. Sri Dasam Granth Sahib : - Page : 1318 -: ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ :- SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib

Displaying Page 1318 of 2820

ਔਰਨ ਕਹਾ ਉਪਦੇਸਤ ਹੈ ਪਸੁ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨ ਲਾਗੋ ॥

Aourn Kahaa Aupadesata Hai Pasu Tohi Parbodha Na Laago ॥

O Animal ! why do you preach to others, when you are quite ignorant

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸਿੰਚਤ ਕਹਾ ਪਰੇ ਬਿਖਿਯਨ ਕਹ ਕਬਹੂੰ ਬਿਖੈ ਰਸ ਤ੍ਯਾਗੋ ॥੧॥

Siaanchata Kahaa Pare Bikhiyan Kaha Kabahooaan Bikhi Rasa Taiaago ॥1॥

Why are you gathering the sins ? Forsake sometimes the poisonous enjoyment.1.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨਹੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੋ ॥

Kevala Karma Bharma Se Cheenahu Dharma Karma Anuraago ॥

Consider these actions as illusions and devote yourself to righteous actions,

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਪਰਮ ਪਾਪ ਤਜਿ ਭਾਗੋ ॥੨॥

Saangarhi Karo Sadaa Simarn Ko Parma Paapa Taji Bhaago ॥2॥

Absorb yourself in the remembrance of the name of the Lord and abandon and run away from sins.2.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜਾ ਤੇ ਦੂਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਾਗੋ ॥

Jaa Te Dookh Paapa Nahi Bhettai Kaal Jaala Te Taago ॥

So that the sorrows and sins do not afflict you and you may escape the trap of death

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਜੌ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਸਭਨ ਕੌ ਤੌ ਹਰਿ ਕੇ ਰਸਿ ਪਾਗੋ ॥੩॥੩॥

Jou Sukh Chaaho Sadaa Sabhan Kou Tou Hari Ke Rasi Paago ॥3॥3॥

If you want to enjoy all comforts, then absorb yourself in the love of the Lord.3.3.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੩-੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਗ ਸੋਰਠਿ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥

Raaga Soratthi Paatasaahee 10 ॥

RAGA SORATH OF THE TENTH KING


ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋ ਕਹ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ ॥

Parbha Joo To Kaha Laaja Hamaaree ॥

O Lord ! You alone can protect my honour ! O blue-throated Lord of men ! O the Lord of forests wearing blue vests ! Pause.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੧*/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨੀਲਕੰਠ ਨਰਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Neelakaanttha Narhari Naaraaein Neela Basan Banvaaree ॥1॥ Rahaau ॥

O Supreme Purusha! Supreme Ishwara ! Master of all ! Holiest Divinity ! living on air

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੧*/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵਨ ਪਉਨ ਅਹਾਰੀ ॥

Parma Purkh Parmesur Suaamee Paavan Pauna Ahaaree ॥

O the Lord of Lakshmi ! the greatest Light ! ,

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਮਾਧਵ ਮਹਾ ਜੋਤਿ ਮਧੁ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥

Maadhava Mahaa Joti Madhu Mardan Maan Mukaanda Muraaree ॥1॥

The Destroyer of the demons Madhu and Mus ! and the bestower of salvation !1.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਨਿਰਬਿਕਾਰ ਨਿਰਜੁਰ ਨਿਦ੍ਰਾ ਬਿਨੁ ਨਿਰਬਿਖ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ ॥

Nribikaara Nrijur Nidaraa Binu Nribikh Narka Nivaaree ॥

O the Lord without evil, without decay, without sleep, without poison and the Saviour from hell !

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਕਾਲ ਤ੍ਰੈ ਦਰਸੀ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਕਾਰੀ ॥੨॥

Kripaa Siaandhu Kaal Tari Darsee Kukrita Parnaasan Kaaree ॥2॥

O the ocean of Mercy ! the seer of all times ! and the Destroyer of evil actions !....2.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਧਨੁਰ ਪਾਨ ਧ੍ਰਿਤਮਾਨ ਧਰਾਧਰ ਅਨਿਬਿਕਾਰ ਅਸਿ ਧਾਰੀ ॥

Dhanur Paan Dhritamaan Dharaadhar Anibikaara Asi Dhaaree ॥

O the wielder of bow ! the Patient ! the Prop of earth ! the Lord without evil ! and wielder of the sword !

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਹਉ ਮਤਿ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤਿ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੩॥੧॥੪॥

Hau Mati Maanda Charn Sarnaagati Kar Gahi Lehu Aubaaree ॥3॥1॥4॥

I am unwise, I take refuge at Thy feet, catch hold of my hand and save me.3.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੪-੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥

Raaga Kaliaan Paatasaahee 10 ॥

RAGA KALYAN OF THE TENTH KING


ਬਿਨੁ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥

Binu Kartaara Na Kritama Maano ॥

Do not accept anyone else except God as the Creator of the universe

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੧*/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aadi Ajoni Ajai Abinaasee Tih Parmesur Jaano ॥1॥ Rahaau ॥

He, the Unborn, Unconquerable and Immortal, was in the beginning, consider Him as Supreme Ishvara……Pause.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੧*/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਆਨਿ ਜਗਤ ਮੈ ਦਸਕੁ ਅਸੁਰ ਹਰਿ ਘਾਏ ॥

Kahaa Bhayo Jo Aani Jagata Mai Dasaku Asur Hari Ghaaee ॥

What then, if on coming into the world, one killed about ten demons

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੧/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇ ਸਭਨ ਕਹ ਆਪਹਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਕਹਾਏ ॥੧॥

Adhika Parpaancha Dikhaaei Sabhan Kaha Aapahi Barhamu Kahaaee ॥1॥

And displayed several phenomena to all and caused others to call Him Brahm (God).1.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੧/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਭੰਜਨ ਗੜ੍ਹਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਿਮ ਜਾਤਿ ਗਿਨਾਯੋ ॥

Bhaanjan Garhahan Samartha Sadaa Parbha So Kima Jaati Ginaayo ॥

How can He be called God, the Destroyer, the Creator, the Almighty and Eternal,

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੨/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਅਸਿ ਕੋ ਘਾਇ ਬਚਾਇ ਨ ਆਯੋ ॥੨॥

Taa Te Sarab Kaal Ke Asi Ko Ghaaei Bachaaei Na Aayo ॥2॥

Who could not save himself from the wound-causing sword of mighty Death.2.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੨/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਕੈਸੇ ਤੋਹਿ ਤਾਰਿ ਹੈ ਸੁਨਿ ਜੜ ਆਪ ਡੁਬਯੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ॥

Kaise Tohi Taari Hai Suni Jarha Aapa Dubayo Bhava Saagar ॥

O fool ! listen, how can he cause you to cause the dreadful ocean of Sansara (world), when he himself is drowned in great ocean?

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੩/੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਛੁਟਿ ਹੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਗਹੋ ਸਰਨਿ ਜਗਤਾਗਰ ॥੩॥੧॥੫॥

Chhutti Ho Kaal Phaasa Te Taba Hee Gaho Sarni Jagataagar ॥3॥1॥5॥

You can escape the trap of death only when you catch hold of the prop of the world and take refuge in Him.3.

ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ੫-੪/(੨) - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


Displaying Page 1318 of 2820