. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 173 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 173 of 2820

ਕਾਨ ਸੁਨੀ ਧੁਨਿ ਦੇਵਨ ਕੀ ਸਭ ਦਾਨਵ ਮਾਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਨ ਕੀਨੋ ॥

Kaan Sunee Dhuni Devan Kee Sabha Daanva Maaran Ko Parn Keeno ॥

When the most powerful Chandika heard the cries of gods with her own ears, she avowed to kill all the demons.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੪/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੁਇ ਕੈ ਪ੍ਰਤਛ ਮਹਾ ਬਰ ਚੰਡਿ ਸੁ ਕ੍ਰੁਧ ਹ੍ਵੈ ਜੁਧ ਬਿਖੈ ਮਨ ਦੀਨੋ ॥

Huei Kai Partachha Mahaa Bar Chaandi Su Karudha Havai Judha Bikhi Man Deeno ॥

The mighty goddess manifested herself and in great rage, she engrossed her mind in thoughts of war.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੪/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭਾਲ ਕੋ ਫੋਰ ਕੈ ਕਾਲੀ ਭਈ ਲਖਿ ਤਾ ਛਬਿ ਕੋ ਕਬਿ ਕੋ ਮਨ ਭੀਨੋ ॥

Bhaala Ko Phora Kai Kaalee Bhaeee Lakhi Taa Chhabi Ko Kabi Ko Man Bheeno ॥

At that juncture, the goddess Kali appeared by bursting. Her forehead, visualizing this it appeared to the poet’s mind,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੪/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੈਤ ਸਮੂਹਿ ਬਿਨਾਸਨ ਕੋ ਜਮ ਰਾਜ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਮਨੋ ਭਵ ਲੀਨੋ ॥੭੪॥

Daita Samoohi Binaasan Ko Jama Raaja Te Mrita Mano Bhava Leeno ॥74॥

That in order to destroy all the demos, the death had incarnated in the form of Kali.74.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੪/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਰੇ ਬਲਵਾਨ ਸੁ ਕੋਪ ਕੈ ਬਿਜੁਲ ਜਿਉ ਗਰਜੀ ਹੈ ॥

Paan Kripaan Dhare Balavaan Su Kopa Kai Bijula Jiau Garjee Hai ॥

That powerful goddess, taking the sword in her hand, in great ire, thundered like lightning.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੫/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮੇਰੁ ਸਮੇਤ ਹਲੇ ਗਰੂਏ ਗਿਰ ਸੇਸ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰਾ ਲਰਜੀ ਹੈ ॥

Meru Sameta Hale Garooee Gri Sesa Ke Seesa Dharaa Larjee Hai ॥

Hearing her thunder, the great mountains like Sumeru shook and the earth resting on the hood of Sheshnaga trembled.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੫/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਬ੍ਰਹਮ ਧਨੇਸ ਦਿਨੇਸ ਡਰਿਓ ਸੁਨ ਕੈ ਹਰਿ ਕੀ ਛਤੀਆ ਤਰਜੀ ਹੈ ॥

Barhama Dhanesa Dinesa Dariao Suna Kai Hari Kee Chhateeaa Tarjee Hai ॥

Brahma, Kuber, Sun etc., were frightened and the chest of Shiva throbbed.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੫/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਖੰਡ ਲੀਏ ਕਰਿ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲ ਹੀ ਜਿਉ ਅਰਜੀ ਹੈ ॥੭੫॥

Chaanda Parchaanda Akhaanda Leeee Kari Kaalikaa Kaal Hee Jiau Arjee Hai ॥75॥

Highly glorious Chandi, in her blanced state, creating Kalika like death, spoke thus.75.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੫/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਨਿਰਖ ਚੰਡਕਾ ਤਾਸ ਕੋ ਤਬੈ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਨ ॥

Nrikh Chaandakaa Taasa Ko Tabai Bachan Eih Keena ॥

Chandika, seeing her, thus spoke to her,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੬/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹੇ ਪੁਤ੍ਰੀ ਤੂੰ ਕਾਲਿਕਾ ਹੋਹੁ ਜੁ ਮੁਝ ਮੈ ਲੀਨ ॥੭੬॥

He Putaree Tooaan Kaalikaa Hohu Ju Mujha Mai Leena ॥76॥

“O my daughter Kalika, merge in me.”76.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੬/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਯਹ ਚੰਡਿ ਕੋ ਤਾ ਮਹਿ ਗਈ ਸਮਾਇ ॥

Sunata Bachan Yaha Chaandi Ko Taa Mahi Gaeee Samaaei ॥

Hearing these words of Chandi, she merged in her,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੭/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਿਉ ਗੰਗਾ ਕੀ ਧਾਰ ਮੈ ਜਮੁਨਾ ਪੈਠੀ ਧਾਇ ॥੭੭॥

Jiau Gaangaa Kee Dhaara Mai Jamunaa Paitthee Dhaaei ॥77॥

Like Yamuna falling into the current of Ganges.77.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੭/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਵੈਯਾ ॥

Savaiyaa ॥

SWAYYA,


ਬੈਠ ਤਬੈ ਗਿਰਿਜਾ ਅਰੁ ਦੇਵਨ ਬੁਧਿ ਇਹੈ ਮਨ ਮਧਿ ਬਿਚਾਰੀ ॥

Baittha Tabai Girijaa Aru Devan Budhi Eihi Man Madhi Bichaaree ॥

Then the goddess Parvati together with the gods, reflected thus in their minds,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੮/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੁਧ ਕੀਏ ਬਿਨੁ ਫੇਰ ਫਿਰੈ ਨਹਿ ਭੂਮਿ ਸਭੈ ਅਪਨੀ ਅਵਧਾਰੀ ॥

Judha Keeee Binu Phera Phrii Nahi Bhoomi Sabhai Apanee Avadhaaree ॥

That the demons are considering the earth as their own, it is futile to get it back without the war.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੮/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਇੰਦ੍ਰ ਕਹਿਓ ਅਬ ਢੀਲ ਬਨੇ ਨਹਿ ਮਾਤ ਸੁਨੋ ਯਹ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ ॥

Eiaandar Kahiao Aba Dheela Bane Nahi Maata Suno Yaha Baata Hamaaree ॥

Indra said, “O mother, listen to my supplication, we should not delay any more.”,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੮/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੈਤਨ ਕੇ ਬਧ ਕਾਜ ਚਲੀ ਰਣਿ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭੁਜੰਗਨਿ ਕਾਰੀ ॥੭੮॥

Daitan Ke Badha Kaaja Chalee Rani Chaanda Parchaanda Bhujangni Kaaree ॥78॥

Then the mighty Chhandi like a terrible black she-serpent, moved into the battlefield, in order to kill the demons.78.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੮/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੰਚਨ ਸੇ ਤਨ ਖੰਜਨ ਸੇ ਦ੍ਰਿਗ ਕੰਜਨ ਕੀ ਸੁਖਮਾ ਸਕੁਚੀ ਹੈ ॥

Kaanchan Se Tan Khaanjan Se Driga Kaanjan Kee Sukhmaa Sakuchee Hai ॥

The body of the goddess is like gold, and her eyes are like the eyes of mamola (wagtail), before which the beauty of lotus in feeling shy.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੯/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਲੈ ਕਰਤਾਰ ਸੁਧਾ ਕਰ ਮੈ ਮਧ ਮੂਰਤਿ ਸੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰਚੀ ਹੈ ॥

Lai Kartaara Sudhaa Kar Mai Madha Moorati See Aanga Aanga Rachee Hai ॥

It seems that the creator, taking ambrosia in His hand, hath created an entity, saturated with nectar in every limb.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੯/੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਨਨ ਕੀ ਸਰ ਕੋ ਸਸਿ ਨਾਹਿਨ ਅਉਰ ਕਛੂ ਉਪਮਾ ਨ ਬਚੀ ਹੈ ॥

Aann Kee Sar Ko Sasi Naahin Aaur Kachhoo Aupamaa Na Bachee Hai ॥

The moon doth not present an appropriate comparison for the face of goddess, nothing else also cannot be compared.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੯/੩ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਚੰਡਿ ਬਿਰਾਜਤ ਮਾਨੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬੈਠੀ ਸਚੀ ਹੈ ॥੭੯॥

Sringa Sumera Ke Chaandi Biraajata Maano Siaanghaasan Baitthee Sachee Hai ॥79॥

The goddess sitting on the summit of Sumeru appears like the queen of Indra (Sachi) seated on her throne.79.,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੭੯/(੪) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਦੋਹਰਾ ॥

Doharaa ॥

DOHRA,


ਐਸੇ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੁਮੇਰ ਕੇ ਸੋਭਤ ਚੰਡਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ॥

Aaise Sringa Sumera Ke Sobhata Chaandi Parchaanda ॥

The powerful Chandi looks splendid on the summit of Sumeru thus,

ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ ਅ. ੩ - ੮੦/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 173 of 2820