. Shabad : Savaiyaa ॥ -ਸ੍ਵੈਯਾ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਕਾਟਿ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਿਗਰੀ ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜਿ ਬਨੈਹੋ ॥

This shabad is on page 96 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA.


ਮੇਰੁ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੁਹਿ ਜਾਹਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਦੂਸਰ ਤੋ ਸੋ ॥

Meru Karo Trin Te Muhi Jaahi Gareeba Nivaaja Na Doosar To So ॥

There is no other support for the poor except Thee, who hath made me a mountain from a straw.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ ਭੂਲਨਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕੋਊ ਮੋ ਸੋ ॥

Bhoola Chhimo Hamaree Parbha Aapan Bhoolanhaara Kahooaan Koaoo Mo So ॥

O Lord! Forgive me for my mistakes, because who is there so much blunderhead like me?

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੇਵ ਕਰੀ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਖੀਅਤ ਦ੍ਰਬ ਭਰੋ ਸੋ ॥

Seva Karee Tumaree Tin Ke Sabha Hee Griha Dekheeata Darba Bharo So ॥

Those who have served Thee, there seems wealth and self-confidence in all there homes.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਯਾ ਕਲ ਮੈ ਸਭ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ ॥੯੨॥

Yaa Kala Mai Sabha Kaal Kripaan Ke Bhaaree Bhujaan Ko Bhaaree Bharoso ॥92॥

In this Iron age, the supreme trust is only for KAL, Who is the Sword-incarnate and hath mighty arms.92.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੇ ਕੋਟ ਨਿਸਾਚਰ ਜਾਹਿ ਛਿਨੇਕ ਬਿਖੈ ਹਨਿ ਡਾਰੇ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Se Kotta Nisaachar Jaahi Chhineka Bikhi Hani Daare ॥

He, who hath destroyed millions of demons like Sumbh and Nisumbh in and instant.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਚੰਡ ਅਉ ਮੁੰਡ ਸੇ ਮਾਹਿਖ ਸੇ ਪਲ ਬੀਚ ਨਿਵਾਰੇ ॥

Dhoomar Lochan Chaanda Aau Muaanda Se Maahikh Se Pala Beecha Nivaare ॥

Who hath annihilated in and instant the demons like Dhumarlochan, Chand, Mund and Mahishasura.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚਾਮਰ ਸੇ ਰਣਿ ਚਿਛਰ ਸੇ ਰਕਤਿਛਣ ਸੇ ਝਟ ਦੈ ਝਝਕਾਰੇ ॥

Chaamr Se Rani Chichhar Se Rakatichhan Se Jhatta Dai Jhajhakaare ॥

Who hath immediately thrashed and thrown down far away the demons like Chamar, Ranchichchhar and Rakat Beej.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸੋ ਸੁ ਸਾਹਿਬੁ ਪਾਇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਰਹੀ ਇਹ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੇ ॥੯੩॥

Aaiso Su Saahibu Paaei Kahaa Parvaaha Rahee Eih Daasa Tihaare ॥93॥

On realizing the Lord like Thee, this servant of yours doth not care for anyone else.93.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੁੰਡਹੁ ਸੇ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਸੇ ਮੁਰ ਸੇ ਅਘ ਸੇ ਜਿਨਿ ਕੋਟਿ ਦਲੇ ਹੈ ॥

Muaandahu Se Madhu Keettabha Se Mur Se Agha Se Jini Kotti Dale Hai ॥

He, Who hath mashed millions of demons like Mundakasura, Madhu, Kaitabh, Murs and Aghasura.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਓਟਿ ਕਰੀ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਿਨੈ ਰਣਿ ਚੋਟ ਪਰੀ ਪਗ ਦ੍ਵੈ ਨ ਟਲੇ ਹੈ ॥

Aotti Karee Kabahooaan Na Jini Rani Chotta Paree Paga Davai Na Ttale Hai ॥

And such heroes who never asked anyone for support in the battlefield and had never turned back even two feet.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿੰਧੁ ਬਿਖੈ ਜੇ ਨ ਬੂਡੇ ਨਿਸਾਚਰ ਪਾਵਕ ਬਾਣ ਬਹੇ ਨ ਜਲੇ ਹੈ ॥

Siaandhu Bikhi Je Na Boode Nisaachar Paavaka Baan Bahe Na Jale Hai ॥

And such demons, who could not be drowned even in the sea and there was no impact on them of the fireshafts.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੇ ਅਸਿ ਤੋਰਿ ਬਿਲੋਕਿ ਅਲੋਕ ਸੁ ਲਾਜ ਕੋ ਛਾਡ ਕੈ ਭਾਜਿ ਚਲੇ ਹੈ ॥੯੪॥

Te Asi Tori Biloki Aloka Su Laaja Ko Chhaada Kai Bhaaji Chale Hai ॥94॥

On seeing Thy Sword and forsaking their shyness, they are fleeing away.94.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਵਣ ਸੇ ਮਹਿਰਾਵਣ ਸੇ ਘਟਕਾਨਹੁ ਸੇ ਪਲ ਬੀਚ ਪਛਾਰੇ ॥

Raavan Se Mahiraavan Se Ghattakaanhu Se Pala Beecha Pachhaare ॥

Thou hast destroyed in and instant the warriors like Ravana, Kumbhkarna and Ghatksura.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਰਦ ਨਾਦ ਅਕੰਪਨ ਸੇ ਜਗ ਜੰਗ ਜੁਰੈ ਜਿਨ ਸਿਉ ਜਮ ਹਾਰੇ ॥

Baarada Naada Akaanpan Se Jaga Jaanga Juri Jin Siau Jama Haare ॥

And like Meghnad, who could defeat even Yama in the war..

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੁੰਭ ਅਕੁੰਭ ਸੇ ਜੀਤ ਸਭੈ ਜਗਿ ਸਾਤਹੂੰ ਸਿੰਧ ਹਥਿਆਰ ਪਖਾਰੇ ॥

Kuaanbha Akuaanbha Se Jeet Sabhai Jagi Saatahooaan Siaandha Hathiaara Pakhaare ॥

And the demons like Kumbh and Akumbh, who conquering all, washed away the blood from their weapons in seven seas, etc.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੇ ਜੇ ਹੁਤੇ ਅਕਟੇ ਬਿਕਟੇ ਸੁ ਕਟੇ ਕਰਿ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ॥੯੫॥

Je Je Hute Akatte Bikatte Su Katte Kari Kaal Kripaan Ke Maare ॥95॥

All of them died with the terrible sword of the mighty KAL.95.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋ ਕਹੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਭਾਜ ਕੇ ਬਾਚੀਅਤ ਤੋ ਕਿਹ ਕੁੰਟ ਕਹੋ ਭਜਿ ਜਈਯੈ ॥

Jo Kahooaan Kaal Te Bhaaja Ke Baacheeata To Kih Kuaantta Kaho Bhaji Jaeeeyai ॥

If one tries to flee and escape from KAL, then tell in which direction shall he flee?

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਗੇ ਹੂੰ ਕਾਲ ਧਰੇ ਅਸਿ ਗਾਜਤ ਛਾਜਤ ਹੈ ਜਿਹ ਤੇ ਨਸਿ ਅਈਯੈ ॥

Aage Hooaan Kaal Dhare Asi Gaajata Chhaajata Hai Jih Te Nasi Aeeeyai ॥

Wherever one may go, even there he will perceive the well-seated thundering sword of KAL.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸੇ ਨ ਕੈ ਗਯੋ ਕੋਈ ਸੁ ਦਾਵ ਰੇ ਜਾਹਿ ਉਪਾਵ ਸੋ ਘਾਵ ਬਚਈਐ ॥

Aaise Na Kai Gayo Koeee Su Daava Re Jaahi Aupaava So Ghaava Bachaeeeaai ॥

None hath been able to tell uptil now the measure, which, may be adopted to save himself from the blow of KAL.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਤੇ ਨ ਛੁਟੀਐ ਮੁੜ ਕਹੂੰ ਹਸਿ ਤਾ ਕੀ ਨ ਕਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਜਈਯੈ ॥੯੬॥

Jaa Te Na Chhutteeaai Murha Kahooaan Hasi Taa Kee Na Kiau Sarnaagati Jaeeeyai ॥96॥

O foolish mind! The one from whom Thou cannot escape in any manner, why doth thee not go under His Refuge.96.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਰਿਸਨ ਅਉ ਬਿਸਨੁ ਜਪੇ ਤੁਹਿ ਕੋਟਿਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਧਿਆਯੋ ॥

Krisan Aau Bisanu Jape Tuhi Kottika Raam Raheema Bhalee Bidhi Dhiaayo ॥

Thou hast meditated on millions of Krishnas, Vishnus, Ramas and Rahims.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬ੍ਰਹਮ ਜਪਿਓ ਅਰੁ ਸੰਭੁ ਥਪਿਓ ਤਹਿ ਤੇ ਤੁਹਿ ਕੋ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਬਚਾਯੋ ॥

Barhama Japiao Aru Saanbhu Thapiao Tahi Te Tuhi Ko Kinhooaan Na Bachaayo ॥

Thou hast recited the name of Brahma and established Shivalingam, even then none could save thee.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਟਿ ਕਰੀ ਤਪਸਾ ਦਿਨ ਕੋਟਿਕ ਕਾਹੂ ਨ ਕੌਡੀ ਕੋ ਕਾਮ ਕਢਾਯੋ ॥

Kotti Karee Tapasaa Din Kottika Kaahoo Na Koudee Ko Kaam Kadhaayo ॥

Thou hast observed millions of austerities for millions of days, but thou couldst not be recompensed even for the value of a couldst not be recompensed even for the value of a cowrie.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਸੀਰੇ ਕੇ ਕਾਮ ਨ ਕਾਲ ਕੋ ਘਾਉ ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਬਚਾਯੋ ॥੯੭॥

Kaam Kaa Maantar Kaseere Ke Kaam Na Kaal Ko Ghaau Kinhooaan Na Bachaayo ॥97॥

The Mantra recited for fulfillment of worldly desires doth not even bring the least gain and none of such Mantras can’t save from the blow of KAL.97.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੂਰ ਕਰੇ ਤਪਸਾ ਇਨ ਕੀ ਕੋਊ ਕੌਡੀ ਕੇ ਕਾਮ ਨ ਐਹੈ ॥

Kaahe Ko Koora Kare Tapasaa Ein Kee Koaoo Koudee Ke Kaam Na Aaihi ॥

Why doth thou indulge in false austerities, because they will not bring in gain of even one cowrie.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੋਹਿ ਬਚਾਇ ਸਕੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਕੈ ਆਪਨ ਘਾਵ ਬਚਾਇ ਨ ਐਹੈ ॥

Tohi Bachaaei Sakai Kahu Kaise Kai Aapan Ghaava Bachaaei Na Aaihi ॥

The cannot save themselves form the blow (of KAL), how can they protect thee?

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪ ਕਰਾਲ ਕੀ ਪਾਵਕ ਕੁੰਡ ਮੈ ਆਪਿ ਟੰਗਿਓ ਤਿਮ ਤੋਹਿ ਟੰਗੈ ਹੈ ॥

Kopa Karaala Kee Paavaka Kuaanda Mai Aapi Ttaangiao Tima Tohi Ttaangai Hai ॥

They are all hanging in the blazing fire of anger, therefore they will cause thy hanging similarly.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੇਤ ਰੇ ਚੇਤ ਅਜੋ ਜੀਅ ਮੈ ਜੜ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨੁ ਕਾਮ ਨ ਐਹੈ ॥੯੮॥

Cheta Re Cheta Ajo Jeea Mai Jarha Kaal Kripaa Binu Kaam Na Aaihi ॥98॥

O fool! Ruminate now in thy mind; none will be of any use to thee except the grace of KAL.98.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾਹਿ ਪਛਾਨਤ ਹੈ ਨ ਮਹਾ ਪਸੁ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਤਿਹੰ ਪੁਰ ਮਾਹੀ ॥

Taahi Pachhaanta Hai Na Mahaa Pasu Jaa Ko Partaapu Tihooaan Pur Maahee ॥

O foolish beast! Thou doth not recognize Him, Whose Glory hath spread over all the three worlds.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਜਿਹ ਕੈ ਪਰਸੈ ਪਰਲੋਕ ਪਰਾਹੀ ॥

Poojata Hai Parmesar Kai Jih Kai Parsai Parloka Paraahee ॥

Thou worshippest those as God, by whose touch thou shalt be driven far away from the next world.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਪ ਕਰੋ ਪਰਮਾਰਥ ਕੈ ਜਿਹ ਪਾਪਨ ਤੇ ਅਤਿ ਪਾਪ ਲਜਾਈ ॥

Paapa Karo Parmaaratha Kai Jih Paapan Te Ati Paapa Lajaaeee ॥

Thou art committing such sins in th name of parmarath (the subtle truth) that by committing them the Great sins may feel shy.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇ ਪਰੋ ਪਰਮੇਸਰ ਕੇ ਜੜ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਹੀ ॥੯੯॥

Paaei Paro Parmesar Ke Jarha Paahan Mai Parmesar Naahee ॥99॥

O fool! Fall at the feet of Lord-God, the Lord is not within the stone-idols.99.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੯੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੋਨ ਭਜੇ ਨਹੀ ਮਾਨ ਤਜੇ ਨਹੀ ਭੇਖ ਸਜੇ ਨਹੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ॥

Mona Bhaje Nahee Maan Taje Nahee Bhekh Saje Nahee Mooaanda Muaandaaee ॥

The Lord cannot be realized by observing silence, by forsaking pride, by adopting guises and by shaving the head.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੰਠਿ ਨ ਕੰਠੀ ਕਠੋਰ ਧਰੈ ਨਹੀ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਜੂਟ ਸੁਹਾਏ ॥

Kaantthi Na Kaantthee Katthora Dhari Nahee Seesa Jattaan Ke Jootta Suhaaee ॥

He cannot be realized by wearing Kanthi (a short necklace of small beads of different kinds made of wood or seeds worn by mendicants or ascetics) for severe austerities or Thy making a knot of matted hair on the head.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਚੁ ਕਹੋ ਸੁਨਿ ਲੈ ਚਿਤੁ ਦੈ ਬਿਨੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੀ ਸਾਮ ਸਿਧਾਏ ॥

Saachu Kaho Suni Lai Chitu Dai Binu Deena Diaala Kee Saam Sidhaaee ॥

Listen attentively, I speak Turth, Thou shalt not achieve the target without going under the Refuge of the LORD, Who is ever Merciful to the lowly.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਯਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਨ ਭੀਜਤ ਲਾਂਡ ਕਟਾਏ ॥੧੦੦॥

Pareeti Kare Parbhu Paayata Hai Kripaala Na Bheejata Laanda Kattaaee ॥100॥

God can only be realized with LOVE, He is not pleased by circumcision.100.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਿ ਕੈ ਅਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ੍ਰਨ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈਹੋ ॥

Kaagada Deepa Sabhai Kari Kai Ar Saata Samuaandarn Kee Masu Kaiho ॥

If all the continents are transformed into paper and all the seven seas into ink

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਟਿ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਿਗਰੀ ਲਿਖਬੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜਿ ਬਨੈਹੋ ॥

Kaatti Banaasapatee Sigaree Likhbe Hooaan Ke Lekhn Kaaji Baniho ॥

By chopping all the vegetation the pen may be made for the sake of writing

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਾਰਸੁਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ਜੁਗ ਕੋਟਿ ਗਨੇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਲਿਖੈਹੋ ॥

Saarasutee Bakataa Kari Kai Juga Kotti Ganesa Kai Haathi Likhiho ॥

If the goddess Saraswati be made the speaker (of eulogies) and Ganesha be there to write with hands for millions of ages

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਨ ਤਊ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਕੁ ਰਿਝੈਹੋ ॥੧੦੧॥

Kaal Kripaan Binaa Bintee Na Taoo Tuma Ko Parbha Naiku Rijhaiho ॥101॥

Even then, O God! O sword-incannate KAL! Without supplication, none can make Thee pleased even a little.101.

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ. ੧ - ੧੦੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ