. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 502 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 502 of 2820

ਚੌਬੋਲਾ ਛੰਦ ॥

Choubolaa Chhaand ॥

CHABOLA STANZA


ਧਾਏ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਸਾਧੇ ਸਿਤੰ ਤੀਰ ਕਾਛੇ ਰਣੰ ਚੀਰ ਬਾਨਾ ਸੁਹਾਏ ॥

Dhaaee Mahaan Beera Saadhe Sitaan Teera Kaachhe Ranaan Cheera Baanaa Suhaaee ॥

Settling their whit arrows the mighty warriors moved with beautiful dress on their bodies

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਵਾਂ ਕਰਦ ਮਰਕਬ ਯਲੋ ਤੇਜ ਇਮ ਸਭ ਚੂੰ ਤੁੰਦ ਅਜਦ ਹੋਓ ਮਿਆ ਜੰਗਾਹੇ ॥

Ravaan Karda Markaba Yalo Teja Eima Sabha Chooaan Tuaanda Ajada Hoao Miaa Jaangaahe ॥

Their were very swift-moving and were exhibiting complete quickness in the battlefield

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੬/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਿੜੇ ਆਇ ਈਹਾ ਬੁਲੇ ਬੈਣ ਕੀਹਾਂ ਕਰੇਂ ਘਾਇ ਜੀਹਾਂ ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਭੱਜੇ ॥

Bhirhe Aaei Eeehaa Bule Bain Keehaan Karena Ghaaei Jeehaan Bhirhe Bherha Bha`je ॥

Sometimes they fight on this side and challenging on the other and whenever they strike the blows, the enemies flee

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੬/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੀਯੋ ਪੋਸਤਾਨੇ ਭਛੋ ਰਾਬੜੀਨੇ ਕਹਾਂ ਛੈਅਣੀ ਰੋਧਣੀਨੇ ਨਿਹਾਰੈਂ ॥੬੦੬॥

Peeyo Posataane Bhachho Raabarheene Kahaan Chhaianee Rodhaneene Nihaaraina ॥606॥

They appear like one intoxicated on eating hemp and roaming hither and thither.606.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੬/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗਾਜੇ ਮਹਾ ਸੂਰ ਘੁਮੀ ਰਣੰ ਹੂਰ ਭਰਮੀ ਨਭੰ ਪੂਰ ਬੇਖੰ ਅਨੂਪੰ ॥

Gaaje Mahaa Soora Ghumee Ranaan Hoora Bharmee Nabhaan Poora Bekhna Anoopaan ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਵਲੇ ਵੱਲ ਸਾਈ ਜੀਵੀ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈ ਤੈਂਡੇ ਘੋਲੀ ਜਾਈ ਅਲਾਵੀਤ ਐਸੇ ॥

Vale Va`la Saaeee Jeevee Jugaan Taaeee Tainade Gholee Jaaeee Alaaveet Aaise ॥

The warriors roared and the heavenly damsels roamed in the sky in order to see the unique war. They prayed that this warrior waging the dreadful war should live for ages

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲਗੋ ਲਾਰ ਥਾਨੇ ਬਰੋ ਰਾਜ ਮਾਨੇ ਕਹੋ ਅਉਰ ਕਾਨੇ ਹਠੀ ਛਾਡ ਥੇਸੋ ॥

Lago Laara Thaane Baro Raaja Maane Kaho Aaur Kaane Hatthee Chhaada Theso ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਰੋ ਆਨ ਮੋ ਕੋ ਭਜੋ ਆਨ ਤੋ ਕੋ ਚਲੋ ਦੇਵ ਲੋਕੋ ਤਜੋ ਬੇਗ ਲੰਕਾ ॥੬੦੭॥

Baro Aan Mo Ko Bhajo Aan To Ko Chalo Dev Loko Tajo Bega Laankaa ॥607॥

And should firmly enjoy his rule. O warriors ! forsake this Lanka and come to wed us and depart for heaven.607.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA


ਅਨੰਤਤੁਕਾ ॥

Anaantatukaa ॥

(OF INNUMERABLE VERSES)


ਰੋਸ ਭਰਯੋ ਤਜ ਹੋਸ ਨਿਸਾਚਰ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜ ਕੋ ਘਾਇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥

Rosa Bharyo Taja Hosa Nisaachar Sree Raghuraaja Ko Ghaaei Parhaare ॥

Ravana, abandoning his senses, became very furious and attacked Ramchander,

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੋਸ ਬਡੋ ਕਰ ਕਉਸਲਿਸੰ ਅਧ ਬੀਚ ਹੀ ਤੇ ਸਰ ਕਾਟ ਉਤਾਰੇ ॥

Josa Bado Kar Kauslisaan Adha Beecha Hee Te Sar Kaatta Autaare ॥

The king of Raghu clan on this side Ram intercepted midway his arrows

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫੇਰ ਬਡੋ ਕਰ ਰੋਸ ਦਿਵਾਰਦਨ ਧਾਇ ਪਰੈਂ ਕਪਿ ਪੁੰਜ ਸੰਘਾਰੈ ॥

Phera Bado Kar Rosa Divaaradan Dhaaei Parina Kapi Puaanja Saanghaarai ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪੱਟਸ ਲੋਹ ਹਥੀ ਪਰ ਸੰਗੜੀਏ ਜੰਬੁਵੇ ਜਮਦਾੜ ਚਲਾਵੈ ॥੬੦੮॥

Pa`ttasa Loha Hathee Par Saangarheeee Jaanbuve Jamadaarha Chalaavai ॥608॥

Then he began to destroy collectively the army of monkeys and struck various types of terrible arms.608.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੌਬੋਲਾ ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Choubolaa Savaiyaa ॥

CHABOLA SWAYYA


ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਰਾਜ ਸਰਾਸਨ ਲੈ ਰਿਸ ਠਾਟ ਘਨੀ ਰਨ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥

Sree Raghuraaja Saraasan Lai Risa Tthaatta Ghanee Ran Baan Parhaare ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੀਰਨ ਮਾਰ ਦੁਸਾਰ ਗਏ ਸਰ ਅੰਬਰ ਤੇ ਬਰਸੇ ਜਨ ਓਰੇ ॥

Beeran Maara Dusaara Gaee Sar Aanbar Te Barse Jan Aore ॥

Ram took his bow in his hand and in great ire, discharged many arrows which killed the warriors and penetrating on the other side, came in shower again from the sky.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਜ ਗਜੀ ਰਥ ਸਾਜ ਗਿਰੇ ਧਰ ਪਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਸੁ ਕਉਨ ਗਨਾਵੈ ॥

Baaja Gajee Ratha Saaja Gire Dhar Patar Aneka Su Kauna Ganaavai ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਫਾਗਨ ਪਉਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੇ ਬਨ ਪੱਤ੍ਰਨ ਤੇ ਜਨ ਪੱਤ੍ਰ ਉਡਾਨੇ ॥੬੦੯॥

Phaagan Pauna Parchaanda Bahe Ban Pa`tarn Te Jan Pa`tar Audaane ॥609॥

Innumerable elephants, horses and chariots fell in the battlefield and it appeared that with the flow of the violent wind the leaves are seen flying.609.

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੦੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ਛੰਦ ॥

Savaiyaa Chhaand ॥

SWAYYA STANZA


ਰੋਸ ਭਰਯੋ ਰਨ ਮੌ ਰਘੁਨਾਥ ਸੁ ਰਾਵਨ ਕੋ ਬਹੁ ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ॥

Rosa Bharyo Ran Mou Raghunaatha Su Raavan Ko Bahu Baan Parhaare ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੋਣਨ ਨੈਕ ਲਗਯੋ ਤਿਨ ਕੇ ਤਨ ਫੋਰ ਜਿਰੈ ਤਨ ਪਾਰ ਪਧਾਰੇ ॥

Saronan Naika Lagayo Tin Ke Tan Phora Jrii Tan Paara Padhaare ॥

On being enraged, Ram discharged many arrows on Ravana and those arrows saturated slightly with blood, penetrated through the body to the other side

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਜ ਗਜੀ ਰਥ ਰਾਜ ਰਥੀ ਰਣ ਭੂਮਿ ਗਿਰੇ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

Baaja Gajee Ratha Raaja Rathee Ran Bhoomi Gire Eih Bhaanti Saanghaare ॥

੨੪ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ - ੬੧੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 502 of 2820