. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 182 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 182 of 2820

ਫੇਰ ਫਿਰੇ ਨਹਿ ਆਹਵ ਤੇ ਮਨ ਮਹਿ ਤਿਹ ਧੀਰਜ ਗਾਢੋ ਧਰਿਓ ਹੈ ॥

Phera Phire Nahi Aahava Te Man Mahi Tih Dheeraja Gaadho Dhariao Hai ॥

They did not hesitate to come and have plucked up their hearts firmly.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰੋਕ ਲਈ ਚਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਚੰਡਿ ਸੁ ਭਾਨ ਮਨੋ ਪਰਬੇਖ ਪਰਿਓ ਹੈ ॥੧੩੮॥

Roka Laeee Chahooaan Aor Te Chaandi Su Bhaan Mano Parbekh Pariao Hai ॥138॥

They withheld Chandi from all the four sides like the sun encircled by clouds from all directions.138.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੋਪ ਕੈ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੁਵੰਡ ਮਹਾ ਬਲ ਕੈ ਬਲਵੰਡ ਸੰਭਾਰਿਓ ॥

Kopa Kai Chaandi Parchaanda Kuvaanda Mahaa Bala Kai Balavaanda Saanbhaariao ॥

The powerful Chandi, in great rage, hath caught hold of her mighty bow with great force.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਮਿਨਿ ਜਿਉ ਘਨ ਸੇ ਦਲ ਪੈਠਿ ਕੈ ਕੈ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ ਦਲੁ ਮਾਰਿਓ ॥

Daamini Jiau Ghan Se Dala Paitthi Kai Kai Purje Purje Dalu Maariao ॥

Penetrating like lightning amongst the clouds-like enemy, she hath cut asunder the army of demons.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨਨਿ ਸਾਥ ਬਿਦਾਰ ਦਏ ਅਰਿ ਤਾ ਛਬਿ ਕੋ ਕਵਿ ਭਾਉ ਬਿਚਾਰਿਓ ॥

Baanni Saatha Bidaara Daee Ari Taa Chhabi Ko Kavi Bhaau Bichaariao ॥

She hath destroyed the enemy with her arrows, the poet hath imagined it in this manner:

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੂਰਜ ਕੀ ਕਿਰਨੇ ਸਰਮਾਸਹਿ ਰੇਨ ਅਨੇਕ ਤਹਾ ਕਰਿ ਡਾਰਿਓ ॥੧੩੯॥

Sooraja Kee Krine Sarmaasahi Rena Aneka Tahaa Kari Daariao ॥139॥

It seems that the arrows are moving like the radiant rays of the sun and the bits of the flesh of the demons are flying here and there like dust.139.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੩੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡਿ ਚਮੂੰ ਬਹੁ ਦੈਤਨ ਕੀ ਹਤਿ ਫੇਰਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੁਵੰਡ ਸੰਭਾਰਿਓ ॥

Chaandi Chamooaan Bahu Daitan Kee Hati Pheri Parchaanda Kuvaanda Saanbhaariao ॥

After killing the enormous army of the demons, Chandi hath swiftly held up her bow.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬਾਨਨ ਸੋ ਦਲ ਫੋਰ ਦਇਓ ਬਲ ਕੈ ਬਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਭਭਕਾਰਿਓ ॥

Baann So Dala Phora Daeiao Bala Kai Bar Siaangha Mahaa Bhabhakaariao ॥

She hath torn the forces with her arrows and the mighty lion hath also roared loudly.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੦/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਰ ਦਏ ਸਿਰਦਾਰ ਬਡੇ ਧਰਿ ਸ੍ਰਉਣ ਬਹਾਇ ਬਡੋ ਰਨ ਪਾਰਿਓ ॥

Maara Daee Sridaara Bade Dhari Saruna Bahaaei Bado Ran Paariao ॥

Many chieftains have been killed and the blood is flowing on the ground in this great war.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੦/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਏਕ ਕੇ ਸੀਸ ਦਇਓ ਧਨੁ ਯੌ ਜਨੁ ਕੋਪ ਕੈ ਗਾਜ ਨੇ ਮੰਡਪ ਮਾਰਿਓ ॥੧੪੦॥

Eeka Ke Seesa Daeiao Dhanu You Janu Kopa Kai Gaaja Ne Maandapa Maariao ॥140॥

The head of one demon hath been kicked by the bow thrown away like the lightning desecrating a palace.140.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੦/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਚੰਡਿ ਚਮੂੰ ਸਭ ਦੈਤ ਕੀ ਐਸੇ ਦਈ ਸੰਘਾਰਿ ॥

Chaandi Chamooaan Sabha Daita Kee Aaise Daeee Saanghaari ॥

Chandi destroyed al the army of the demons in this way,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਉਨ ਪੂਤ ਜਿਉ ਲੰਕ ਕੋ ਡਾਰਿਓ ਬਾਗ ਉਖਾਰਿ ॥੧੪੧॥

Pauna Poota Jiau Laanka Ko Daariao Baaga Aukhaari ॥141॥

Just as Hanuman, the son of wind-god, uprooted the garden of Lanka.141.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਗਾਜ ਕੈ ਚੰਡਿ ਮਹਾਬਲਿ ਮੇਘ ਸੀ ਬੂੰਦਨ ਜਿਉ ਅਰਿ ਪੈ ਸਰ ਡਾਰੇ ॥

Gaaja Kai Chaandi Mahaabali Megha See Booaandan Jiau Ari Pai Sar Daare ॥

Very powerful Chandi, thundering like clouds, hath showered her arrows on the enemy like rain-drops.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦਾਮਿਨਿ ਸੋ ਖਗ ਲੈ ਕਰਿ ਮੈ ਬਹੁ ਬੀਰ ਅਧੰ ਧਰ ਕੈ ਧਰਿ ਮਾਰੇ ॥

Daamini So Khga Lai Kari Mai Bahu Beera Adhaan Dhar Kai Dhari Maare ॥

Taking the lightning-like sword in her hand, she hath cut into halves the trunks of the warriors and thrown them on the ground.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੨/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਘਾਇਲ ਘੂਮ ਪਰੇ ਤਿਹ ਇਉ ਉਪਮਾ ਮਨ ਮੈ ਕਵਿ ਯੌ ਅਨੁਸਾਰੇ ॥

Ghaaeila Ghooma Pare Tih Eiau Aupamaa Man Mai Kavi You Anusaare ॥

The wounded revolve and like this according to the imagination of the poet.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੨/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰਉਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਨੋ ਸਰਤਾ ਤਿਹ ਮਧਿ ਧਸੀ ਕਰਿ ਲੋਥ ਕਰਾਰੇ ॥੧੪੨॥

Saruna Parvaaha Mano Sartaa Tih Madhi Dhasee Kari Lotha Karaare ॥142॥

Within the flowing stream of blood are drowned the corpses formulating the banks (of the stream).142.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੨/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਐਸੇ ਪਰੇ ਧਰਨੀ ਪਰ ਬੀਰ ਸੁ ਕੈ ਕੈ ਦੁਖੰਡ ਜੁ ਚੰਡਿਹਿ ਡਾਰੇ ॥

Aaise Pare Dharnee Par Beera Su Kai Kai Dukhaanda Ju Chaandihi Daare ॥

In this way, the warriors cut into halves by Chandi, are lying on the ground.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੋਥਨ ਉਪਰ ਲੋਥ ਗਿਰੀ ਬਹਿ ਸ੍ਰਉਣ ਚਲਿਓ ਜਨੁ ਕੋਟ ਪਨਾਰੇ ॥

Lothan Aupar Lotha Giree Bahi Saruna Chaliao Janu Kotta Panaare ॥

The corpse hath fallen on the corpses and the blood is flowing enormously as if millions of spouts are feeding the flow.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੩/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕਰਿ ਬਿਯਾਲ ਸੋ ਬਿਯਾਲ ਬਜਾਵਤ ਸੋ ਉਪਮਾ ਕਵਿ ਯੌ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥

Lai Kari Biyaala So Biyaala Bajaavata So Aupamaa Kavi You Mani Dhaare ॥

The elephants are bumped against the elephants and the poet imagines it like this,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੩/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਨੋ ਮਹਾ ਪ੍ਰਲਏ ਬਹੇ ਪਉਨ ਸੋ ਆਪਸਿ ਮੈ ਭਿਰ ਹੈ ਗਿਰਿ ਭਾਰੇ ॥੧੪੩॥

Maano Mahaa Parlaee Bahe Pauna So Aapasi Mai Bhri Hai Giri Bhaare ॥143॥

That with blowing of the wind each other.143.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੩/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕਰ ਮੈ ਅਸਿ ਦਾਰੁਨ ਕਾਮ ਕਰੇ ਰਨ ਮੈ ਅਰਿ ਸੋ ਅਰਿਣੀ ਹੈ ॥

Lai Kar Mai Asi Daaruna Kaam Kare Ran Mai Ari So Arinee Hai ॥

Holding her terrible sword in her hand, Chandi hath begun her function with powerful movement in the battlefield.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੂਰ ਹਨੇ ਬਲਿ ਕੈ ਬਲੁਵਾਨ ਸੁ ਸ੍ਰਉਨ ਚਲਿਓ ਬਹਿ ਬੈਤਰਨੀ ਹੈ ॥

Soora Hane Bali Kai Baluvaan Su Saruna Chaliao Bahi Baitarnee Hai ॥

With great force she hath killed many warriors and their flowing blood seems like Vaitarni stream.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੫ - ੧੪੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 182 of 2820