. Shabad : Rooaamla Chhaand ॥ -ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਲਾਦਿ ਲਾਦਿ ਮਨੋ ਚਲੇ ਧਨ ਧੀਰ ਬੀਰ ਸਲਾਜ ॥

This shabad is on page 203 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ॥

Rooaamla Chhaand ॥

ROOAAL STANZA


ਧਾਈਯੋ ਅਸੁਰੇਂਦ੍ਰ ਤਹਿ ਨਿਜ ਕੋਪ ਓਪ ਬਢਾਇ ॥

Dhaaeeeyo Asurenadar Tahi Nija Kopa Aopa Badhaaei ॥

With increased anger, the demon-king sped forward.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਗ ਲੈ ਚਤੁਰੰਗ ਸੈਨਾ ਸੁਧ ਸਸਤ੍ਰ ਨਚਾਇ ॥

Saanga Lai Chaturaanga Sainaa Sudha Sasatar Nachaaei ॥

He had four kinds of forces with him, who cause the dance of sharp weapons.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਬਿ ਸਸਤ੍ਰ ਲਗੈ ਗਿਰੈ ਰਣਿ ਰੁਝਿ ਜੁਝਿ ਜੁਆਣ ॥

Debi Sasatar Lagai Grii Rani Rujhi Jujhi Juaan ॥

Whosoever was struck by the weapons of the goddess, those fighting warriors fell in the field.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੀਲਰਾਜ ਫਿਰੇ ਕਹੂੰ ਰਣ ਸੁਛ ਛੁਛ ਕਿਕਾਣ ॥੩੨॥

Peelaraaja Phire Kahooaan Ran Suchha Chhuchha Kikaan ॥32॥

Somewhere the elephants and somewhere horses are roaming without riders in the battlefield.32.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੀਰ ਚਾਮਰ ਪੁੰਜ ਕੁੰਜਰ ਬਾਜ ਰਾਜ ਅਨੇਕ ॥

Cheera Chaamr Puaanja Kuaanjar Baaja Raaja Aneka ॥

Somewhere clothes, turbans and fly-whisks are lying scattered and somewhere elephants, horses and chieftains are lying dead.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਸੁਭੇ ਕਹੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਆਰ ਅਨੇਕ ॥

Sasatar Asatar Subhe Kahooaan Sardaara Suaara Aneka ॥

Somewhere generals and warriors with weapons and aromuts are lying down.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇਗੁ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਤਬਰ ਕੁਹੁਕ ਬਾਨ ਅਨੰਤ ॥

Tegu Teera Tuphaanga Tabar Kuhuka Baan Anaanta ॥

Somewhere the sonund of arrows, swords, guns, axes and special shafts is being heard.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਧਿ ਬੇਧਿ ਗਿਰੈ ਬਰਛਿਨ ਸੂਰ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥੩੩॥

Bedhi Bedhi Grii Barchhin Soora Sobhaavaanta ॥33॥

Somewhere the heroes pierced by the daggers have fallen gracefully.33.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗ੍ਰਿਧ ਬ੍ਰਿਧ ਉਡੇ ਤਹਾ ਫਿਕਰੰਤ ਸੁਆਨ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲ ॥

Gridha Bridha Aude Tahaa Phikaraanta Suaan Sringaala ॥

Large-sized vultures are flying there, the dogs are barking and the jackals are howling.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਤ ਦੰਤਿ ਸਪਛ ਪਬੈ ਕੰਕ ਬੰਕ ਰਸਾਲ ॥

Mata Daanti Sapachha Pabai Kaanka Baanka Rasaala ॥

The intoxicated elephants look like the winged mountains and the crows, flying down to eat the flesh.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਛੁਦ੍ਰ ਮੀਨ ਛੁਰੁੱਧ੍ਰਕਾ ਅਰੁ ਚਰਮ ਕਛਪ ਅਨੰਤ ॥

Chhudar Meena Chhuru`dharkaa Aru Charma Kachhapa Anaanta ॥

Thhe swords on the bodies of the demons appear like small fish and the shields look like tortoises.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਕ੍ਰ ਬਕ੍ਰ ਸੁ ਬਰਮ ਸੋਭਿਤ ਸ੍ਰੋਣ ਨੀਰ ਦੁਰੰਤ ॥੩੪॥

Nakar Bakar Su Barma Sobhita Sarona Neera Duraanta ॥34॥

On their bodies, the steel-armour looks elegant and the blood is flowing down like flood.34.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਵ ਸੂਰ ਨਵਕਾ ਸੇ ਰਥੀ ਅਤਿਰਥੀ ਜਾਨੁ ਜਹਾਜ ॥

Nava Soora Navakaa Se Rathee Atrithee Jaanu Jahaaja ॥

The new young warriors appear like boats and thhe charioteers look like shimps.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਾਦਿ ਲਾਦਿ ਮਨੋ ਚਲੇ ਧਨ ਧੀਰ ਬੀਰ ਸਲਾਜ ॥

Laadi Laadi Mano Chale Dhan Dheera Beera Salaaja ॥

All this appears as if the traders loading their commodities are coyly running out of the battlefield.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋਲੁ ਬੀਚ ਫਿਰੈ ਚੁਕਾਤ ਦਲਾਲ ਖੇਤ ਖਤੰਗ ॥

Molu Beecha Phrii Chukaata Dalaala Kheta Khtaanga ॥

The arrows of the battlefield are like the agents, who are busy in settling the account of the transaction.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਾਹਿ ਗਾਹਿ ਫਿਰੇ ਫਵਜਨਿ ਝਾਰਿ ਦਿਰਬ ਨਿਖੰਗ ॥੩੫॥

Gaahi Gaahi Phire Phavajani Jhaari Driba Nikhaanga ॥35॥

The armies are fastly moving in the field for settlement and emptying their treasure of quivers.35.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਗ ਭੰਗ ਗਿਰੇ ਕਹੂੰ ਬਹੁਰੰਗ ਰੰਗਿਤ ਬਸਤ੍ਰ ॥

Aanga Bhaanga Gire Kahooaan Bahuraanga Raangita Basatar ॥

Some where multi-coloured garments and chopped limbs are lying.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਰਮ ਬਰਮ ਸੁਭੰ ਕਹੂੰ ਰਣੰ ਸਸਤ੍ਰ ਰੁ ਅਸਤ੍ਰ ॥

Charma Barma Subhaan Kahooaan Ranaan Sasatar Ru Asatar ॥

Somewhere there are shields and armours and somewhere there only weapons.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ ਧੁਜਾ ਪਤਾਕਾ ਟੂਕ ਟਾਕ ਅਰੇਕ ॥

Muaanda Tuaanda Dhujaa Pataakaa Ttooka Ttaaka Areka ॥

Somewhere there are heads, flags and ensigns scattered here and there.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੂਝ ਜੂਝ ਪਰੇ ਸਬੈ ਅਰਿ ਬਾਚਿਯੋ ਨਹੀ ਏਕ ॥੩੬॥

Joojha Joojha Pare Sabai Ari Baachiyo Nahee Eeka ॥36॥

In the battlefield all the enemies have fallen down while fighting and none has been left alive.36.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪ ਕੈ ਮਹਿਖੇਸ ਦਾਨੋ ਧਾਈਯੋ ਤਿਹ ਕਾਲ ॥

Kopa Kai Mahikhesa Daano Dhaaeeeyo Tih Kaal ॥

Then in great ire, the demon Mahishasura marched forward.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਸਤ੍ਰ ਸਸਤ੍ਰ ਸੰਭਾਰ ਸੂਰੋ ਰੂਪ ਕੈ ਬਿਕਰਾਲ ॥

Asatar Sasatar Saanbhaara Sooro Roop Kai Bikaraala ॥

He appeared in a frightful form and held up all his weapons and arms.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਲ ਪਾਣਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਲੈ ਤਿਹ ਮਾਰਿਯੋ ਤਤਕਾਲ ॥

Kaal Paani Kripaan Lai Tih Maariyo Tatakaal ॥

The goddess Kalka took her sword in her hand and killed him instantly.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਬਿਖੈ ਮਿਲੀ ਤਜ ਬ੍ਰਹਮਰੰਧ੍ਰਿ ਉਤਾਲ ॥੩੭॥

Joti Joti Bikhi Milee Taja Barhamaraandhri Autaala ॥37॥

His soul left Brahmrandhir (life-channel of Dasam Dyar) and merged in Divine Light.37.

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨ ਅ. ੧ - ੩੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ