. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 189 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 189 of 2820

ਸਿਆਮ ਪਹਾਰ ਸੇ ਦੈਤ ਹਨੇ ਤਮ ਜੈਸੇ ਹਰੇ ਰਵਿ ਕੀ ਕਿਰਨੈ ਸੇ ॥

Siaam Pahaara Se Daita Hane Tama Jaise Hare Ravi Kee Krini Se ॥

She killed the black mountains like demons, just as the sun-rays destroy the darkness.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਜ ਗਈ ਧੁਜਨੀ ਡਰਿ ਕੈ ਕਬਿ ਕੋਊ ਕਹੈ ਤਿਹ ਕੀ ਛਬਿ ਕੈਸੇ ॥

Bhaaja Gaeee Dhujanee Dari Kai Kabi Koaoo Kahai Tih Kee Chhabi Kaise ॥

The army ran away out of fear, which hath been imagined by the poet like this:,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੀਮ ਕੋ ਸ੍ਰਉਨ ਭਰਿਓ ਮੁਖ ਦੇਖਿ ਕੈ ਛਾਡਿ ਚਲੇ ਰਨ ਕਉਰਉ ਜੈਸੇ ॥੧੮੦॥

Bheema Ko Saruna Bhariao Mukh Dekhi Kai Chhaadi Chale Ran Kauru Jaise ॥180॥

As though seeing the mouth of Bhim filled with blood, Kaurvas have run away from the battlefield.180.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਬਿਤੁ ॥

Kabitu ॥

KABIT,


ਆਗਿਆ ਪਾਇ ਸੁੰਭ ਕੀ ਸੁ ਮਹਾਬੀਰ ਧੀਰ ਜੋਧੇ ਆਏ ਚੰਡਿ ਉਪਰ ਸੁ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਬਨੀ ਠਨੀ ॥

Aagiaa Paaei Suaanbha Kee Su Mahaabeera Dheera Jodhe Aaee Chaandi Aupar Su Karodha Kai Banee Tthanee ॥

On receiving orders from king Sumbh, the warriors of great strength and composure, marched towards Chandi in great rage.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡਿਕਾ ਲੈ ਬਾਨ ਅਉ ਕਮਾਨ ਕਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਛਿਨ ਮਧਿ ਕੈ ਕੈ ਬਲ ਸੁੰਭ ਕੀ ਹਨੀ ਅਨੀ ॥

Chaandikaa Lai Baan Aau Kamaan Kaalee Kripaan Chhin Madhi Kai Kai Bala Suaanbha Kee Hanee Anee ॥

Chandika taking her bow and arrow and Kali her sword, with great force destroyed the army in an instant.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੧/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਡਰਤ ਜਿ ਖੇਤ ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀਨੇ ਬਾਨਨ ਸੋ ਬਿਚਲ ਬਿਥਰ ਐਸੇ ਭਾਜਗੀ ਅਨੀ ਕਿਨੀ ॥

Darta Ji Kheta Mahaa Pareta Keene Baann So Bichala Bithar Aaise Bhaajagee Anee Kinee ॥

Many left the battlefield out of fear, many of them became corpses with arrows, routed from its place the army hath fled helter skelter like this:

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੧/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੈਸੇ ਬਾਰੂਥਲ ਮੈ ਸਬੂਹ ਬਹੇ ਪਉਨ ਹੂੰ ਕੇ ਧੂਰ ਉਡਿ ਚਲੇ ਹੁਇ ਕੇ ਕੋਟਿਕ ਕਨੀ ਕਨੀ ॥੧੮੧॥

Jaise Baaroothala Mai Sabooha Bahe Pauna Hooaan Ke Dhoora Audi Chale Huei Ke Kottika Kanee Kanee ॥181॥

Just as in the desert, millions of the particles of dust, fly away before the violent wind.181.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੧/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਖਗ ਲੈ ਕਾਲੀ ਅਉ ਚੰਡੀ ਕੁਵੰਡਿ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਦਾਨਵ ਇਉ ਦਬਟੇ ਹੈ ॥

Khga Lai Kaalee Aau Chaandi Kuvaandi Biloka Kai Daanva Eiau Dabatte Hai ॥

Kali, taking the double-edged sword and Chandi her bow, have threatened the forces of the enemy like this:,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੇਤਕ ਚਾਬ ਗਈ ਮੁਖਿ ਕਾਲਿਕਾ ਕੇਤਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਚੰਡਿ ਕਟੇ ਹੈ ॥

Ketaka Chaaba Gaeee Mukhi Kaalikaa Ketin Ke Sri Chaandi Katte Hai ॥

Many have been chewed by Kali with her mouth, and many have been beheaded by Chandi.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰਉਨਤ ਸਿੰਧੁ ਭਇਓ ਧਰ ਮੈ ਰਨ ਛਾਡ ਗਏ ਇਕ ਦੈਤ ਫਟੇ ਹੈ ॥

Sarunata Siaandhu Bhaeiao Dhar Mai Ran Chhaada Gaee Eika Daita Phatte Hai ॥

A sea of blood hath appeared on the earth, many warriors have left the battlefield and many are lying wounded.

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁੰਭ ਪੈ ਜਾਇ ਕਹੀ ਤਿਨ ਇਉ ਬਹੁ ਬੀਰ ਮਹਾ ਤਿਹ ਠਉਰ ਲਟੇ ਹੈ ॥੧੮੨॥

Suaanbha Pai Jaaei Kahee Tin Eiau Bahu Beera Mahaa Tih Tthaur Latte Hai ॥182॥

Those who have fled, they have told Sumbh like this: “Many heroes are lying (dead in that place.”182.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਦੇਖਿ ਭਇਆਨਕ ਜੁਧ ਕੋ ਕੀਨੋ ਬਿਸਨੁ ਬਿਚਾਰ ॥

Dekhi Bhaeiaanka Judha Ko Keeno Bisanu Bichaara ॥

Seeing such a violent war, Vishnu thought,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਕਤਿ ਸਹਾਇਤ ਕੇ ਨਮਿਤ ਭੇਜੀ ਰਨਹਿ ਮੰਝਾਰ ॥੧੮੩॥

Sakati Sahaaeita Ke Namita Bhejee Ranhi Maanjhaara ॥183॥

And sent the powers for the help of the goddess in the battlefield.183.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੩/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਆਇਸ ਪਾਇ ਸਭੈ ਸਕਤੀ ਚਲਿ ਕੈ ਤਹਾ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪੈ ਆਈ ॥

Aaeisa Paaei Sabhai Sakatee Chali Kai Tahaa Chaandi Parchaanda Pai Aaeee ॥

As commanded by Vishnu, the powers of all the gods came for help for powerful Chandi.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਵੀ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਕੋ ਕਰ ਆਦਰੁ ਆਈ ਭਲੇ ਜਨੁ ਬੋਲਿ ਪਠਾਈ ॥

Devee Kahiao Tin Ko Kar Aadaru Aaeee Bhale Janu Boli Patthaaeee ॥

The goddess, in reverence, said to them: “Welcome, you have come as though I have called you.”,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਛਬਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਅਤਿ ਹੀ ਕਵਿ ਨੇ ਅਪਨੇ ਮਨ ਮੈ ਲਖਿ ਪਾਈ ॥

Taa Chhabi Kee Aupamaa Ati Hee Kavi Ne Apane Man Mai Lakhi Paaeee ॥

The poet hath imagined well in his mind the glory of that occasion.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨਹੁ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਨਦੀ ਚਲਿ ਕੈ ਜਲ ਰਾਸਿ ਮੈ ਆਨਿ ਸਮਾਈ ॥੧੮੪॥

Maanhu Saavan Maasa Nadee Chali Kai Jala Raasi Mai Aani Samaaeee ॥184॥

It seemed that the stream of Sawan (the rainy month) hath come and merged in the sea.184.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਖਿ ਮਹਾ ਦਲ ਦੇਵਨ ਕੋ ਬਰ ਬੀਰ ਸੁ ਸਾਮੁਹੇ ਜੁਧ ਕੋ ਧਾਏ ॥

Dekhi Mahaa Dala Devan Ko Bar Beera Su Saamuhe Judha Ko Dhaaee ॥

Seeing the great many of the demons, the warriors of the powers of gods went in front of them for war.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨਨਿ ਸਾਥਿ ਹਨੇ ਬਲੁ ਕੈ ਰਨ ਮੈ ਬਹੁ ਆਵਤ ਬੀਰ ਗਿਰਾਏ ॥

Baanni Saathi Hane Balu Kai Ran Mai Bahu Aavata Beera Giraaee ॥

With great force killed many with their arrows and caused the confronting warriors to lie dead in the battlefield.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾੜਨ ਸਾਥਿ ਚਬਾਇ ਗਈ ਕਲਿ ਅਉਰ ਗਹੈ ਚਹੂੰ ਓਰਿ ਬਗਾਏ ॥

Daarhan Saathi Chabaaei Gaeee Kali Aaur Gahai Chahooaan Aori Bagaaee ॥

Kali chewed many with her molars, and had thrown asunder many of them in all the four directions.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 189 of 2820