. Shabad : Tv Prasaadi॥ Savaiye ॥ -ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਵੈਯੇ ॥ : Sri Guru Granth Sahib : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੰਭਾਰੈ ॥

This shabad is on page 75 of Sri Dasam Granth Sahib.

 

ਤ੍ਵਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸ੍ਵੈਯੇ ॥

Tv Prasaadi॥ Savaiye ॥

BY THY GRACE. SWAYYAS


ਦੀਨਿਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰਿ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ॥

Deenin Kee Partipaala Kari Nita Saanta Aubaari Ganeeman Gaarai ॥

He always Sustains the Lowly, protects the saints and destroys the enemies.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਛ ਪਸੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਿਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ ॥

Pachha Pasoo Naga Naaga Naraadhipa Sarab Samai Sabha Ko Partipaarai ॥

At all times he Sustains all, animals, birds, mountains (or trees), serpents and men (kings of men).

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਮੈ ਕਲਿ ਕੇ ਨਹੀ ਕਰਮ ਬਿਚਾਰੈ ॥

Pokhta Hai Jala Mai Thala Mai Pala Mai Kali Ke Nahee Karma Bichaarai ॥

He Sustains in an instant all the beings living in water and on land and doth not ponder over their actions.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆਨਿਧਿ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰੁ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ ॥੧॥੨੪੩॥

Deena Daeiaala Daeiaanidhi Dokhn Dekhta Hai Paru Deta Na Haarai ॥1॥243॥

The Merciful Lord of the Lowly and the treasure of Mercy sees their blemishes, but doth not fail in His Bounty. 1.243.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੌ ਦਲ ਦੁਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈ ਦਲ ਡਾਰੈ ॥

Daahata Hai Dukh Dokhn Kou Dala Dujan Ke Pala Mai Dala Daarai ॥

He burns the sufferings and blemishes and in an instant mashes the forces of the vicious people.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੰਭਾਰੈ ॥

Khaanda Akhaanda Parchaanda Parhaaran Pooran Parema Kee Pareeti Saanbhaarai ॥

He even destroys them who are mighty and Glorious and assail the unassailable and responds the devotion of perfect love.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇ ਸਕੈ ਪਦਮਾਪਤਿ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਭੇਦ ਉਚਾਰੈ ॥

Paaru Na Paaei Sakai Padamaapati Beda Kateba Abheda Auchaarai ॥

Even Vishnu cannot know His end and the Vedas and Katebs (Semitic Scriptures) call Him Indiscriminate.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਜ ਹੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਿਕ ਰੋਖਿ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨ ਟਾਰੈ ॥੨॥੨੪੪॥

Roja Hee Raaja Bilokata Raajika Rokhi Roohaan Kee Rojee Na Ttaarai ॥2॥244॥

The Provider-Lord always sees our secrets, even then in anger He doth not stop His munificence.2.244.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ॥

Keetta Pataanga Kuraanga Bhujangma Bhoota Bhavikh Bhavaan Banaaee ॥

He Created in the past, creates in the present and shall create in the future the beings including insects, moths, deer and snakes.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹੰਮੇਵ ਨ ਭੇਵ ਲਖਿਓ ਭ੍ਰਮ ਸਿਉ ਭਰਮਾਏ ॥

Dev Adev Khpe Ahaanmeva Na Bheva Lakhiao Bharma Siau Bharmaaee ॥

The goods and demons have been consumed in ego, but could not know the mystery of the Lord, being engrossed in delusion.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਬ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥਿ ਨ ਆਏ ॥

Beda Puraan Kateba Kuraan Haseba Thake Kar Haathi Na Aaee ॥

The Vedas, Puranas, Katebs and the Quran have tired of giving His account, but the Lord could not be comprehended.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭਾਉ ਬਿਨਾ ਪਤਿ ਸਿਉ ਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤਿ ਪਾਏ ॥੩॥੨੪੫॥

Pooran Parema Parbhaau Binaa Pati Siau Kin Sree Padamaapati Paaee ॥3॥245॥

Without the impact of perfect love, who hath realized Lord-God with grace? 3.245.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਅਗਾਧਿ ਅਦ੍ਵੈਖ ਸੁ ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਅਭੈ ਹੈ ॥

Aadi Anaanta Agaadhi Adavaikh Su Bhoota Bhavikh Bhavaan Abhai Hai ॥

The Primal, Infinite, Unfathomable Lord is without malice and is fearless in the past, present and future.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅੰਤਿ ਬਿਹੀਨ ਅਨਾਤਮ ਆਪ ਅਦਾਗ ਅਦੋਖ ਅਛਿਦ੍ਰ ਅਛੈ ਹੈ ॥

Aanti Biheena Anaatama Aapa Adaaga Adokh Achhidar Achhai Hai ॥

He is endless, Himself Selfless, stainless, blemishless, flawless and invincible.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਗਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਭਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਵੈ ਹੈ ॥

Logan Ke Kartaa Hartaa Jala Mai Thala Mai Bhartaa Parbha Vai Hai ॥

He is the Creator and Destroyer of all in water and on land and also their Sustainer-Lord.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਸ੍ਰੀਪਤਿ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤਿ ਏ ਹੈ ॥੪॥੨੪੬॥

Deena Daeiaala Daeiaa Kar Sreepati Suaandar Sree Padamaapati Ee Hai ॥4॥246॥

He, the Lord of maya, is Compassionate to the Lowly, source of Mercy and most beautiful.4.246.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਮ ਨ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ ਹੈ ॥

Kaam Na Karodha Na Lobha Na Moha Na Roga Na Soga Na Bhoga Na Bhai Hai ॥

He is without lust, anger, greed, attachment, ailment, sorrow, enjoyment and fear.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਹ ਬਿਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨੇਹ ਬਿਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ॥

Deha Biheena Saneha Sabho Tan Neha Brikata Ageha Achhai Hai ॥

He is body-less, loving everybody but without worldly attachment, invincible and cannot be held in grasp.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈ ਹੈ ॥

Jaan Ko Deta Ajaan Ko Deta Jameena Ko Deta Jamaan Ko Dai Hai ॥

He provides sustenance to all animate and inanimate beings and all those living on the earth and in the sky.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧਿ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾਪਤਿ ਲੈ ਹੈ ॥੫॥੨੪੭॥

Kaahe Ko Dolata Hai Tumaree Sudhi Suaandar Sree Padamaapati Lai Hai ॥5॥247॥

Why dost thou waver, O creature! The beautiful Lord of maya will take care of thee. 5.247.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰੁ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਚਾਵੈ ॥

Rogan Te Aru Sogan Te Jala Jogan Te Bahu Bhaanti Bachaavai ॥

He protects in many blows, but none doth inflict thy body.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਊ ਤਨਿ ਏਕੁ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ॥

Satar Aneka Chalaavata Ghaava Taoo Tani Eeku Na Laagan Paavai ॥

The enemy strikes many blows, but none doth inflict thy body.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰੁ ਦੈ ਕਰਿ ਪਾਪ ਸਬੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ॥

Raakhta Hai Apano Karu Dai Kari Paapa Sabooha Na Bhettan Paavai ॥

When the Lord protects with his own hands, but none of the sins even comes near thee.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹ ਤੋ ਸੌ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ॥੬॥੨੪੮॥

Aour Kee Baata Kahaa Kaha To Sou Su Petta Hee Ke Patta Beecha Bachaavai ॥6॥248॥

What else should I say unto you, He protects (the infant) even in the membranes of the womb.6.248.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸੁ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਤੁਮੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰਿ ਧਿਆਵੈ ॥

Jachha Bhujang Su Daanva Dev Abheva Tumai Sabha Hee Kari Dhiaavai ॥

The Yakshas, serpents, demons and gods meditate on Thee considering Thee as Indiscriminant.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੂਮਿ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਰਸਾਤਲ ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਸਭੈ ਸਿਰ ਨਿਆਵੈ ॥

Bhoomi Akaas Pataala Rasaatala Jachha Bhujang Sabhai Sri Niaavai ॥

The beings of the earth, Yakshas of the sky and the serpents of the nether-world bow their heads before thee.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੂੰ ਕੋ ਨੇਤਿ ਹੀ ਨੇਤਹ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ ॥

Paaei Sakai Nahee Paara Parbhaa Hooaan Ko Neti Hee Netaha Beda Bataavai ॥

None could comprehend the limits of Thy Glory and even the Vedas declare Thee as ‘Neti, Neti’

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਖੋਜ ਥਕੇ ਸਭ ਹੀ ਖੁਜੀਆਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰਿ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ॥੭॥੨੪੯॥

Khoja Thakai Sabha Hee Khujeeaasur Haara Pare Hari Haathi Na Aavai ॥7॥249॥

All the searchers have got tired in their search and none of them could realize the Lord. 7.249.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੪੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੇ ਰੁਮਨਾਰਿਖ ਸੇ ਸਭਹੂੰ ਮਿਲਿ ਗਾਇਓ ॥

Naarada Se Chaturaann Se Rumanaarikh Se Sabhahooaan Mili Gaaeiao ॥

Narada, Brahma and the sage Rumna all have together sung Thy Praises.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਭੇਦ ਲਖਿਓ ਸਭ ਹਾਰਿ ਪਰੇ ਹਰਿ ਹਾਥਿ ਨ ਆਇਓ ॥

Beda Kateba Na Bheda Lakhiao Sabha Haari Pare Hari Haathi Na Aaeiao ॥

The Vedas and Katebs could not know His sectet all have got tired, but the Lord could not be realised.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਉਮਾਪਤਿ ਸਿਧ ਸਨਾਥ ਸਨੰਤਨ ਧਿਆਇਓ ॥

Paaei Sakai Nahee Paara Aumaapati Sidha Sanaatha Sanaantan Dhiaaeiao ॥

Shiva also could not know His limits the adepts (Siddhas) alongwith Naths and Sanak etc. meditated upon Him.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈ ਜਿਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗਿ ਛਾਇਓ ॥੮॥੨੫੦॥

Dhiaan Dharo Tih Ko Man Mai Jih Ko Amitoja Sabhai Jagi Chhaaeiao ॥8॥250॥

Concentrate upon Him in thy mind, whose Unlimited Glory is spread in all the world.8.250.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਅਭੇਦ ਨ੍ਰਿਪਾਨ ਸਭੈ ਪਚਿਹਾਰੇ ॥

Beda Puraan Kateba Kuraan Abheda Nripaan Sabhai Pachihaare ॥

The Vedas, Puranas, Katebs and the Quran and kings…all are tired and greatly afflicted by not knowing the Lord’s mystery.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਕਿਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ॥

Bheda Na Paaei Sakiao Anbheda Ko Khedata Hai Anchheda Pukaare ॥

They could not comprehend the mystery of the Indis-criminate Lord, being greatly aggrieved, they recite Name of the Unassailable Lord.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਕ ਨ ਸੋਗ ਨ ਸੰਗ ਤਿਹਾਰੇ ॥

Raaga Na Roop Na Rekh Na Raanga Na Saaka Na Soga Na Saanga Tihaare ॥

The Lord who is without affection, form, mark, colour, relative, and sorrow, abides with thee.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਅਭੇਖ ਅਦ੍ਵੈਖ ਜਪਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥੯॥੨੫੧॥

Aadi Anaadi Agaadhi Abhekh Adavaikh Japiao Tin Hee Kula Taare ॥9॥251॥

Those who have remembered that Primal , beginningless, guiseless and blemishless Lord, they have ferried across their whole clan.9.251

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਕੀਏ ਇਸਨਾਨ ਦੀਏ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਹਾ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੇ ॥

Teeratha Kotta Keeee Eisanaan Deeee Bahu Daan Mahaa Barta Dhaare ॥

Having taken bath at millions of pilgrim-stations, having given many gifts in charity and giving observed important fasts.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਸ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਭੇਸ ਤਪੋਧਨ ਕੇਸ ਧਰੇ ਨ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ॥

Desa Phiriao Kar Bhesa Tapodhan Kesa Dhare Na Mile Hari Piaare ॥

Having wandered in the garb of an ascetic in many countries and having worn matted hair, the beloved Lord could not be realised.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਸਨ ਕੋਟਿ ਕਰੇ ਅਸਟਾਂਗ ਧਰੇ ਬਹੁ ਨਿਆਸ ਕਰੇ ਮੁਖ ਕਾਰੇ ॥

Aasan Kotti Kare Asattaanga Dhare Bahu Niaasa Kare Mukh Kaare ॥

Adopting millions of postures and observing the eight steps of Yoga, touching the limbs while reciting the mantras and blackening the face.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਕਾਲ ਭਜੇ ਬਿਨੁ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ॥੧੦॥੨੫੨॥

Deena Daeiaala Akaal Bhaje Binu Aanta Ko Aanta Ke Dhaam Sidhaare ॥10॥252॥

But without the remembrance of the Non-temporal and Merciful Lord of the lowly, one will ultimately go to the abode of Yama. 10.252.

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ੨੫੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ