. Shabad : Bhujang Prayaat Chhaand ॥ -ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

This shabad is on page 149 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ॥

Bhujang Prayaat Chhaand ॥

BHUJANG STANZA


ਤਹਾ ਆਪ ਕੀਨੋ ਹੁਸੈਨੀ ਉਤਾਰੰ ॥

Tahaa Aapa Keeno Husinee Autaaraan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਭੁ ਹਾਥਿ ਬਾਣੰ ਕਮਾਣੰ ਸੰਭਾਰੰ ॥

Sabhu Haathi Baanaan Kamaanaan Saanbhaaraan ॥

Then Hussain himself entered the fray, all the warriors took up bows and arrows.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੁਪੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਕਰੈ ਲਾਗ ਜੁਧੰ ॥

Rupe Khaan Khoonee Kari Laaga Judhaan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੁਖੰ ਰਕਤ ਨੈਣੰ ਭਰੇ ਸੂਰ ਕ੍ਰੁਧੰ ॥੪੫॥

Mukhaan Rakata Nainaan Bhare Soora Karudhaan ॥45॥

The bloody Khans stood firmly and began to fight with faces and eyes red with ire.45.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਗਿਯੋ ਜੰਗ ਜਾਲਮ ਸੁ ਜੋਧੰ ਜੁਝਾਰੰ ॥

Jagiyo Jaanga Jaalama Su Jodhaan Jujhaaraan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਹੇ ਬਾਣ ਬਾਂਕੇ ਬਰਛੀ ਦੁਧਾਰੰ ॥

Bahe Baan Baanke Barchhee Dudhaaraan ॥

The terrible battle of valiant warriors began. The arrows, spears and double-edged swords were used by the heroes.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਿਲੇ ਬੀਰ ਬੀਰੰ ਮਹਾ ਧੀਰ ਬੰਕੇ ॥

Mile Beera Beeraan Mahaa Dheera Baanke ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਕਾ ਧਕਿ ਸੈਥੰ ਕ੍ਰਿਪਾਣੰ ਝਨੰਕੇ ॥੪੬॥

Dhakaa Dhaki Saithaan Kripaanaan Jhanaanke ॥46॥

The warriors met being pushed forward and the swords are jingling.46.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਏ ਢੋਲ ਢੰਕਾਰ ਨਦੰ ਨਫੀਰੰ ॥

Bhaee Dhola Dhaankaara Nadaan Napheeraan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਠੇ ਬਾਹੁ ਆਘਾਤ ਗਜੈ ਸੁਬੀਰੰ ॥

Autthe Baahu Aaghaata Gajai Subeeraan ॥

The drums and the fifes are resounding, the arms rise to strike blows and the brave fighters are roaring.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਵੰ ਨਦ ਨੀਸਾਨ ਬਜੇ ਅਪਾਰੰ ॥

Navaan Nada Neesaan Baje Apaaraan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੁਲੇ ਤਛ ਮੁਛੰ ਉਠੀ ਸਸਤ੍ਰ ਝਾਰੰ ॥੪੭॥

Rule Tachha Muchhaan Autthee Sasatar Jhaaraan ॥47॥

The new trumpets resound in great numbers. The chopped heroes are rolling in dust and the sparks arise with the collision of weapons.47.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪੰ ਢਕਾ ਢੁਕ ਢਾਲੰ ॥

Ttakaa Ttuka Ttopaan Dhakaa Dhuka Dhaalaan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਹਾ ਬੀਰ ਬਾਨੈਤ ਬਕੈ ਬਿਕ੍ਰਾਲੰ ॥

Mahaa Beera Baanita Bakai Bikaraalaan ॥

The helmets and shield have been broken into bits and the great heroes shooting arrows look terrible and not elegant.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਚੇ ਬੀਰ ਬੈਤਾਲਯੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ ॥

Nache Beera Baitaalayaan Bhoota Paretaan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਚੀ ਡਾਕਿਣੀ ਜੋਗਨੀ ਉਰਧ ਹੇਤੰ ॥੪੮॥

Nachee Daakinee Joganee Aurdha Hetaan ॥48॥

The heroic sprits, ghosts, fiends and goblins are dancing. The vampires, female demons and Shiva also are dancing.48.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਛੁਟੀ ਜੋਗਤਾਰੀ ਮਹਾ ਰੁਦ੍ਰ ਜਾਗੇ ॥

Chhuttee Jogataaree Mahaa Rudar Jaage ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡਗਿਯੋ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਭੈ ਸਿਧ ਭਾਗੇ ॥

Dagiyo Dhiaan Barhamaan Sabhai Sidha Bhaage ॥

The Supreme Rudra hath awakened on coming out of the Yogic contemplation. The meditation of Brahma hath been interrupted and all the Siddhas (adepts) in great fear have run away from their abodes.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਸੇ ਕਿੰਨਰੰ ਜਛ ਬਿਦਿਆਧਰੇਯੰ ॥

Hase Kiaannraan Jachha Bidiaadhareyaan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਚੀ ਅਛਰਾ ਪਛਰਾ ਚਾਰਣੇਯੰ ॥੪੯॥

Nachee Achharaa Pachharaa Chaaraneyaan ॥49॥

The Kinnaers, Yakshas and Vidyadhars are laughing and the wives of bards are dancing.49.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੪੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਿਯੋ ਘੋਰ ਜੁਧੰ ਸੁ ਸੈਨਾ ਪਰਾਨੀ ॥

Pariyo Ghora Judhaan Su Sainaa Paraanee ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹਾ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਮੰਡਿਓ ਬੀਰ ਬਾਨੀ ॥

Tahaa Khaan Husinee Maandiao Beera Baanee ॥

The fight was most terrible and the army fled away. The great hero Hussain stood firmly in the fled away. The great hero Hussain stood firmly in the field.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਤੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ਸੁ ਬੀਰੰ ਜਸ੍ਵਾਰੰ ॥

Autai Beera Dhaaee Su Beeraan Jasavaaraan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਬੈ ਬਿਉਤ ਡਾਰੇ ਬਗਾ ਸੇ ਅਸ੍ਵਾਰੰ ॥੫੦॥

Sabai Biauta Daare Bagaa Se Asavaaraan ॥50॥

The heroes of Jaswal ran towards him. The horsemen were cut in the manner the cloth is cut (by the tailor).50.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਹਾ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਰਹਿਯੋ ਏਕ ਠਾਢੰ ॥

Tahaa Khaan Husinee Rahiyo Eeka Tthaadhaan ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਨੋ ਜੁਧ ਖੰਭੰ ਰਣਭੂਮ ਗਾਡੰ ॥

Mano Judha Khaanbhaan Ranbhooma Gaadaan ॥

There Hussain stood quite alone like the pole of a flagg fixed in the ground.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਸੈ ਕੋਪ ਕੈ ਕੈ ਹਠੀ ਬਾਣਿ ਮਾਰਿਯੋ ॥

Jisai Kopa Kai Kai Hatthee Baani Maariyo ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਿਸੈ ਛੇਦ ਕੈ ਪੈਲ ਪਾਰੇ ਪਧਾਰਿਯੋ ॥੫੧॥

Tisai Chheda Kai Paila Paare Padhaariyo ॥51॥

Wherever that tenacious warrior shot his arrow, it pierced though the body and went out. 51.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਹੇ ਬਾਣ ਸੂਰੰ ਸਭੈ ਆਣ ਢੂਕੈ ॥

Sahe Baan Sooraan Sabhai Aan Dhookai ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਹੂੰ ਓਰ ਤੈ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੂਕੈ ॥

Chahooaan Aor Tai Maara Hee Maara Kookai ॥

The warriors who were struck by arrows came together against him. From all the four sides, they shouted “kill, kill”.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਸੋ ਅਸਤ੍ਰ ਅਉ ਸਸਤ੍ਰ ਝਾਰੇ ॥

Bhalee Bhaanti So Asatar Aau Sasatar Jhaare ॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਿਰੇ ਭਿਸਤ ਕੋ ਖਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਿਧਾਰੇ ॥੫੨॥

Gire Bhisata Ko Khaan Husinee Sidhaare ॥52॥

They carried and struck their weapons very ably. At last Hussain fell down and left for heaven.52.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧੧ - ੫੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ