. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 188 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 188 of 2820

ਸਕਲ ਕਟਕ ਕੇ ਭਟਨ ਕੋ ਦਇਓ ਜੁਧ ਕੋ ਸਾਜ ॥

Sakala Kattaka Ke Bhattan Ko Daeiao Judha Ko Saaja ॥

He gave the material of war to all the warriors.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਸਤ੍ਰ ਪਹਰ ਕੈ ਇਉ ਕਹਿਓ ਹਨਿਹੋ ਚੰਡਹਿ ਆਜ ॥੧੭੪॥

Sasatar Pahar Kai Eiau Kahiao Haniho Chaandahi Aaja ॥174॥

He himself wore his arms and armour and said this:” I shall kill Chandi to-day.”174.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਕੋਪ ਕੈ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਚਢੇ ਧੁਨਿ ਦੁੰਦਭਿ ਕੀ ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਈ ॥

Kopa Kai Suaanbha Nisuaanbha Chadhe Dhuni Duaandabhi Kee Dasahooaan Disa Dhaaeee ॥

In great rage, both Sumbh and Nisumbh marched forward for war, the trumpets sounded in all the ten directions.

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਇਕ ਅਗ੍ਰ ਭਏ ਮਧਿ ਬਾਜ ਰਥੀ ਰਥ ਸਾਜ ਕੈ ਪਾਤਿ ਬਨਾਈ ॥

Paaeika Agar Bhaee Madhi Baaja Rathee Ratha Saaja Kai Paati Banaaeee ॥

In front there were warriors on foot, in the middle the warriors on horses and behind them, the charioteers have arranged the chariots in rows.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਕੇ ਪੁੰਜਨ ਊਪਰਿ ਸੁੰਦਰ ਤੁੰਗ ਧੁਜਾ ਫਹਰਾਈ ॥

Maate Mataanga Ke Puaanjan Aoopri Suaandar Tuaanga Dhujaa Phaharaaeee ॥

On the palanquins of the intoxicated elephants, beautiful and lofty banners are flying.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਕ੍ਰ ਸੋ ਜੁਧ ਕੇ ਹੇਤ ਮਨੋ ਧਰਿ ਛਾਡਿ ਸਪਛ ਉਡੇ ਗਿਰਰਾਈ ॥੧੭੫॥

Sakar So Judha Ke Heta Mano Dhari Chhaadi Sapachha Aude Griraaeee ॥175॥

It seems that in order to wage w war with Indra, the large winged mountain are flying from the earth.175.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਬਨਾਇ ਦਲੁ ਘੇਰਿ ਲਇਓ ਗਿਰਰਾਜ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Banaaei Dalu Gheri Laeiao Griraaja ॥

Gathering their forces Sumbh and Nisumbh have besieged the mountain.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਵਚ ਅੰਗ ਕਸਿ ਕੋਪ ਕਰਿ ਉਠੇ ਸਿੰਘ ਜਿਉ ਗਾਜ ॥੧੭੬॥

Kavacha Aanga Kasi Kopa Kari Autthe Siaangha Jiau Gaaja ॥176॥

On their bodies they have tightened their armour and in rage they are roaring like lions.176.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੁ ਬੀਰ ਬਲੀ ਮਨਿ ਕੋਪ ਭਰੇ ਰਨ ਭੂਮਹਿ ਆਏ ॥

Suaanbha Nisuaanbha Su Beera Balee Mani Kopa Bhare Ran Bhoomahi Aaee ॥

The mighty demons Sumbh and Nisumbh, filled with rage, have entered the battlefield.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੇਖਨ ਮੈ ਸੁਭ ਅੰਗ ਉਤੰਗ ਤੁਰਾ ਕਰਿ ਤੇਜ ਧਰਾ ਪਰ ਧਾਏ ॥

Dekhn Mai Subha Aanga Autaanga Turaa Kari Teja Dharaa Par Dhaaee ॥

They, whose limas are winsome and lofty, they are driving their swift horses on the earth.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੭/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧੂਰ ਉਡੀ ਤਬ ਤਾ ਛਿਨ ਮੈ ਤਿਹ ਕੇ ਕਨਕਾ ਪਗ ਸੋ ਲਪਟਾਏ ॥

Dhoora Audee Taba Taa Chhin Mai Tih Ke Kankaa Paga So Lapattaaee ॥

The dust rose at that time, whose particles are embracing their feet.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੭/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਠਉਰ ਅਡੀਠ ਕੇ ਜੈ ਕਰਬੇ ਕਹਿ ਤੇਜਿ ਮਨੋ ਮਨ ਸੀਖਨ ਆਏ ॥੧੭੭॥

Tthaur Adeettha Ke Jai Karbe Kahi Teji Mano Man Seekhn Aaee ॥177॥

It seems that in order to conquer the invisible place, the mind in the form of particles hath come to learn about swiftness from the hooves.177.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੭/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਚੰਡਿ ਕਾਲਿਕਾ ਸ੍ਰਵਨ ਮੈ ਤਨਿਕ ਭਨਕ ਸੁਨਿ ਲੀਨ ॥

Chaandi Kaalikaa Sarvan Mai Tanika Bhanka Suni Leena ॥

Chandi and Kali both heard slight rumour with their ears.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਉਤਰਿ ਸ੍ਰਿੰਗ ਗਿਰ ਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲਿ ਕੀਨ ॥੧੭੮॥

Autari Sringa Gri Raaja Te Mahaa Kulaahali Keena ॥178॥

They came down from the top of Sumeru and raised a great furore.178.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੮/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਆਵਤ ਦੇਖਿ ਕੈ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡਿ ਕੋ ਕੋਪ ਕਰਿਓ ਮਨ ਮੈ ਅਤਿ ਦਾਨੋ ॥

Aavata Dekhi Kai Chaanda Parchaandi Ko Kopa Kariao Man Mai Ati Daano ॥

Seeing the powerful Chandika coming towards him, the demon-king Sumbh became very furious.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੋ ਛਿਨ ਮੈ ਕਰਿ ਬਾਨ ਸੰਭਾਰ ਬਡੋ ਧਨੁ ਤਾਨੋ ॥

Naasa Karo Eih Ko Chhin Mai Kari Baan Saanbhaara Bado Dhanu Taano ॥

He wanted to kill her in and instant, therefore he fitted the arrow in the bow and pulled itt.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਾਲੀ ਕੇ ਬਕ੍ਰ ਬਿਲੋਕਨ ਤੇ ਸੁ ਉਠਿਓ ਮਨ ਮੈ ਭ੍ਰਮ ਜਿਉ ਜਮ ਜਾਨੋ ॥

Kaalee Ke Bakar Bilokan Te Su Autthiao Man Mai Bharma Jiau Jama Jaano ॥

Seeing the face of Kali, misapprehension was created in his mind, the face of Kali seemed to him as the face of Yama.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨ ਸਮੂਹ ਚਲਾਇ ਦਏ ਕਿਲਕਾਰ ਉਠਿਓ ਜੁ ਪ੍ਰਲੈ ਘਨ ਮਾਨੋ ॥੧੭੯॥

Baan Samooha Chalaaei Daee Kilakaara Autthiao Ju Parlai Ghan Maano ॥179॥

Still he shot all his arrows and thundered like the coulds of doomsday.179.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੭੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬੈਰਨ ਕੇ ਘਨ ਸੇ ਦਲ ਪੈਠਿ ਲਇਓ ਕਰਿ ਮੈ ਧਨੁ ਸਾਇਕੁ ਐਸੇ ॥

Barin Ke Ghan Se Dala Paitthi Laeiao Kari Mai Dhanu Saaeiku Aaise ॥

Entering the clouds-like army of the enemies, Chandi caughts hold of his bows and arrows in her hand.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੬ - ੧੮੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 188 of 2820