. Shabad : Savaiyaa ॥ -ਸ੍ਵੈਯਾ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਮਾਨਹੁ ਆਗ ਲਗਾਇ ਹਨੂ ਗੜ ਲੰਕ ਅਵਾਸ ਕੀ ਡਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ॥੧੩੨॥

This shabad is on page 180 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਆਵਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੋ ਸ੍ਰੋਣਤਬਿੰਦ ਮਹਾ ਹਰਖਿਓ ਹੈ ॥

Aavata Dekh Ke Chaandi Parchaanda Ko Saronatabiaanda Mahaa Harkhiao Hai ॥

Raktavija was very much pleased on seeing powerful Chandi coming.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਗੇ ਹ੍ਵੈ ਸਤ੍ਰੁ ਧਸੈ ਰਨ ਮਧਿ ਸੁ ਕ੍ਰੁਧ ਕੇ ਜੁਧਹਿ ਕੋ ਸਰਖਿਓ ਹੈ ॥

Aage Havai Sataru Dhasai Ran Madhi Su Karudha Ke Judhahi Ko Sarkhiao Hai ॥

He moved forward and penetrated into the forces of the enemy and in anger moved further for his demeanour.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਉਮਡਿਓ ਦਲੁ ਬਾਦਲੁ ਸੋ ਕਵਿ ਨੈ ਜਸੁ ਇਆ ਛਬਿ ਕੋ ਪਰਖਿਓ ਹੈ ॥

Lai Aumadiao Dalu Baadalu So Kavi Nai Jasu Eiaa Chhabi Ko Parkhiao Hai ॥

He gushed forward with his army like clouds, the poet has imagined this comparison for his demeanour.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰ ਚਲੈ ਇਮ ਬੀਰਨ ਕੇ ਬਹੁ ਮੇਘ ਮਨੋ ਬਲੁ ਕੈ ਬਰਖਿਓ ਹੈ ॥੧੩੦॥

Teera Chalai Eima Beeran Ke Bahu Megha Mano Balu Kai Barkhiao Hai ॥130॥

The arrows of the warriors move as though enormous clouds are raining heavily.130.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਰਨ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਛੁਟਿ ਤੀਰ ਸਰੀਰਨ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨੇ ॥

Beeran Ke Kar Te Chhutti Teera Sreeran Cheera Ke Paari Paraane ॥

The arrows shot by hands of the warriors, piercing the bodies of the enemies, cross to the other side.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋਰ ਸਰਾਸਨ ਫੋਰ ਕੈ ਕਉਚਨ ਮੀਨਨ ਕੇ ਰਿਪੁ ਜਿਉ ਥਹਰਾਨੇ ॥

Tora Saraasan Phora Kai Kauchan Meenan Ke Ripu Jiau Thaharaane ॥

Leaving the bows and piercing the armours, these arrows stand fixed like cranes, the enemies of fish.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘਾਉ ਲਗੇ ਤਨ ਚੰਡਿ ਅਨੇਕ ਸੁ ਸ੍ਰਉਣ ਚਲਿਓ ਬਹਿ ਕੈ ਸਰਤਾਨੇ ॥

Ghaau Lage Tan Chaandi Aneka Su Saruna Chaliao Bahi Kai Sartaane ॥

Many wounds were inficted on the body of Chandi, form which the blood flowed like a stream.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨਹੁ ਫਾਰਿ ਪਹਾਰ ਹੂੰ ਕੋ ਸੁਤ ਤਛਕ ਕੇ ਨਿਕਸੇ ਕਰ ਬਾਨੇ ॥੧੩੧॥

Maanhu Phaari Pahaara Hooaan Ko Suta Tachhaka Ke Nikase Kar Baane ॥131॥

It seemed that (instead of arrows), the snakes (sons of Takshak) have come out changing their garbs.131.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਰਨ ਕੇ ਕਰ ਤੇ ਛੁਟਿ ਤੀਰ ਸੁ ਚੰਡਿਕਾ ਸਿੰਘਨ ਜਿਉ ਭਭਕਾਰੀ ॥

Beeran Ke Kar Te Chhutti Teera Su Chaandikaa Siaanghan Jiau Bhabhakaaree ॥

When the arrows were shot by the hands of the warriors, Chadika roared like a lioness.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕਰਿ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਗਦਾ ਗਹਿ ਚਕ੍ਰ ਛੁਰੀ ਅਉ ਕਟਾਰੀ ॥

Lai Kari Baan Kamaan Kripaan Gadaa Gahi Chakar Chhuree Aau Kattaaree ॥

She held arrows, bow, sword, mace disc, carver and dagger in her hands.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਟ ਕੈ ਦਾਮਨ ਛੇਦ ਕੈ ਭੇਦ ਕੈ ਸਿੰਧੁਰ ਕੀ ਕਰੀ ਭਿੰਨ ਅੰਬਾਰੀ ॥

Kaatta Kai Daamn Chheda Kai Bheda Kai Siaandhur Kee Karee Bhiaann Aanbaaree ॥

She destroyed the canopies, separated the palanquins from the elephants.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨਹੁ ਆਗ ਲਗਾਇ ਹਨੂ ਗੜ ਲੰਕ ਅਵਾਸ ਕੀ ਡਾਰੀ ਅਟਾਰੀ ॥੧੩੨॥

Maanhu Aaga Lagaaei Hanoo Garha Laanka Avaasa Kee Daaree Attaaree ॥132॥

It seemed that Hanuman after setting Lanka on fire, has thrown down the loft of the palace of the citadel.132.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋਰ ਕੈ ਮੋਰ ਕੈ ਦੈਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਘੋਰ ਕੇ ਚੰਡਿ ਮਹਾ ਅਸਿ ਲੀਨੋ ॥

Tora Kai Mora Kai Daitan Ke Mukh Ghora Ke Chaandi Mahaa Asi Leeno ॥

Chandi, taking her superb sword, twisted the faces of the demons with her blows.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਰ ਕੈ ਕੋਰ ਕੈ ਠੋਰ ਕੈ ਬੀਰ ਸੁ ਰਾਛਸ ਕੋ ਹਤਿ ਕੈ ਤਿਹ ਦੀਨੋ ॥

Jora Kai Kora Kai Tthora Kai Beera Su Raachhasa Ko Hati Kai Tih Deeno ॥

She destroyed those demons, who had obstructed her advance with their strength, being arrayed in rows.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੋਰ ਕੈ ਤੋਰ ਕੈ ਬੋਰ ਕੈ ਦਾਨਵ ਲੈ ਤਿਨ ਕੇ ਕਰੇ ਹਾਡ ਚਬੀਨੋ ॥

Khora Kai Tora Kai Bora Kai Daanva Lai Tin Ke Kare Haada Chabeeno ॥

Eroding the demons by creating fear, she ultimately crushed their bones.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰਉਣ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਿਓ ਜਿਉ ਦਵਾ ਹਰਿ ਸਾਗਰ ਕੋ ਜਲ ਜਿਉ ਰਿਖਿ ਪੀਨੋ ॥੧੩੩॥

Saruna Ko Paan Kariao Jiau Davaa Hari Saagar Ko Jala Jiau Rikhi Peeno ॥133॥

She drank the blood as Krishna quaffed fire and the sage agastya drank the water of ocean.133.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੁਵੰਡ ਕਰੰ ਗਹਿ ਜੁਧ ਕਰਿਓ ਨ ਗਨੇ ਭਟ ਆਨੇ ॥

Chaandi Parchaanda Kuvaanda Karaan Gahi Judha Kariao Na Gane Bhatta Aane ॥

Chandi began the war very swiftly holding the bow in her hand, she killed the unaccountable number of demons.

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰਿ ਦਈ ਸਭ ਦੈਤ ਚਮੂੰ ਤਿਹ ਸ੍ਰਉਣਤ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਿਝ ਅਘਾਨੇ ॥

Maari Daeee Sabha Daita Chamooaan Tih Sarunata Jaanbuka Grijha Aghaane ॥

She killed all the army of the demon Raktavija and with their blood, the jackals and vultures satisfied their hunger.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਲ ਭਇਆਨਕ ਦੇਖਿ ਭਵਾਨੀ ਕੋ ਦਾਨਵ ਇਉ ਰਨ ਛਾਡਿ ਪਰਾਨੇ ॥

Bhaala Bhaeiaanka Dekhi Bhavaanee Ko Daanva Eiau Ran Chhaadi Paraane ॥

Seeing the dreadful face of the goddess, the demons ran away from the field like this.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪੀਪਰ ਕੇ ਜਿਉ ਪਾਤ ਉਡਾਨੇ ॥੧੩੪॥

Pauna Ke Gauna Ke Teja Partaapa Te Peepar Ke Jiau Paata Audaane ॥134॥

Just as with the blowing of swift and forceful wind, the leaves of the fig tree (peepal) fly away.134.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਹਵ ਮੈ ਖਿਝ ਕੈ ਬਰ ਚੰਡ ਕਰੰ ਧਰ ਕੈ ਹਰਿ ਪੈ ਅਰਿ ਮਾਰੇ ॥

Aahava Mai Khijha Kai Bar Chaanda Karaan Dhar Kai Hari Pai Ari Maare ॥

With great the mighty Chandika, holding the sword in her hand, destroyed the horses and the enemies.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕਨ ਤੀਰਨ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ਹਤਿ ਏਕਨ ਕੇ ਤਨ ਕੇਹਰਿ ਫਾਰੇ ॥

Eekan Teeran Chakar Gadaa Hati Eekan Ke Tan Kehari Phaare ॥

Many were killed with arrows, disc and mace and the bodies of many were torn by the lion.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੈ ਦਲ ਗੈ ਦਲ ਪੈਦਲ ਘਾਇ ਕੈ ਮਾਰ ਰਥੀ ਬਿਰਥੀ ਕਰ ਡਾਰੇ ॥

Hai Dala Gai Dala Paidala Ghaaei Kai Maara Rathee Brithee Kar Daare ॥

She killed the forces on horses, elephants and on foot and wounding those on chariots hath rendered them without chariots.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿੰਧੁਰ ਐਸੇ ਪਰੇ ਤਿਹ ਠਉਰ ਜਿਉ ਭੂਮ ਮੈ ਝੂਮਿ ਗਿਰੇ ਗਿਰ ਭਾਰੇ ॥੧੩੫॥

Siaandhur Aaise Pare Tih Tthaur Jiau Bhooma Mai Jhoomi Gire Gri Bhaare ॥135॥

The elements lying on the ground at that place seem to have fallen like mountains during the earthquake.135.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ