥

Ran Vicha Ghatee Ghaanee Lohoo Mijha Dee ॥

The press of blood and marrow has been set in motion in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੯ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਕਹਾਣੀ ਚਲਗਿ ਤੇਗ ਦੀ ॥

Chaare Juga Kahaanee Chalagi Tega Dee ॥

The story of the sword will be related in all the four ages.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/੧੦ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਿਧਣ ਖੇਤਿ ਵਿਹਾਣੀ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ॥੧੯॥

Vidhan Kheti Vihaanee Mahikhe Daita Nooaan ॥19॥

On the demon Mahisha the period of agony occurred in the battlefield.19.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧੯/(੧੧) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤੀ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਦੁਰਗਾ ਆਇਆ ॥

Eitee Mahikhaasur Daita Maare Durgaa Aaeiaa ॥

In this way the demon Mahishasura was killed on the arrival of Durga.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਉਦਹ ਲੋਕਾ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘੁ ਨਚਾਇਆ ॥

Chaudaha Lokaa Raanee Siaanghu Nachaaeiaa ॥

The queen caused the lion to dance in the fourteen worlds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਦਲ ਵਿਚਿ ਅਗਲੇ ॥

Maare Veera Jattaanee Dala Vichi Agale ॥

She killed a great number of brave demons with matted locks in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੰਗਣ ਨਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਲੀ ਹੰਕਾਰਿ ਕੈ ॥

Maangan Naahee Paanee Dalee Haankaari Kai ॥

Challenging the armies, these warriors do not even ask for water.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਕਰੀ ਸਮਾਇ ਪਠਾਣੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਰਾਗੁ ਨੂੰ ॥

Janu Karee Samaaei Patthaanee Suni Kai Raagu Nooaan ॥

It seems that listening to the music, the Pathans have realized the state of ecstasy.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਤੁ ਦੇ ਹੜ੍ਹਵਾਣੀ ਚਲੇ ਬੀਰ ਖੇਤ ॥

Ratu De Harhahavaanee Chale Beera Kheta ॥

The flood of the blood of the fighters is flowing.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੀਤਾ ਫੁਲ ਅਯਾਣੀ ਘੂਮਣਿ ਸੂਰਮੇ ॥੨੦॥

Peetaa Phula Ayaanee Ghoomani Soorame ॥20॥

The brave warriors are roaming as if they have ignorantly consumed the intoxicating poppy.20.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੦/(੭) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੋਈ ਲੋਪ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਰਾਜੁ ਦੇ ॥

Hoeee Lopa Bhavaanee Devaa Nooaan Raaju De ॥

Bhavani (Durga) disappeard after bestowing kingdom on the gods.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਈਸਰ ਦੀ ਬਰਦਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਤੁ ਦਿਨ ॥

Eeesar Dee Bardaanee Hoeee Jitu Din ॥

The day for which Shiva granted the boon.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਗੁਮਾਨੀ ਜਨਮੇ ਸੂਰਮੇ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Gumaanee Janme Soorame ॥

The proud warriors Sumbh and Nisumbh were born.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕੀ ਜਿਤਣੀ ॥੨੧॥

Eiaandar Dee Raajadhaanee Takee Jitanee ॥21॥

They planned to conquer the capital of Indra.21.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵਡ ਜੋਧੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ॥

Eiaandar Puree Te Dhaavanaa Vada Jodhee Mataa Pakaaeiaa ॥

The great fighters decided to rush towards the kingdom of Indra.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜੁ ਬਣਾਇਆ ॥

Saanja Pattelaa Paakhraa Bherha Saandaa Saaju Banaaeiaa ॥

They began to prepare the war-material consisting of armour with belts and saddle-gear.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁੰਮੇ ਕਟਕ ਅਛੂਹਣੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਦੈ ਛਾਇਆ ॥

Juaanme Kattaka Achhoohanee Asamaan Gardai Chhaaeiaa ॥

An army of lakhs of warriors gathered and the dust rose to sky.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹਿ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸਿਧਾਇਆ ॥੨੨॥

Rohi Suaanbha Nisuaanbha Sidhaaeiaa ॥22॥

Sumbh and Nisumbh, full of rage, have marched forward.22.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਅਲਾਇਆ ਵਡ ਜੋਧੀ ਸੰਘਰ ਵਾਏ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Alaaeiaa Vada Jodhee Saanghar Vaaee ॥

Sumbh and Nisumbh ordered the great warriors to sound the bugle of war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿਤੀਆ ਵਰਿਆਮੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ ॥

Roha Dikhaalee Diteeaa Variaamee Ture Nachaaee ॥

Great fury was visulised and the brave fighters caused the horses to dance.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੁਰੇ ਦਮਾਮੇ ਦੋਹਰੇ ਜਮ ਬਾਹਣ ਜਿਉ ਅਰੜਾਏ ॥

Ghure Damaame Dohare Jama Baahan Jiau Arrhaaee ॥

The double-trumpets sounded like the loud voice of the male buffalo, the vehicle of Yama.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਉ ਦਾਨੋ ਲੁਝਣ ਆਏ ॥੨੩॥

Deau Daano Lujhan Aaee ॥23॥

The gods and demons have gathered to fight.23.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਨੋ ਦੇਉ ਅਨਾਗੀ ਸੰਘਰੁ ਰਚਿਆ ॥

Daano Deau Anaagee Saangharu Rachiaa ॥

The demons and gods have started a continuous war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੁਲ ਖਿੜੇ ਜਣੁ ਬਾਗੀ ਬਾਣੈ ਜੋਧਿਆ ॥

Phula Khirhe Janu Baagee Baani Jodhiaa ॥

The garments of the warriors appear like flowers in the garden.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਤਾ ਇਲਾ ਕਾਗੀ ਗੋਸਤ ਭਖਿਆ ॥

Bhootaa Eilaa Kaagee Gosata Bhakhiaa ॥

The ghosts, vultures and crows have eaten the flesh.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੁਮੜ ਧੁਮੜ ਜਾਗੀ ਘਤੀ ਸੂਰਿਆ ॥੨੪॥

Humarha Dhumarha Jaagee Ghatee Sooriaa ॥24॥

The brave fighters have begun to run about.24.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਟ ਪਈ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Satta Paeee Nagaare Dalaa Mukaabalaa ॥

The trumpet was beaten and the armies attack each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਤੇ ਦੇਉ ਭਜਾਈ ਮਿਲ ਕੈ ਰਾਕਸੀ ॥

Dite Deau Bhajaaeee Mila Kai Raakasee ॥

The demons have gathered together and have caused the gods to flee.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਕੀ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਹੀ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ ॥

Lokee Tihee Phiraahee Dohee Aapanee ॥

They exhibited their authority in the three worlds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਾਮ ਤਕਾਈ ਦੇਵਾ ਡਰਦਿਆ ॥

Durgaa Dee Saam Takaaeee Devaa Dardiaa ॥

The gods, having been frightened went under the refuge of Durga.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੫/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਦੀ ਚੰਡਿ ਚੜਾਈ ਉਤੇ ਰਾਕਸਾ ॥੨੫॥

Aadee Chaandi Charhaaeee Aute Raakasaa ॥25॥

They caused the goddess Chandi to wage war with demons.25.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੫/(੫) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਈ ਫੇਰਿ ਭਵਾਨੀ ਖਬਰੀ ਪਾਈਆ ॥

Aaeee Pheri Bhavaanee Khbaree Paaeeeaa ॥

The demons hear the news that the goddess Bhavani has come again.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੈਤ ਵਡੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਏ ਏਕਠੇ ॥

Daita Vade Abhimaanee Hoee Eekatthe ॥

The highly egoist demons gathered together.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਇ ਬੁਲਾਇਆ ॥

Lochan Dhooma Gumaanee Raaei Bulaaeiaa ॥

The king Sumbh sent for the egoist Lochan Dhum.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਡਾ ਜਗ ਵਿਚ ਦਾਨੋ ਆਪ ਕਹਾਇਆ ॥

Vadaa Jaga Vicha Daano Aapa Kahaaeiaa ॥

He caused himself to be called the great demon.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੬/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਵਣੀ ॥੨੬॥

Chotta Paeee Khrachaamee Durgaa Liaavanee ॥26॥

The drum enveloped with the hide of donkey was struck and it was proclaimed that Durga would be brought.26.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੬/(੫) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੜਕਿ ਉਠੀ ਰਣਿ ਚੰਡੀ ਫਉਜਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ॥

Karhaki Autthee Rani Chaandi Phaujaa Dekhi Kai ॥

Seeing the armies in the battlefield, Chandi shouted loudly.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਧਾਈ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥

Dhoohi Miaano Khaandaa Dhaaeee Saamhane ॥

She pulled her double-edged sword from her scabbard and came before the enemy.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭੇ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਧੂਮਰ ਨੈਣ ਦੇ ॥

Sabhe Beera Saanghaare Dhoomar Nain De ॥

She killed all the warriors of Dhumar Nain.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਲੈ ਕਟੇ ਆਰੇ ਦਰਖਤ ਬਾਢੀਆ ॥੨੭॥

Janu Lai Katte Aare Darkhta Baadheeaa ॥27॥

It seems that the carpenters have chopped the trees with the saw.27.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਬੀ ਧਉਸ ਵਜਾਈ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Chobee Dhaus Vajaaeee Dalaa Mukaabalaa ॥

The drummers sounded the drums and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹਿ ਭਵਾਨੀ ਆਈ ਉਤੈ ਰਾਖਸਾ ॥

Rohi Bhavaanee Aaeee Autai Raakhsaa ॥

The infuriated Bhavani lodged the attack over the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਬੇ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣ ਸਾਰ ਦੀ ॥

Khbe Dasata Nachaaeee Seehan Saara Dee ॥

With her left hand, she caused the dance of the lionss of steel (sword).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਤਿਆ ਦੇ ਤਨਿ ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਰੰਗੁਲੀ ॥

Bahutiaa De Tani Laaeee Keetee Raangulee ॥

She struck it on the bodies of many worriors and made it colourful.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਈਆ ਮਾਰਨਿ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਜਾਣਿ ਕੈ ॥

Bhaaeeeaa Maarani Bhaaeee Durgaa Jaani Kai ॥

The brothers kill brothers mistaking them for Durga.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹੈ ਹੋਇ ਚਲਾਈ ਰਾਕਸਿ ਰਾਇ ਨੋ ॥

Rohai Hoei Chalaaeee Raakasi Raaei No ॥

Having been infuriated, she struck it on the king of the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਮਪੁਰਿ ਦੀਆ ਪਠਾਈ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੋ ॥

Jamapuri Deeaa Patthaaeee Lochan Dhooma No ॥

Lochan Dhum was sent to the city of Yama.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਪੇ ਦਿਤੀ ਸਾਈ ਮਾਰਣ ਸੁੰਭ ਦੀ ॥੨੮॥

Jaape Ditee Saaeee Maaran Suaanbha Dee ॥28॥

It seems the she gave the advance money for the killing of Sumbh.28.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੮/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੰਨੇ ਦੈਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥੈ ॥

Bhaanne Daita Pukaare Raaje Suaanbha Thai ॥

The demons ran to their king Sumbh and beseeched

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਸੰਘਾਰੇ ਸਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆ ॥

Lochan Dhooma Saanghaare Sane Sipaaheeaa ॥

“Lochan Dhum has been killed alongwith his soldiers

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਜੋਧੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੈ ॥

Chuni Chuni Jodhe Maare Aandar Kheta Dai ॥

“She hath seleted the warriors and killed them in the battlefield

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਪਨਿ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ ਡਿਗਨਿ ਸੂਰਮੇ ॥

Jaapani Aanbari Taare Digani Soorame ॥

“It seems that the warriors have fallen like the stars from the sky

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਿਰੇ ਪਰਬਤ ਭਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬ੍ਰਿਜੁ ਦੇ ॥

Gire Parbata Bhaare Maare Briju De ॥

“The huge mountains have fallen, having been smote by the lightning

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੈਤਾ ਦੇ ਦਲ ਹਾਰੇ ਦਹਸਤ ਖਾਇ ਕੈ ॥

Daitaa De Dala Haare Dahasata Khaaei Kai ॥

“The forces of the demons have been defeated on becoming panicky

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਚੇ ਸੁ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਰਹਦੇ ਰਾਇ ਥੈ ॥੨੯॥

Bache Su Maare Maare Rahade Raaei Thai ॥29॥

“Those who were left have also been killed and the remaining have come to the king.”29.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨੯/(੭) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹੈ ਹੋਇ ਬੁਲਾਏ ਰਾਕਸ ਸੁੰਭ ਨੈ ॥

Rohai Hoei Bulaaee Raakasa Suaanbha Nai ॥

Highly enraged, the king called the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੈਠੇ ਮਤਾ ਪਕਾਏ ਦੇਵੀ ਲਿਆਵਣੀ ॥

Baitthe Mataa Pakaaee Devee Liaavanee ॥

They decided to capture Durga.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡ ਅਰੁ ਮੁੰਡ ਪਠਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕਟਕ ਦੈ ॥

Chaanda Aru Muaanda Patthaaee Bahutaa Kattaka Dai ॥

Chand and Mund were sent with huge forces.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਪੇ ਛਪਰ ਛਾਏ ਬਣੀਆ ਕੇਜਮਾ ॥

Jaape Chhapar Chhaaee Baneeaa Kejamaa ॥

It seemed that the swords coming together were like the thatched roofs.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੇਤੇ ਰਾਇ ਬੁਲਾਇ ਚਲੇ ਜੁਧ ਨੋ ॥

Jete Raaei Bulaaei Chale Judha No ॥

All those who were called, marched for war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਏ ਸਭੇ ਮਾਰਣੇ ॥੩੦॥

Janu Jami Pakarhi Chalaaee Sabhe Maarane ॥30॥

It appear that they were all caught and sent to the city of Yama for killing.30.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੦/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Dhola Nagaare Vaaee Dalaa Mukaabalaa ॥

The drums and trumpets were sounded and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹਿ ਰੁਹੇਲੇ ਆਏ ਉਤੇ ਰਾਕਸਾ ॥

Rohi Ruhele Aaee Aute Raakasaa ॥

The enraged warriors marched against the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ ਬਰਛੇ ਪਕੜਿ ਕੇ ॥

Sabhanee Ture Nachaaee Barchhe Pakarhi Ke ॥

All of them holding their daggers, caused their horses to dance.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਏ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ ॥

Bahute Maari Giraaee Aandari Kheta Dai ॥

Many were killed and thrown in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੧/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰੀ ਛਹਬਰ ਲਾਏ ਬੁਠੀ ਦੇਵਤਾ ॥੩੧॥

Teeree Chhahabar Laaee Butthee Devataa ॥31॥

The arrows shot by the goddess came in showers.31.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੧/(੫) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਰੀ ਸੰਖ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰ ਰਚਿਆ ॥

Bheree Saankh Bajaaee Saanghar Rachiaa ॥

The drums and conches were sounded and the war began.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਣਿ ਤਣਿ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਦੁਰਗਾ ਧਨੁਖ ਲੈ ॥

Tani Tani Teera Chalaaee Durgaa Dhanukh Lai ॥

Durga, taking her bow, stretched it again and again for shooting arrows.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਨ੍ਹੀ ਦਸਤ ਉਠਾਏ ਰਹੇ ਨ ਜੀਵਦੇ ॥

Jinhee Dasata Autthaaee Rahe Na Jeevade ॥

Those who raised their hands against the goddess, did not survive.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡ ਅਰੁ ਮੁੰਡ ਖਪਾਏ ਦੋਨੋ ਦੇਵਤਾ ॥੩੨॥

Chaanda Aru Muaanda Khpaaee Dono Devataa ॥32॥

She destroyed both Chand and Mund.32.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਰਿਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸੁਣਿ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Risaaee Maare Daita Suni ॥

Sumbh and Nisumbh were highly enraged on hearing this killing.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਧੇ ਸਭੈ ਬੁਲਾਏ ਆਪਣੀ ਮਜਲਸੈ ॥

Jodhe Sabhai Bulaaee Aapanee Majalasai ॥

They called all the brave fighters, who were their advisers.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੈਵ ਭਜਾਏ ਇੰਦ੍ਰ ਜੇਵਹੇ ॥

Jinhee Daiva Bhajaaee Eiaandar Jevahe ॥

Those who had caused the gods like Indra run away.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਈ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਏ ਪਲ ਵਿਚ ਦੇਵਤੇ ॥

Teeee Maari Giraaee Pala Vicha Devate ॥

The goddess killed them in an instant.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸਤੀ ਦਸਤ ਵਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾ ਚਿਤ ਕਰਿ ॥

Dasatee Dasata Vajaaee Aunahaa Chita Kari ॥

Keeping Chand Mund in their mind, they rubbed their hands in sorrow.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਿਰ ਸ੍ਰਣਵਤ ਬੀਜ ਚਲਾਏ ਬੀੜੇ ਰਾਇ ਦੇ ॥

Phri Sarnvata Beeja Chalaaee Beerhe Raaei De ॥

Then Sranwat Beej was prepared and sent by the king.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਜ ਪਟੈਲਾ ਪਾਏ ਚਿਲਕਤ ਟੋਪੀਆ ॥

Saanja Pattailaa Paaee Chilakata Ttopeeaa ॥

He wore the armour with belts and the helmet which glistened.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੁਝਣ ਨੂੰ ਅਰੜਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ ॥

Lujhan Nooaan Arrhaaee Raakasa Rohale ॥

The infuriated demons shouted loudly for war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨੈ ਨ ਕਦੇ ਹਟਾਏ ਜੁਧ ਮਚਾਇਕੈ ॥

Kini Na Kade Hattaaee Judha Machaaeikai ॥

After waging war, none could get their retreat.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/੯ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲਿ ਤੇਈ ਦਾਨੋ ਆਏ ਹੁਣ ਸੰਘਰ ਵੇਖਣਾ ॥੩੩॥

Mili Teeee Daano Aaee Huna Saanghar Vekhnaa ॥33॥

Such demons have gathered together and come, now see the ensuing war.33.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੩/(੧੦) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੈਤੀ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਇ ਕੈ ॥

Daitee Daanda Aubhaaree Nerhe Aaei Kai ॥

On coming near, the demons raised the din.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸੋਰ ਸੁਣਿ ॥

Siaangha Karee Asavaaree Durgaa Sora Suni ॥

Hearing this clamour, Durga mounted her lion.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖਬੇ ਦਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਦਾ ਫਿਰਾਇ ਕੈ ॥

Khbe Dasata Aubhaaree Gadaa Phiraaei Kai ॥

She twirled her mace, raising it with her left hand.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੈਨਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੀ ਸ੍ਰਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ ॥

Sainaa Sabha Saanghaaree Sarnvata Beeja Dee ॥

She killed all the army of Sranwat Beej.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਮਦ ਖਾਇ ਮਦਾਰੀ ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ ॥

Janu Mada Khaaei Madaaree Ghooman Soorame ॥

It appears that the warriors were roaming like the drug addicts taking drugs.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਣਤ ਪਾਉ ਪਸਾਰੀ ਰੁਲੇ ਅਹਾੜ ਵਿਚਿ ॥

Aganta Paau Pasaaree Rule Ahaarha Vichi ॥

Innumerable warriors are lying neglected in the battlefield, stretching their legs.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਕਰਿ ਖੇਲਿ ਖਿਲਾਰੀ ਸੁਤੇ ਫਾਗ ਨੋ ॥੩੪॥

Janu Kari Kheli Khilaaree Sute Phaaga No ॥34॥

It seems that the revelers playing Holi are sleeping.34.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੪/(੭) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰਣਵਤ ਬੀਜ ਹਕਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ॥

Sarnvata Beeja Hakaare Rahiaande Soorame ॥

Sranwat Beej called all the remaining warriors.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਧੇ ਵਡੇ ਮੁਨਾਰੇ ਦਿਸਣ ਖੇਤ ਵਿਚ ॥

Jodhe Vade Munaare Disan Kheta Vicha ॥

They seem like minarets in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭਨੀ ਦਸਤ ਉਭਾਰੇ ਤੇਗਾ ਧੂਹਿ ਕੈ ॥

Sabhanee Dasata Aubhaare Tegaa Dhoohi Kai ॥

All of them pulling their swords, raised their hands.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰੋ ਮਾਰੁ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥

Maaro Maaru Pukaare Aaee Saamhane ॥

They came in front shouting “kill, kill”.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਜਾ ਤੇ ਠਣਕਾਰੇ ਤੇਗੀ ਉੱਭਰੇ ॥

Saanjaa Te Tthankaare Tegee Auo`bhare ॥

With the striking of swords on the armour, the clatter arises.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘਾਟ ਘੜਨਿ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਣਿ ਬਣਾਇ ਕੇ ॥੩੫॥

Ghaatta Gharhani Tthatthiaare Jaani Banaaei Ke ॥35॥

It seems that the tinkers are fashioning the vessels with the blows of hammer.35.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੫/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Satta Paeee Jamadhaanee Dalaa Mukaabalaa ॥

When the trumpet enveloped by the hide of the male buffalo, the vehicle of Yama, sounded, the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੁਮਰੁ ਬਰਗਸਤਾਣੀ ਰਣ ਵਿਚ ਘਤਿਓ ॥

Ghumaru Bargasataanee Ran Vicha Ghatiao ॥

(The goddess) was the cause of flight and consternation in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਣੇ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਡਿਗਣ ਸੂਰਮੇ ॥

Sane Turaa Palaanee Digan Soorame ॥

The warriors fall alongwith their horses and saddles.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਠਿ ਉਠਿ ਮੰਗਨਿ ਪਾਣੀ ਘਾਇਲ ਘੂਮਦੇ ॥

Autthi Autthi Maangani Paanee Ghaaeila Ghoomade ॥

The wounded ones arise and ask for water while roaming.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਵਡ ਮਾਰੁ ਵਿਹਾਣੀ ਉਤੈ ਰਾਕਸਾ ॥

Eevada Maaru Vihaanee Autai Raakasaa ॥

Such a great calamity fell on the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਿਜਲਿ ਜਿਉ ਝਰਲਾਣੀ ਉਠੀ ਦੇਵਤਾ ॥੩੬॥

Bijali Jiau Jharlaanee Autthee Devataa ॥36॥

From this side the goddess rose like thundering lightning.36.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੬/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਬੀ ਧਉਸ ਉਭਾਰੀ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Chobee Dhaus Aubhaaree Dalaa Mukaabalaa ॥

The drummer sounded the trumpet and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭੋ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਪਲ ਵਿਚ ਦਾਨਵੀ ॥

Sabho Sainaa Maaree Pala Vicha Daanvee ॥

All the army of the demons was killed in an instant.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਮਾਰੇ ਰੋਹ ਬਢਾਇ ਕੈ ॥

Durgaa Daano Maare Roha Badhaaei Kai ॥

Highly infuriated, Durga killed the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਰ ਵਿਚ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਸ੍ਰੋਣਵਤ ਬੀਜ ਦੈ ॥੩੭॥

Sri Vicha Tega Vagaaeee Saronavata Beeja Dai ॥37॥

She struck the sword on the head of Sranwat Beej.37.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗਣਤ ਦਾਨੋ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੂਆ ॥

Aganta Daano Bhaare Hoee Lohooaa ॥

Innumerable mighty demons were steeped in blood.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਧੇ ਜੇਡ ਮੁਨਾਰੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੇ ॥

Jodhe Jeda Munaare Aandari Kheta De ॥

Those minarets-like demons in the battlefield

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਨੋ ਲਲਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ॥

Durgaa No Lalakaare Aaee Saamhane ॥

They challenged Durga and came in front of her.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਸਭੇ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਆਵਦੇ ॥

Durgaa Sabhe Saanghaare Raakasa Aavade ॥

Durga killed all the coming demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਤੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਤਿਨ ਤੇ ਭੁਇੰ ਪਏ ॥

Ratoo De Parnaale Tin Te Bhueiaan Paee ॥

From their bodies the drains of blood fell on the ground.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਠੇ ਕਾਰਣਿਆਰੇ ਰਾਕਸ ਹੜਹੜਾਇ ॥੩੮॥

Autthe Kaaraniaare Raakasa Harhaharhaaei ॥38॥

Some of the active demons arise out of them laughingly.38.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੮/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਗਾ ਸੰਗਲੀਆਲੀ ਸੰਘਰ ਵਾਇਆ ॥

Dhagaa Saangaleeaalee Saanghar Vaaeiaa ॥

The enchained trumpets and bugles sounded.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰਛੀ ਬੁੰਬਲਿਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਘਰੇ ॥

Barchhee Buaanbaliaalee Soore Saanghare ॥

The warriors fought with daggers bedecked with tassels.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇੜ ਪਇਆ ਬੀਰਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ ॥

Bherha Paeiaa Beeraalee Durgaa Daanvee ॥

The war of bravery was waged between Durga and demos.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰ ਮਚੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੇ ॥

Maara Machee Muharaalee Aandari Kheta De ॥

There had been extreme destruction in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਨਟ ਲਥੇ ਛਾਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਇ ਕੈ ॥

Janu Natta Lathe Chhaalee Dhola Vajaaei Kai ॥

It appears that the actors, sounding their drum, have jumped into the war-arena.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀ ਜਮਧੜੀ ॥

Lohoo Phaathee Jaalee Lothee Jamadharhee ॥

The dagger penetrated in the corpse seems like a blood stained fish entrapped in the net.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘਣ ਵਿਚਿ ਜਿਉ ਚੰਚਾਲੀ ਤੇਗਾ ਹਸੀਆਂ ॥

Ghan Vichi Jiau Chaanchaalee Tegaa Haseeaana ॥

The swords glistened like the lightning in the clouds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘੁੰਮਰਿਆਰ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆ ਕੇਜਮਾ ॥੩੯॥

Ghuaanmariaara Siaalee Baneeaa Kejamaa ॥39॥

The swords have covered (the battlefield) like the winter-fog.39.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩੯/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਗਾ ਸੂਲ ਬਜਾਈਆ ਦਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ॥

Dhagaa Soola Bajaaeeeaa Dalaa Mukaabalaa ॥

The trumpets were sounded with the beating of drum-stick and the armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਮਿਆਨੇ ਲਈਆ ਜੁਆਨੀ ਸੂਰਮੀ ॥

Dhoohi Miaane Laeeeaa Juaanee Sooramee ॥

The youthful warriors pulled out their swords from their scabbards.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੋਣਵਤਬੀਜਿ ਵਧਾਈਆ ਅਗਣਤ ਸੂਰਤਾ ॥

Saronavatabeeji Vadhaaeeeaa Aganta Soorataa ॥

Sranwat Beej increased himself into innumerable forms.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਸਉਹੈ ਆਈਆ ਰੋਹਿ ਬਢਾਇ ਕੈ ॥

Durgaa Sauhai Aaeeeaa Rohi Badhaaei Kai ॥

Which came in front of Durga, highly enraged.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭਨੀ ਆਨ ਵਗਾਈਆ ਤੇਗਾ ਧੂਹ ਕੈ ॥

Sabhanee Aan Vagaaeeeaa Tegaa Dhooha Kai ॥

All of them pulled out their swords and struck.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਬਚਾਈਆ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੈ ॥

Durgaa Sabha Bachaaeeeaa Dhaala Saanbhaala Kai ॥

Durga saved herself from all, holding her shield carefully.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵੀ ਆਪ ਚਲਾਈਆ ਤਕਿ ਤਕਿ ਦਾਨਵੀ ॥

Devee Aapa Chalaaeeeaa Taki Taki Daanvee ॥

The goddess herself then struck her sword looking carefully toward the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਹੂ ਨਾਲ ਡੁਬਾਈਆ ਤੇਗਾ ਨੰਗੀਆ ॥

Lohoo Naala Dubaaeeeaa Tegaa Naangeeaa ॥

She steeped her naked swords in blood.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਰਸੁਤੀ ਜਣੁ ਨ੍ਹਾਈਆ ਮਿਲ ਕੈ ਦੇਵੀਆ ॥

Saarasutee Janu Nahaaeeeaa Mila Kai Deveeaa ॥

It appeared that the goddesses gathering together, took their bath in river Saraswati.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੯ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭੇ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਈਆ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੇ ॥

Sabhe Maari Giraaeeeaa Aandari Kheta De ॥

The goddess hath killed and thrown on the ground in the battlefield (all the forms of Sranwat Beej).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/੧੦ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਦੂੰ ਫੇਰਿ ਸਵਾਈਆ ਹੋਈਆ ਸੂਰਤਾ ॥੪੦॥

Tidooaan Pheri Savaaeeeaa Hoeeeaa Soorataa ॥40॥

Immediately then the forms again increased greatly.40.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੦/(੧੧) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੂਰੀ ਸੰਘਰੁ ਰਚਿਆ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਵਾਇ ਕੈ ॥

Sooree Saangharu Rachiaa Dhola Saankh Nagaare Vaaei Kai ॥

Sounding their drums, conches and trumpets, the warriors have begun the war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡਿ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲਿਕਾ ਮਨਿ ਬਾਹਲਾ ਰੋਹ ਬਢਾਇ ਕੈ ॥

Chaandi Chitaaree Kaalikaa Mani Baahalaa Roha Badhaaei Kai ॥

Chandi, being highly enraged, remembered Kali in her mind.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਕਲੀ ਮਥਾ ਫੋੜਿ ਕੈ ਜਣੁ ਫਤਹਿ ਨੀਸਾਨ ਬਜਾਇ ਕੈ ॥

Nikalee Mathaa Phorhi Kai Janu Phatahi Neesaan Bajaaei Kai ॥

She came out shattering the forehead of Chandi, sounding the trumpet and flying flag of victory.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਗਿ ਸੁ ਜੁੰਮੀ ਜੁਧ ਨੋ ਜਰਵਾਣਾ ਜਣੁ ਮਰੜਾਇ ਕੈ ॥

Jaagi Su Juaanmee Judha No Jarvaanaa Janu Marrhaaei Kai ॥

On manifesting herself, she marched for war, like Bir Bhadra manifesting from Shiva.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਣੁ ਵਿਚਿ ਘੇਰਾ ਘਤਿਆ ਜਣੁ ਸੀਂਹ ਤੁਰਿਆ ਗਣਣਾਇ ਕੈ ॥

Ranu Vichi Gheraa Ghatiaa Janu Seenaha Turiaa Gannaaei Kai ॥

The battlefield was surrounded by her and she seemed moving like a roaring lion.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਪ ਵਿਸੂਲਾ ਹੋਇਆ ਤਿਹੁੰ ਲੋਕਾ ਤੈ ਖੁਣਸਾਇ ਕੈ ॥

Aapa Visoolaa Hoeiaa Tihuaan Lokaa Tai Khunasaaei Kai ॥

(The demon-king) himself was in great anguish, while exhibiting his anger over the three worlds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹ ਸਿਧਾਇਆ ਚਕ੍ਰ ਪਾਣਿ ਕਰਿ ਨੰਦਗ ਖੜਗ ਉਠਾਇ ਕੈ ॥

Roha Sidhaaeiaa Chakar Paani Kari Naandaga Khrhaga Autthaaei Kai ॥

Durga, being enraged, hath marched, holding her disc in her hand and raising her sword.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਕਸ ਬੈਠੇ ਰੋਹਲੇ ਤੀਰ ਤੇਗੀ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ਕੈ ॥

Raakasa Baitthe Rohale Teera Tegee Chhahabar Laaei Kai ॥

There before her there were infuriated demons, she caught and knocked down the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਤ ਪਛਾੜੇ ਰਾਕਸਾ ਦਲ ਦੈਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਇ ਕੈ ॥

Bahuta Pachhaarhe Raakasaa Dala Daitaa Aandar Jaaei Kai ॥

Going within the forces of demons, she caught and knocked down the demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੯ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁ ਕੇਸੀ ਪਕੜਿ ਪਛਾੜਿਅਨਿ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਧੁੰਮ ਰਚਾਇਕੈ ॥

Bahu Kesee Pakarhi Pachhaarhiani Tin Aandar Dhuaanma Rachaaeikai ॥

She threw down by catching them from their hair and raising a tumult among their forces.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੧੦ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਡੇ ਵਡੇ ਚੁਣਿ ਸੂਰਮੇ ਗਹਿ ਕੋਟੀ ਦਏ ਚਲਾਇ ਕੈ ॥

Vade Vade Chuni Soorame Gahi Kottee Daee Chalaaei Kai ॥

She picked up mighty fighters by catching them with the corner of her bow and throwing them

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/੧੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਣਿ ਕਾਲੀ ਗੁਸਾ ਖਾਇ ਕੈ ॥੪੧॥

Rani Kaalee Gusaa Khaaei Kai ॥41॥

In her fury, Kali hath done this in the battlefield.41.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੧/(੧੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਅਣੀਆ ਚੋਈਆ ॥

Duhaa Kaandhaaraa Muha Jurhe Aneeaa Choeeeaa ॥

Both the armies are facing each other and the blood is dripping from the tips of arrows.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ ਤ੍ਰਿਖੀਆ ਨਾਲਿ ਲੋਹੂ ਧੋਈਆਂ ॥

Dhoohi Kripaanaa Trikheeaa Naali Lohoo Dhoeeeaana ॥

Pulling the sharp swords, they have been washed with blood.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੂਰਾ ਸ੍ਰੋਣਤਬੀਜ ਨੋ ਘਤਿ ਘੇਰ ਖਲੋਈਆ ॥

Hooraa Saronatabeeja No Ghati Ghera Khloeeeaa ॥

The heavenly damsels (houris), surrounding Sranwat Beej, are standing

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾੜਾ ਵੇਖਣਿ ਲਾੜੀਆ ਚਉਗਿਰਦੈ ਹੋਈਆਂ ॥੪੨॥

Laarhaa Vekhni Laarheeaa Chaugridai Hoeeeaana ॥42॥

Like the brides surrounding the bridegroom in order to see him.42.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੌਬੀ ਧਉਸੀ ਪਾਈਆ ਦਲਾ ਭਿੜੰਦਿਆ ॥

Choubee Dhausee Paaeeeaa Dalaa Bhirhaandiaa ॥

The drummer beat the trumpet and armies attacked each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਸਤੀ ਧੂਹਿ ਨਚਾਈਆ ਤੇਗਾ ਤਿਖੀਆਂ ॥

Dasatee Dhoohi Nachaaeeeaa Tegaa Tikheeaana ॥

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਤਨਿ ਲਾਈਆ ਗੋਸਤ ਗਿਧੀਆਂ ॥

Sooriaa De Tani Laaeeeaa Gosata Gidheeaana ॥

With their hands they pulled the naked sword and caused their dance.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਿਧਣ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ ਮਰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ॥

Vidhan Raatee Aaeeeaana Mardaa Ghorhiaana ॥

These devourers of meat were struck on the bodies of the warriors.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਗਣੀਆ ਮਿਲਿ ਧਾਈਆਂ ਲੋਹੂ ਭਖਣਾ ॥

Joganeeaa Mili Dhaaeeeaana Lohoo Bhakhnaa ॥

The nights of agony have come for the men and horses.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭੇ ਮਾਰਿ ਹਟਾਈਆ ਫਉਜਾ ਦਾਨਵਾ ॥

Sabhe Maari Hattaaeeeaa Phaujaa Daanvaa ॥

The Yoginis have come together speedily in order to drink the blood.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੋ ॥

Bhajadee Kathaa Sunaaeeeaana Raaje Suaanbha No ॥

They told the story of their repulsion before the king Sumbh.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੁਈ ਨ ਪਉਣੈ ਪਾਈਆਂ ਬੂੰਦਾ ਰਕਤ ਦੀਆ ॥

Bhueee Na Paunai Paaeeeaana Booaandaa Rakata Deeaa ॥

The drops of blood (of Sranwat Beej) could not fall on the earth.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਲੀ ਖੇਤ ਖਪਾਈਆਂ ਸਭੈ ਸੂਰਤਾ ॥

Kaalee Kheta Khpaaeeeaana Sabhai Soorataa ॥

Kali destroyed all the manifestations of (Sranwat Beej) in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੯ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਤੀ ਸਿਰੀ ਵਿਹਾਈਆ ਘੜੀਆ ਕਾਲ ਦੀਆ ॥

Bahutee Siree Vihaaeeeaa Gharheeaa Kaal Deeaa ॥

The last moments of death came over the heads of many fighters.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/੧੦ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਣੁ ਨ ਜਾਏ ਮਾਈਆ ਜੂਝੇ ਸੂਰਮੇ ॥੪੩॥

Jaanu Na Jaaee Maaeeeaa Joojhe Soorame ॥43॥

The brave fighters could not even be recognized by their mothers, who gave birth to them.43.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੩/(੧੧) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਸੁਣੀ ਕਰਹਾਲੀ ਸ੍ਰੋਣਤ ਬੀਜ ਦੀ ॥

Suaanbha Sunee Karhaalee Saronata Beeja Dee ॥

Sumbh heard the bad news about the death of Sranwat Beej

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਣ ਵਿਚਿ ਕਿਨੈ ਨ ਝਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਆਵਦੀ ॥

Ran Vichi Kini Na Jhaalee Durgaa Aavadee ॥

And that none could withstand the marching Durga in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁਤੇ ਬੀਰ ਜਟਲੀ ਉਠੇ ਆਖਿ ਕੈ ॥

Bahute Beera Jattalee Autthe Aakhi Kai ॥

Many brave fighters with matted hair got up saing

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੋਟਾਂ ਪਾਨ ਤਬਾਲੀ ਜਾਸਨ ਜੁਧ ਨੋ ॥

Chottaan Paan Tabaalee Jaasan Judha No ॥

That drummers should sound the drums because they would go for war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਥਰ ਥਰ ਪਿਰਥੀ ਹਾਲੀ ਦਲਾ ਚੜੰਦਿਆਂ ॥

Thar Thar Prithee Haalee Dalaa Charhaandiaana ॥

When the armies marched, the earth trembled

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਉ ਜਿਵੈ ਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹ ਦਰਿਆਉ ਵਿਚਿ ॥

Naau Jivai Hai Haalee Saha Dariaaau Vichi ॥

Like the shaking boat, which is still in the river.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂੜਿ ਉਤਾਹਾ ਘਾਲੀ ਖੁਰੀ ਤਰੰਗਮਾਂ ॥

Dhoorhi Autaahaa Ghaalee Khuree Taraangamaan ॥

The dust arose with the hooves of the horses

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਣ ਪੁਕਾਰੂ ਚਾਲੀ ਧਰਤੀ ਇੰਦ੍ਰ ਥੈ ॥੪੪॥

Jaan Pukaaroo Chaalee Dhartee Eiaandar Thai ॥44॥

And it seemed that the earth is going to Indra for a complaint.44.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੪/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਹਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਹਰੀਆ ਸੈਨ ਸੂਰਿਆ ਸਾਜੀ ॥

Aaharu Miliaa Aahareeaa Sain Sooriaa Saajee ॥

The willing workers got engaged in work and as warriors they equipped the army.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲੇ ਸਉਹੈ ਦੁਰਗਸਾਹ ਜਣੁ ਕਾਬੇ ਹਾਜੀ ॥

Chale Sauhai Durgasaaha Janu Kaabe Haajee ॥

They marched in front of Durga, like pilgrims going for Haj to Kaabah (Mecca).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰੀ ਤੇਗੀ ਜਮਧੜੀ ਰਣਿ ਵੰਡੀ ਭਾਜੀ ॥

Teeree Tegee Jamadharhee Rani Vaandee Bhaajee ॥

They are inviting the warriors in the battlefield through the medium of arrows, swords and daggers.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਘੁਮਨਿ ਘਾਇਲ ਸੂਰਮੇ ਜਣੁ ਮਕਤਬਿ ਕਾਜੀ ॥

Eika Ghumani Ghaaeila Soorame Janu Makatabi Kaajee ॥

Some wounded warriors are swinging like the Quadis in the school, reciting the holy Quran.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਬੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਐ ਜਿਉ ਝੁਕਿ ਪਉਨ ਨਵਾਜੀ ॥

Eika Beera Parote Barchheeaai Jiau Jhuki Pauna Navaajee ॥

Some brave fighters are pierced by daggers and lining like a devout Muslim performing prayer.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਦੇਵੀ ਸਉਹੈ ਖੁਣਸ ਕੈ ਖੁਣਸਾਇਨ ਤਾਜੀ ॥

Eika Devee Sauhai Khunasa Kai Khunasaaein Taajee ॥

Some go in front of Durga in great fury by inciting their malicious horses.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਧਾਵਨਿ ਜਾਪਨਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਿਉ ਭੁਖਿਆਏ ਪਾਜੀ ॥

Eika Dhaavani Jaapani Saamhane Jiau Bhukhiaaee Paajee ॥

Some run in front of Durga like the hungry scoundrels

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਦੇ ਨ ਰਜੇ ਜੁਧ ਤੇ ਰਜਿ ਹੋਏ ਰਾਜੀ ॥੪੫॥

Kade Na Raje Judha Te Raji Hoee Raajee ॥45॥

Who had never been satisfied in the war, but now they are satiated and pleased.45.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੫/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਜੇ ਸੰਗਲੀਆਲੇ ਸੰਘਰਿ ਡੋਹਰੇ ॥

Baje Saangaleeaale Saanghari Dohare ॥

The enchained double trumpets sounded.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੇਤ ਡਹੇ ਜਟਾਲੇ ਹਾਠਾ ਜੋੜਿ ਕੈ ॥

Kheta Dahe Jattaale Haatthaa Jorhi Kai ॥

Gathering together in ranks, the warriors with matted hair are engaged in war in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨੇਜੇ ਬੰਬਲਿਆਲੇ ਦਿਸਿਨਿ ਓਰੜੈ ॥

Neje Baanbaliaale Disini Aorrhai ॥

The lances bedecked with tassels seem leaning

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਟਾਲੇ ਨ੍ਹਾਵਣ ਗੰਗ ਨੂੰ ॥੪੬॥

Chale Jaan Jattaale Nahaavan Gaanga Nooaan ॥46॥

Like the hermits with matted locks going towards the Ganges for taking a bath.46.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਗਾਂ ॥

Durgaa Ate Daanvee Soola Hoeeeaana Kaangaan ॥

The forces of Durga and demons are piercing each other like sharp thorns.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਾਛੜ ਘਤੀ ਸੂਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਖਤੰਗਾਂ ॥

Vaachharha Ghatee Sooriaana Vicha Kheta Khtaangaan ॥

The warriors showered arrows in the battlefield.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣਾਂ ਤਿਖੀਆਂ ਬਢਿ ਲਾਹਨਿ ਅੰਗਾਂ ॥

Dhoohi Kripaanaan Tikheeaana Badhi Laahani Aangaan ॥

Pulling their sharp swords, they chop the limbs.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਹਿਲਾ ਦਲਾ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੇੜੁ ਪਾਇਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ॥੪੭॥

Pahilaa Dalaa Milaandiaana Bherhu Paaeiaa Nihaangaan ॥47॥

When the forces met, at first there was war with swords.47.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਓਰੜਿ ਫਉਜਾ ਆਈਆਂ ਬੀਰ ਚੜੇ ਕੰਧਾਰੀ ॥

Aorrhi Phaujaa Aaeeeaana Beera Charhe Kaandhaaree ॥

The forces came in great numbers and the ranks of warriors marched forward

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੜਕਿ ਮਿਆਨਹੁਂ ਕਢੀਆ ਤਿਖੀਆ ਤਰਵਾਰੀ ॥

Sarhaki Miaanhuna Kadheeaa Tikheeaa Tarvaaree ॥

They pulled their sharp swords from their scabbards.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੜਕਿ ਉੱਠੇ ਰਣ ਮਚਿਆ ਵਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ॥

Karhaki Auo`tthe Ran Machiaa Vade Haankaaree ॥

With the blazing of the war, the great egoist warriors shouted loudly.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਰ ਧੜ ਬਾਹਾ ਗਨਲੇ ਫੁਲ ਜੇਹੇ ਬਾੜੀ ॥

Sri Dharha Baahaa Ganle Phula Jehe Baarhee ॥

The pieces of head, trunk and arms look like garden-flowers.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੮/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਕਰਿ ਕਟੇ ਬਾਢੀਆਂ ਰੁਖ ਚੰਦਨਿ ਆਰੀ ॥੪੮॥

Janu Kari Katte Baadheeaana Rukh Chaandani Aaree ॥48॥

And (the bodies) appear like the trees of sandalwood cut and sawed by the carpenters.48.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੮/(੫) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਰਣਿ ਸਟ ਪਈ ਖਰਵਾਰ ਕਉ ॥

Duhaan Kaandhaaraa Muhi Jurhe Rani Satta Paeee Khravaara Kau ॥

When the trumpet, enveloped by the hide of a donkey, was beaten, both the forces faced each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਕ ਤਕ ਕੈ ਬਰ ਦੁਰਗਸਾਹ ਤਕਿ ਮਾਰੈ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕਉ ॥

Taka Taka Kai Bar Durgasaaha Taki Maarai Bhale Jujhaara Kau ॥

Looking at the warriors, Durga pointedly shot her arrows on the brave fighters.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆ ਸੰਗਿ ਰਥ ਗਿਰੇ ਅਸਵਾਰ ਕਉ ॥

Paidala Maare Haatheeaa Saangi Ratha Gire Asavaara Kau ॥

The warriors on foot were killed, the elephants were killed alongwith the fall of the chariots and horse- riders.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੋਹਨਿ ਸੰਜਾ ਬਾਗੜਾ ਜਣੁ ਲਗੇ ਫੁਲ ਅਨਾਰ ਕਉ ॥

Sohani Saanjaa Baagarhaa Janu Lage Phula Anaara Kau ॥

The tips of arrows penetrated in the armour like the flowers on pomegranate-plants.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਸੇ ਆਈ ਕਾਲਿਕਾ ਹਥ ਸਜੇ ਲੈ ਤਰਵਾਰ ਕਉ ॥

Guse Aaeee Kaalikaa Hatha Saje Lai Tarvaara Kau ॥

The goddess Kali got enraged, holding her sword in her right hand

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਦੂੰ ਪਾਰੋ ਓਤ ਪਾਰ ਹਰਿਨਾਕਸਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਉ ॥

Eedooaan Paaro Aota Paara Harinaakasi Kaeee Hazaara Kau ॥

She destroyed several thousand demons (Hiranayakashipus) from this end of the field to the other end.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਣਿ ਇਕੋ ਰਹੀ ਕੰਧਾਰ ਕਉ ॥

Jini Eiko Rahee Kaandhaara Kau ॥

The only one is conquering the army

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਦ ਰਹਮਤਿ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕਉ ॥੪੯॥

Sada Rahamati Tere Vaara Kau ॥49॥

O goddess! Hail, hail to Thy blow.49.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪੯/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਸਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣ ਕਉ ॥

Duhaa Kaandhaaraa Muhi Jurhe Satta Paeee Jamadhaan Kau ॥

The trumpet, enveloped by the hide of the male buffalo, the vehicle of Yama, was beaten and both the armies faced each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਦਿ ਖਿੰਗ ਨਿਸੁੰਭ ਨਚਾਇਆ ਡਾਲਿ ਉਪਰ ਬਰਗੁਸਤਾਣ ਕਉ ॥

Tadi Khiaanga Nisuaanbha Nachaaeiaa Daali Aupar Bargustaan Kau ॥

Then Nisumbh caused the horse to dance, putting on his back the saddle-armour.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ ਮੰਗਾਇਓਸੁ ਫਰਮਾਇਸ ਕਰਿ ਮੁਲਤਾਨ ਕਉ ॥

Pharhee Bilaanda Maangaaeiaosu Pharmaaeisa Kari Mulataan Kau ॥

She held the big bow, which was caused to be brought on order form Musltan.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਸੇ ਆਈ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਘਤਣ ਘਾਣ ਕਉ ॥

Guse Aaeee Saamhane Ran Aandar Ghatan Ghaan Kau ॥

In her fury, she came in front in order to fill the battlefield with the mud of blood and fat.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਗੇ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਦੁਰਗਸਾਹ ਬਢਿ ਸੁੰਭਨ ਬਹੀ ਪਲਾਣ ਕਉ ॥

Age Tega Vagaaeee Durgasaaha Badhi Suaanbhan Bahee Palaan Kau ॥

Durga struck the sword in front of her, cutting the demon-king, penetrated through the horse-saddle.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੜਕੀ ਜਾਇ ਕੈ ਧਰਤ ਕਉ ਬਢਿ ਪਾਖਰ ਬਢਿ ਕਿਕਾਣ ਕਉ ॥

Rarhakee Jaaei Kai Dharta Kau Badhi Paakhra Badhi Kikaan Kau ॥

Then it penetrated further and struck the earth after cutting the saddle-armour and the horse.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਰ ਪਲਾਣੋ ਡਿਗਿਆ ਕਰਿ ਸਿਜਦਾ ਸੁੰਭ ਸੁਜਾਣ ਕਉ ॥

Beera Palaano Digiaa Kari Sijadaa Suaanbha Sujaan Kau ॥

The great hero (Nisumbh) fell down from the horse-saddle, offering salutation to the wise Sumbh.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਬਾਸ ਸਲੋਣੇ ਖਾਨ ਕਉ ॥

Saabaasa Salone Khaan Kau ॥

Hail, hail, to the winsome chieftain (Khan).

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਦ ਸਾਬਾਸ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਕਉ ॥

Sada Saabaasa Tere Taan Kau ॥

Hail, hail, ever to thy strength.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਰੀਫਾ ਪਾਨ ਚਬਾਣ ਕਉ ॥

Taareephaa Paan Chabaan Kau ॥

Praises are offered for the chewing of betel.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਦ ਰਹਮਤ ਕੈਫਾ ਖਾਣ ਕਉ ॥

Sada Rahamata Kaiphaa Khaan Kau ॥

Hail, hail to thy addiction.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ/ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਦ ਰਹਮਤ ਤੁਰੇ ਨਚਾਣ ਕਉ ॥੫੦॥

Sada Rahamata Ture Nachaan Kau ॥50॥

Hail hail, to thy horse-control.50.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੦/(੧੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਗਹਿ ਸੰਘਰ ਕਥੇ ॥

Durgaa Ate Daanvee Gahi Saanghar Kathe ॥

Durga and demons sounded their trumpets, in the remarkable war.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਓਰੜ ਉਠੇ ਸੂਰਮੇ ਆਇ ਡਾਹੈ ਮਥੇ ॥

Aorrha Autthe Soorame Aaei Daahai Mathe ॥

The warriors arose in great numbers and have come to fight.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਟਿ ਤੁੰਫੰਗੀ ਕੈਬਰੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਥੇ ॥

Katti Tuaanphaangee Kaibaree Dala Saahib Nikathe ॥

They have come to tread through the forces in order to destroy (the enemy) with guns and arrows.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵੇਖਣਿ ਜੰਗ ਫਰੇਸਤੇ ਅਸਮਾਨਹੁੰ ਲਥੇ ॥੫੧॥

Vekhni Jaanga Pharesate Asamaanhuaan Lathe ॥51॥

The angels come down (to the earth) from the sky in order to see the war.51.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਦਲ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ॥

Dohaan Kaandhaaraa Muha Jurhe Dala Ghure Nagaare ॥

The trumpets have sounded in the army and both the forces face each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਓਰੜਿ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ ॥

Aorrhi Aaee Soorame Sridaara Raniaare ॥

The chief and brave warriors swayed in the field.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਲੈ ਤੇਗਾ ਬਰਛੀਆ ਹਥਿਆਰ ਉਭਾਰੇ ॥

Lai Lai Tegaa Barchheeaa Hathiaara Aubhaare ॥

They raised their weapons including the swords and daggers.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਟੋਪ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਗਲਿ ਸੰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

Ttopa Pattelaa Paakhraa Gali Saanja Savaare ॥

They have bedecked themselves with helmets on their heads, and armour around their necks alongwith their horse-sddles with belts.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕੇ ਬਰਛੀ ਦੁਰਗਸਾਹ ਬਹੁ ਦਾਨਵ ਮਾਰੇ ॥

Lai Ke Barchhee Durgasaaha Bahu Daanva Maare ॥

Durga holding her dagger, killed many demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੜੇ ਰਥੀ ਗਜ ਘੋੜਿਈ ਮਾਰਿ ਭੁਇ ਤੇ ਡਾਰੇ ॥

Charhe Rathee Gaja Ghorhieee Maari Bhuei Te Daare ॥

She killed and threw those on the round who were riding chariots, elephants and horses.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਣੁ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਬਿੰਨ੍ਹ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ ॥੫੨॥

Janu Halavaaeee Seekh Naala Biaannha Varhe Autaare ॥52॥

It appear that the confectioner has cooked small round cakes of grounded pulse, piercing them with a spike.52.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੨/(੭) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਹਾ ਕੰਧਾਰਾ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਧਉਸਾ ਭਾਰੀ ॥

Duhaa Kaandhaaraa Muhi Jurhe Naala Dhausaa Bhaaree ॥

Alongwith the sounding of the large trumpet, both the forces faced each other.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਸਾਹਿ ਵਰ ਜਾਗਣਿ ਭਾਰੀ ॥

Laeee Bhagautee Durgasaahi Var Jaagani Bhaaree ॥

Durga held out her sword, appearing like great lustrous fire

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਈ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੋ ਰਤ ਪੀਐ ਪਿਆਰੀ ॥

Laaeee Raaje Suaanbha No Rata Peeaai Piaaree ॥

She struck it on the king Sumbh and this lovely weapon drinks blood.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਪਾਲਾਣੋ ਡਿਗਿਆ ਉਪਮਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥

Suaanbha Paalaano Digiaa Aupamaa Veechaaree ॥

Sumbh fell down from the saddle for which the following simile hath been thought.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡੁਬਿ ਰਤੁ ਨਾਲਹੁ ਨਿਕਲੀ ਬਰਛੀ ਦੋਧਾਰੀ ॥

Dubi Ratu Naalahu Nikalee Barchhee Dodhaaree ॥

That the double-edged dagger, smeared with blood, which hath come out (from the body of Sumbh)

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਣੁ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ੍ਹਿ ਸੂਹੀ ਸਾਰ੍ਹੀ ॥੫੩॥

Jaanu Rajaadee Autaree Painih Soohee Saarahee ॥53॥

Seems like a princess coming down from her loft, wearing the red sari.53.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੩/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਇਆ ਸਬਾਹੀਂ ॥

Durgaa Ate Daanvee Bherha Paeiaa Sabaaheena ॥

The war between Durga and the demons started early in the morning.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਸਤ੍ਰ ਪਜੂਤੇ ਦੁਰਗਸਾਹ ਗਹਿ ਸਭਨੀ ਬਾਹੀਂ ॥

Sasatar Pajoote Durgasaaha Gahi Sabhanee Baaheena ॥

Durga held her weapons firmly in all her arms.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰਿਆ ਵਥ ਜੇ ਹੈ ਸਾਹੀਂ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Saanghaariaa Vatha Je Hai Saaheena ॥

She killed both Sumbh and Nisumbh, who were the masters of all the materials.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਉਜਾ ਰਾਕਸ ਆਰੀਆਂ ਵੇਖ ਰੋਵਨਿ ਧਾਹੀਂ ॥

Phaujaa Raakasa Aareeaana Vekh Rovani Dhaaheena ॥

Seeing this, the helpless forces of the demons, weep bitterly.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੁਹਿ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹੁ ਦੇ ਛਡਿ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ ॥

Muhi Karhooche Ghaahu De Chhadi Ghorhe Raaheena ॥

Accepting their defeat (by putting the straws of grass in their mouth), and leaving their horses in the way

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਜਦੇ ਹੋਇ ਮਾਰੀਅਨ ਮੁੜਿ ਝਾਕਨਿ ਨਾਹੀਂ ॥੫੪॥

Bhajade Hoei Maareean Murhi Jhaakani Naaheena ॥54॥

They are being killed, while fleeing, without looking back.54.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੪/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੋ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Patthaaeiaa Jama De Dhaam No ॥

Sumbh and Nisumbh were dispatched to the abode of Yama

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਸਦਿ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਭਿਖੇਖ ਨੋ ॥

Eiaandar Sadi Bulaaeiaa Raaja Abhikhekh No ॥

And Indra was called for crowning him.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਰ ਪਰ ਛਤ੍ਰ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ॥

Sri Par Chhatar Phiraaeiaa Raaje Eiaandar De ॥

The canopy was held up over the head of king Indra.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਉਦੀ ਲੋਕੀ ਛਾਇਆ ਜਸੁ ਜਗਮਾਤ ਦਾ ॥

Chaudee Lokee Chhaaeiaa Jasu Jagamaata Daa ॥

The praise of the mother of the universe spread over all the fourteen worlds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪਉੜੀਆ ॥

Durgaa Paattha Banaaeiaa Sabhe Paurheeaa ॥

All the Pauris (stanza) of this DURGA PATH (The text about the exploits of Durga) have been composed

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੇਰਿ ਨ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਇਹ ਗਾਇਆ ॥੫੫॥

Pheri Na Joonee Aaeiaa Jini Eih Gaaeiaa ॥55॥

And that person who sings it, will not take birth again.55.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫੫/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤੰ ਸਤੁ ਸੁਭਮ ਸਤੁ ॥

Eiti Sree Durgaa Kee Vaara Samaapataan Satu Subhama Satu ॥