. Shabad : Savaiyaa ॥ -ਸ੍ਵੈਯਾ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

This shabad is on page 171 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਖੋਲਿ ਕੈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵਾਰ ਸਭੈ ਨਿਕਸੀ ਅਸੁਰਾਰਿ ਕੀ ਸੈਨ ਚਲੀ ॥

Kholi Kai Duaaraa Kivaara Sabhai Nikasee Asuraari Kee Sain Chalee ॥

Opening all the gates and portals of the citadel, the army of Indra, the enemy of demons marched outside.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਆਨਿ ਇਕਤ੍ਰ ਭਏ ਲਖਿ ਸਤ੍ਰੁ ਕੀ ਪਤ੍ਰਿ ਜਿਉ ਸੈਨ ਹਲੀ ॥

Ran Mai Taba Aani Eikatar Bhaee Lakhi Sataru Kee Patri Jiau Sain Halee ॥

All of them assembled in the battlefield and the army of the enemy, seeing the army of Indra, trembled like a leaf.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦ੍ਰੁਮ ਦੀਰਘ ਜਿਉ ਗਜ ਬਾਜ ਹਲੇ ਰਥ ਪਾਇਕ ਜਿਉ ਫਲ ਫੂਲ ਕਲੀ ॥

Daruma Deeragha Jiau Gaja Baaja Hale Ratha Paaeika Jiau Phala Phoola Kalee ॥

The elephants and horses tall trees and the warriors on foot and on chariots move like fruit, flowers and buds.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਲ ਸੁੰਭ ਕੋ ਮੇਘ ਬਿਡਾਰਨ ਕੋ ਨਿਕਸਿਉ ਮਘਵਾ ਮਾਨੋ ਪਉਨ ਬਲੀ ॥੬੪॥

Dala Suaanbha Ko Megha Bidaaran Ko Nikasiau Maghavaa Maano Pauna Balee ॥64॥

In order to destroy the clouds-like forces of Sumbh, Indra came forward like mighty wind-god.64.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇਹ ਕੋਪ ਪੁਰੰਦਰ ਦੇਵ ਚੜੇ ਉਤ ਜੁਧ ਕੋ ਸੁੰਭ ਚੜੇ ਰਨ ਮੈ ॥

Eih Kopa Puraandar Dev Charhe Auta Judha Ko Suaanbha Charhe Ran Mai ॥

Indra came forward in great rage from this side and from the other side Sumbh marched for war.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰ ਬਾਨ ਕਮਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਗਦਾ ਪਹਿਰੇ ਤਨ ਤ੍ਰਾਨ ਤਬੈ ਤਨ ਮੈ ॥

Kar Baan Kamaan Kripaan Gadaa Pahire Tan Taraan Tabai Tan Mai ॥

There are bows, arrows, swords, maces etc., in the hands of the warriors and they are wearing armour on their bodies.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਮਾਰ ਮਚੀ ਦੁਹੂੰ ਓਰਨ ਤੇ ਨ ਰਹਿਓ ਭ੍ਰਮ ਸੂਰਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈ ॥

Taba Maara Machee Duhooaan Aorn Te Na Rahiao Bharma Sooran Ke Man Mai ॥

Undoubtedly horrible playing began from both sides.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੁ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਿਝ ਚਲੈ ਸੁਨਿ ਕੈ ਅਤਿ ਮੋਦ ਬਢਿਓ ਸਿਵ ਕੇ ਗਨ ਮੈ ॥੬੫॥

Bahu Jaanbuka Grijha Chalai Suni Kai Ati Moda Badhiao Siva Ke Gan Mai ॥65॥

The jackals and vulture began to pour into the battlefield on hearing the terrible sounds and the joy increased amongst the Ganas of Shiva.65.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਜ ਪੁਰੰਦਰ ਕੋਪ ਕੀਓ ਇਤਿ ਜੁਧ ਕੋ ਦੈਤ ਜੁਰੇ ਉਤ ਕੈਸੇ ॥

Raaja Puraandar Kopa Keeao Eiti Judha Ko Daita Jure Auta Kaise ॥

On this side, Indra is getting very furious and on the other side, all the army of the demons hath assembled.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿਆਮ ਘਟਾ ਘੁਮਰੀ ਘਨਘੋਰ ਕੈ ਘੇਰਿ ਲੀਓ ਹਰਿ ਕੋ ਰਵਿ ਤੈਸੇ ॥

Siaam Ghattaa Ghumaree Ghanghora Kai Gheri Leeao Hari Ko Ravi Taise ॥

The army of demons appears like the sun-chariot of the Lord encircled by the dark thundering clouds.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਕ੍ਰ ਕਮਾਨ ਕੇ ਬਾਨ ਲਗੇ ਸਰ ਫੋਕ ਲਸੈ ਅਰਿ ਕੇ ਉਰਿ ਐਸੇ ॥

Sakar Kamaan Ke Baan Lage Sar Phoka Lasai Ari Ke Auri Aaise ॥

The sharp edges of the arrows shot from the bow of Indra, poiercing the hearts of the enemies glisten.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨੋ ਪਹਾਰ ਕਰਾਰ ਮੈ ਚੋਂਚ ਪਸਾਰਿ ਰਹੇ ਸਿਸੁ ਸਾਰਕ ਜੈਸੇ ॥੬੬॥

Maano Pahaara Karaara Mai Chonacha Pasaari Rahe Sisu Saaraka Jaise ॥66॥

Like the beaks of the young once of strokes spread in the caves of the mountains.66.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਲਗੇ ਲਖ ਸੁੰਭ ਦਈਤ ਧਸੇ ਰਨ ਲੈ ਕਰਵਾਰਨ ਕੋ ॥

Baan Lage Lakh Suaanbha Daeeet Dhase Ran Lai Karvaaran Ko ॥

Seeing the king Sumbh pierced by the arrows, the demons-forces jumped into the battlefield, drawing out their swords.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੰਗਭੂਮਿ ਮੈ ਸਤ੍ਰੁ ਗਿਰਾਇ ਦਏ ਬਹੁ ਸ੍ਰਉਨ ਬਹਿਓ ਅਸੁਰਾਨ ਕੋ ॥

Raangabhoomi Mai Sataru Giraaei Daee Bahu Saruna Bahiao Asuraan Ko ॥

They slayed many enemies in the field and in this way good deal of the blood of the gods flowed.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰਗਟੇ ਗਨ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਿਝ ਪਿਸਾਚ ਸੁ ਯੌ ਰਨ ਭਾਂਤਿ ਪੁਕਾਰਨ ਕੋ ॥

Pargatte Gan Jaanbuka Grijha Pisaacha Su You Ran Bhaanti Pukaaran Ko ॥

Various types of ganas, jackals, vultures, ghosts etc., appearing in the battlefield, produced various sounds in such a way,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁ ਮਨੋ ਭਟ ਸਾਰਸੁਤੀ ਤਟਿ ਨਾਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ॥੬੭॥

Su Mano Bhatta Saarasutee Tatti Naata Hai Pooraba Paapa Autaaran Ko ॥67॥

As though the warriors, at the time of taking bath in Saraswati river are removing various types of their sins.67.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਧ ਨਿਸੁੰਭ ਭਇਆਨ ਰਚਿਓ ਅਸ ਆਗੇ ਨ ਦਾਨਵ ਕਾਹੂ ਕਰਿਓ ਹੈ ॥

Judha Nisuaanbha Bhaeiaan Rachiao Asa Aage Na Daanva Kaahoo Kariao Hai ॥

Nisumbh then waged such a terrible war, as none of the demons had waged earlier.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਥਨ ਊਪਰਿ ਲੋਥ ਪਰੀ ਤਹ ਗੀਧ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲਨਿ ਮਾਸੁ ਚਰਿਓ ਹੈ ॥

Lothan Aoopri Lotha Paree Taha Geedha Sringaalani Maasu Chariao Hai ॥

The corpses are amassed on corpses and their flesh is being eaten by jackals and vultures.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੂਦ ਬਹੈ ਸਿਰ ਕੇਸਨ ਤੇ ਸਿਤ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਧਰਾਨਿ ਪਰਿਓ ਹੈ ॥

Gooda Bahai Sri Kesan Te Sita Puaanja Parvaaha Dharaani Pariao Hai ॥

The white current of fat coming out of the heads is falling on the ground in this way,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨਹੁ ਜਟਾਧਰ ਕੀ ਜਟ ਤੇ ਜਨੁ ਰੋਸ ਕੈ ਗੰਗ ਕੋ ਨੀਰ ਢਰਿਓ ਹੈ ॥੬੮॥

Maanhu Jattaadhar Kee Jatta Te Janu Rosa Kai Gaanga Ko Neera Dhariao Hai ॥68॥

As if the current of Ganga hath gushed out of he hair of Shiva.68.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਰ ਸਿਵਾਰ ਭਏ ਤਿਹ ਠਉਰ ਸੁ ਫੇਨ ਜਿਉ ਛਤ੍ਰ ਫਿਰੇ ਤਰਤਾ ॥

Baara Sivaara Bhaee Tih Tthaur Su Phena Jiau Chhatar Phire Tartaa ॥

The hair of the heads are floating on water like scum and the canopies of the kings like froth.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਰ ਅੰਗੁਲਕਾ ਸਫਰੀ ਤਲਫੈ ਭੁਜ ਕਾਟਿ ਭੁਜੰਗ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ॥

Kar Aangulakaa Sapharee Talaphai Bhuja Kaatti Bhujang Kare Kartaa ॥

The gingers of hands are writhing like fish and the chopped arms seem like serpents.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਯ ਨਕ੍ਰ ਧੁਜਾ ਦ੍ਰੁਮ ਸ੍ਰਉਣਤ ਨੀਰ ਮੈ ਚਕ੍ਰ ਜਿਉ ਚਕ੍ਰ ਫਿਰੈ ਗਰਤਾ ॥

Haya Nakar Dhujaa Daruma Sarunata Neera Mai Chakar Jiau Chakar Phrii Gartaa ॥

Within the blood of the horses, chariots and wheels of chariots are rotating as in whirlpools of water.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਬ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਦੁਹੂੰ ਮਿਲਿ ਦਾਨਵ ਮਾਰ ਕਰੀ ਰਨ ਮੈ ਸਰਤਾ ॥੬੯॥

Taba Suaanbha Nisuaanbha Duhooaan Mili Daanva Maara Karee Ran Mai Sartaa ॥69॥

Sumbh and Nisumbh waged such a furious war together which hath caused the flow of the stream of blood in the field.69.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੬੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ