. Shabad : Vaara Durgaa Kee ॥ -ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦਿਉਤਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ ॥

This shabad is on page 244 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ॥

Vaara Durgaa Kee ॥

NAME OF THE BANI.


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ikoankaar Satigur Parsaadi ॥

The Lord is one and the Victory is of the Lord.


ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

Sree Bhagautee Jee Sahaaei ॥

May SRI BHAGAUTI JI (The Sword) be Helpful.


ਅਥ ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਕੀ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ॥

Atha Vaara Durgaa Kee Likhite ॥

The Heroic Poem of Sri Bhagauti Ji (Goddess Durga).


ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦ ॥

Paatisaahee 10 ॥

(By) TheTenth King (Guru).


ਪਉੜੀ ॥

Paurhee ॥

PAURI


ਪ੍ਰਥਮਿ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ॥

Parthami Bhagautee Simar Kai Guroo Naanka Laeee Dhiaaei ॥

In the beginning I remember Bhagauti, the Lord (Whose symbol is the sword and then I remember Guru Nanak.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ॥

Aangada Gur Te Amardaasa Raamdaasai Hoeee Sahaaei ॥

Then I remember Guru Arjan, Guru Amar Das and Guru Ram Das, may they be helpful to me.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਰਜੁਨ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ॥

Arjuna Harigobiaanda No Simaro Sree Hariraaei ॥

Then I remember Guru Arjan, Guru Hargobind and Guru Har Rai.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸਨਿ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੁ ਡਿਠੇ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥

Sree Harikrisani Dhiaaeeeaai Jisu Ditthe Sabhu Dukhu Jaaei ॥

(After them) I remember Guru Har Kishan, by whose sight all the sufferings vanish.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰਿ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ॥

Tega Bahaadur Simareeaai Ghari Nou Nidha Aavai Dhaaei ॥

Then I do remember Guru Tegh Bahadur, though whose Grace the nine treasures come running to my house.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥੧॥

Sabha Thaaeee Hoei Sahaaei ॥1॥

May they be helpful to me everywhere.1.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧/(੬) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮਿ ਮਨਾਇਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੈਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ॥

Khaandaa Parthami Manaaeikai Jin Sabha Saisaara Aupaaeiaa ॥

At first the Lord created the double-edged sword and then He created the whole world.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ ਸਾਜਿ ਕੁਦਰਤਿ ਦਾ ਖੇਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥

Barhamaa Bisanu Mahesa Saaji Kudarti Daa Khelu Banaaeiaa ॥

He created Brahma, Vishnu and Shiva and then created the play of Nature.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿੰਧੁ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨੁ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ॥

Siaandhu Parbata Medanee Binu Thaanmaa Gagan Rahaaeiaa ॥

He created the oceans, mountains and the earth made the sky stable without columns.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਬਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥

Srije Daano Devate Tin Aandari Baadu Rachaaeiaa ॥

He created the demons and gods and caused strife between them.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਿ ਕੈ ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ ॥

Tai Hee Durgaa Saaji Kai Daitaa Daa Naasa Karaaeiaa ॥

O Lord! By creating Durga, Thou hast caused the destruction of demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੈਥੋ ਹੀ ਬਲੁ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਰਾਵਣੁ ਘਾਇਆ ॥

Taitho Hee Balu Raam Lai Naala Baanaa Raavanu Ghaaeiaa ॥

Rama received power from Thee and he killed Ravana with arrows.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੈਥੋ ਹੀ ਬਲੁ ਕ੍ਰਿਸਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜਿ ਗਿਰਾਇਆ ॥

Taitho Hee Balu Krisan Lai Kaansa Kesee Pakarhi Giraaeiaa ॥

Krishna received power from Thee and he threw down Kansa by catching his hair.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਡੇ ਬਡੇ ਮੁਨਿ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ ॥

Bade Bade Muni Devate Kaeee Juga Tinee Tan Taaeiaa ॥

The great sages and gods, even practising great austerities for several ages

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/੮ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Kini Teraa Aanta Na Paaeiaa ॥2॥

None could know Thy end.2.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੨/(੯) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਧੂ ਸਤਿਜੁਗ ਬੀਤਿਆ ਅਧਸੀਲੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ॥

Saadhoo Satijuga Beetiaa Adhaseelee Taretaa Aaeiaa ॥

The saintly Satyuga (the age of Truth) passed away and the Treta age of semi-righteousness came.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਚੀ ਕਲਿ ਸਰੋਸਰੀ ਕਲਿ ਨਾਰਦ ਡਉਰੂ ਵਾਇਆ ॥

Nachee Kali Sarosree Kali Naarada Dauroo Vaaeiaa ॥

The discord danced over all the heads and Kal and Narad sounded their tabor.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦਿਉਤਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਸੁੰਭ ਉਪਾਇਆ ॥

Abhimaan Autaaran Diautiaa Mahikhaasur Suaanbha Aupaaeiaa ॥

Mahishasura and Sumbh were created for removing the pride of the gods.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੀਤ ਲਏ ਤਿਨਿ ਦੇਵਤੇ ਤਿਹੁ ਲੋਕੀ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥

Jeet Laee Tini Devate Tihu Lokee Raaju Kamaaeiaa ॥

They conquered the gods and ruled over the three worlds.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਡਾ ਬੀਰ ਅਖਾਇ ਕੈ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਛਤ੍ਰ ਫਿਰਾਇਆ ॥

Vadaa Beera Akhaaei Kai Sri Aupari Chhatar Phiraaeiaa ॥

He was called a great hero and had a canopy moving over his head.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਤਾ ਇੰਦ੍ਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤਿਨਿ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸੁ ਤਕਾਇਆ ॥

Ditaa Eiaandar Nikaal Ke Tini Gri Kailaasu Takaaeiaa ॥

Indra was turned out of his kingdom and he looked towards the Kailash mountain.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡਰ ਕੈ ਹਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਵਧਾਇਆ ॥

Dar Kai Hathona Daanvee Dila Aandari Taraasa Vadhaaeiaa ॥

Frightened by the demons, the element of fear grew enormously in his heart

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਸ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰੁ ਆਇਆ ॥੩॥

Paasa Durgaa De Eiaandaru Aaeiaa ॥3॥

He came, therefore to Durga.3.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੩/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਕ ਦਿਹਾੜੈ ਆਈ ਨ੍ਹਾਵਣ ਦੁਰਗ ਸਾਹ ॥

Eika Dihaarhai Aaeee Nahaavan Durga Saaha ॥

One day Durga came for a bath.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ॥

Eiaandar Brithaa Sunaaeee Aapane Haala Dee ॥

Indra related to her the story agony:

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਛੀਨਿ ਲਈ ਠਕੁਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ ॥

Chheeni Laeee Tthakuraaeee Saate Daanvee ॥

“The demons have seized from us our kingdom."

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਕੀ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ ॥

Lokee Tihee Phiraaeee Dohee Aapanee ॥

“They have proclaimed their authority over all the three worlds."

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੪ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੈਠੇ ਵਾਇ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ॥

Baitthe Vaaei Vadhaaeee Te Amaraavatee ॥

“They have played musical instruments in their rejoicings in Amaravati, the city of gods."

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੫ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਿਤੇ ਦੇਵ ਭਜਾਈ ਸਭਨਾ ਰਾਕਸਾ ॥

Dite Dev Bhajaaeee Sabhanaa Raakasaa ॥

“All the demons have caused the flight of the gods."

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੬ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਿਨੈ ਨ ਜਿਤਿਆ ਜਾਈ ਮਹਿਖੈ ਦੈਤ ਨੂੰ ॥

Kini Na Jitiaa Jaaeee Mahikhi Daita Nooaan ॥

“None hath gone and conquered Mahikha, the demon."

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/੭ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਰੀ ਸਾਮ ਤਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਸਾਹ ॥੪॥

Teree Saam Takaaeee Devee Durgasaaha ॥4॥

“O goddess Durga, I have come under Thy refuge.”4.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੪/(੮) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਣੰਦੀ ਹਸੀ ਹੜ ਹੜਾਇ ॥

Durgaa Bain Sunaandee Hasee Harha Harhaaei ॥

Listening to these words (of Indra), Durga laughed heartily.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਓਹੀ ਸੀਹੁ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਕਸ ਭਖਣਾ ॥

Aohee Seehu Bulaaeiaa Raakasa Bhakhnaa ॥

She sent for that lion, who was she devourer of demons.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕਾਈ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ॥

Chiaantaa Karhu Na Kaaeee Devaa Nooaan Aakhiaa ॥

She said to gods, “Do not worry mother any more.”

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਹ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਰਾਕਸਿ ਮਾਰਣੇ ॥੫॥

Roha Hoeee Mahaamaaeee Raakasi Maarane ॥5॥

For killing the demons, the great mother exhibited great fury.5.

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ